Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 20 juli 2023
gepubliceerd op 30 oktober 2023

Besluit tot aanpassing van sommige gewestelijke bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023046164
pub.
30/10/2023
prom.
20/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2023. - Besluit tot aanpassing van sommige gewestelijke bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, m, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 november 1996;

Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikelen 121, tweede lid, vervangen bij de decreten van 31 januari 2013 en 17 juli 2018, 130, § 1, gewijzigd bij de decreten van 31 januari 2013 en 20 februari 2014, 266, 283, gewijzigd bij de decreten van 3 december 2015 en 17 januari 2019, 285, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205756 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (1) type decreet prom. 03/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016031021 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de werkingsmodaliteiten van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van bestuur en van de wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen sluiten, 289, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205756 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (1) type decreet prom. 03/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016031021 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de werkingsmodaliteiten van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van bestuur en van de wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen sluiten, 327, 1° vervangen bij het decreet van 19 september 2013, 380, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2014 en 14 februari 2019, 468, 631, § 1er, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen sluiten houdende de uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het rapport van 11 december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 december 2020;

Gelet op het advies van de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van Steden en Gemeenten van Wallonië), gegeven op 17 februari 2021;

Gelet op het advies van de Federatie van de O.C.M.W.'s, gegeven op 17 februari 2021;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan van 25 januari 2021;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 14 april 2023, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Onderwerp van de akte

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging in het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen sluiten houdende de uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen;

Art. 2.Artikel 8, § 1, vierde lid, dat in werking treedt op 1 januari 2024, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999012432 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen sluiten houdende de uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het reglementair deel van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 3.In artikel 135, lid 1, 1°, van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten, wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

Art. 4.In artikel 169, 1°, van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" geschrapt.

Art. 5.In artikel 582 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, de internationale verenigingen en de stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 6.In artikel 591, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten0, worden de woorden "de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 7.In artikel 670 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, de internationale verenigingen en de stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 8.In artikel 730, § 2, 2°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "maatschappelijk" opgeheven.

Art. 9.In artikel 746 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, de internationale verenigingen en de stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 10.In artikel 822, 1°, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "maatschappelijk" opgeheven.

Art. 11.In artikel 831/75, 4°, b), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het Besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" geschrapt.

Art. 12.In artikel 831/80, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het Besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" geschrapt.

Art. 13.In artikel 908, eerste lid, 4°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, de internationale verenigingen en de stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 14.In artikel 962, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204300 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot oprichting van diensten inzake tolken gebarentaal sluiten, wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

Art. 15.In artikel 1017, 4°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het Besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten, wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

Art. 16.In artikel 1322 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, de internationale verenigingen en de stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 17.In artikel 1515, 1°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" geschrapt.

Art. 18.In punt 3 van bijlage 117/3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018203395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden van residentiële diensten, dagopvangdiensten en diensten voor ondersteuning in hun leefomgeving voor personen met een handicap, waarvan de financiering en de beslissing tot opname verzekerd worden door een buitenlandse openbare overheid sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019, wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

Art. 19.In punt 2 van bijlage 117/4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018203395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden van residentiële diensten, dagopvangdiensten en diensten voor ondersteuning in hun leefomgeving voor personen met een handicap, waarvan de financiering en de beslissing tot opname verzekerd worden door een buitenlandse openbare overheid sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019, wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

Art. 20.In bijlage 117/5, 2de streepje, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018203395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden van residentiële diensten, dagopvangdiensten en diensten voor ondersteuning in hun leefomgeving voor personen met een handicap, waarvan de financiering en de beslissing tot opname verzekerd worden door een buitenlandse openbare overheid sluiten en vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019, wordt het woord "maatschappelijke" geschrapt. HOOFDSTUK 4. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 21.§ 1. Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting, wordt elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van zijn uitvoeringsbesluit die voorkomt in een wetsbepaling gewijzigd bij dit besluit met betrekking tot die vennootschap, vereniging of stichting, geacht vermeld te blijven als verwijzing naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen, zijn uitvoeringsbesluit of andere specifieke wetgeving die in die bepaling voor de inwerkingtreding van dit besluit voorkwam. § 2. Zolang, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, een vennootschap, vereniging of stichting naar Belgisch recht een rechtsvorm behoudt die niet erkend is door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de door dit besluit gewijzigde reglementaire bepalingen die voor de inwerkingtreding van dit besluit naar die rechtsvorm verwezen, geacht daarnaar te blijven verwijzen zoals voor de inwerkingtreding van dit besluit ten aanzien van die vennootschap, vereniging of stichting.

Art. 22.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 juli 2023.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^