Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2023 pub. 09/08/2023 numac 2023044229 bron brussels hoofdstedelijk parlement Beslissing om de pensioenen ten laste van de Pensioenkas van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement definitief te beperken tot het plafond bedoeld in artikel 39 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen type wet prom. 20/07/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023043903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met betrekking tot de kabeltoeslag type wet prom. 20/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie type wet prom. 20/07/2023 pub. 29/09/2023 numac 2023045610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 5 mei 2017 betreffende de audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (1) type wet prom. 20/07/2023 pub. 29/09/2023 numac 2023045611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 28/07/2023 numac 2023043799 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel, het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne en het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 31/07/2023 numac 2023203886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 09/08/2023 numac 2023203683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023044797 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023044206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 19/09/2023 numac 2023044230 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toepassing van een stelsel van autocontrole binnen voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 11/10/2023 numac 2023044325 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van formulieren voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 16/11/2023 numac 2023044185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de overheidsinstantie belast met de handhaving van de Verordening 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigerss (herschikking) type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 26/01/2024 numac 2024000776 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een regeringscommissaris en zijn vervanger bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 20/07/2023 pub. 15/02/2024 numac 2024001357 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel, het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne en het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 01/08/2023 numac 2022044059 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de toediening van het geneesmiddel Methotrexate 100 mg/ml solution for injection van medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH en de daarmee verband houdende geneesmiddelenbewaking type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 11/09/2023 numac 2023044083 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot verlenging van de steun voor investeringen en consultancy voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte economische gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2022 tot benoeming van de leden en aanstelling van de voorzitter van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 7/1, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 01/02/2024 numac 2023047324 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van orthopedische technologen type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 22/02/2024 numac 2024001469 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toestemming van een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, op verzoek van AEROSPACELAB s.a. in het kader van de activiteit "SPIP"

decreet

type decreet prom. 20/07/2023 pub. 18/10/2023 numac 2023045378 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezamenlijk decreet van de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de gemeenschappelijke Ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type decreet prom. 20/07/2023 pub. 22/11/2023 numac 2023045211 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning, de ontwikkeling van beroepscompetenties en de evaluatie van het onderwijzend personeel type decreet prom. 20/07/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023044486 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het Programmadecreet van 15 december 2021 houdende diverse bepalingen bij de begroting 2022 type decreet prom. 20/07/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023044704 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van diverse bepalingen inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 20/07/2023 pub. 10/01/2024 numac 2023044703 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het onderwijs type decreet prom. 20/07/2023 pub. 10/01/2024 numac 2023044702 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot aanpassing van de wetgeving naar aanleiding van de oprichting van territoriale clusters die belast zijn met de ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs bij het implementeren van redelijke aanpassingen en volledige permanente integratie type decreet prom. 20/07/2023 pub. 10/01/2024 numac 2023045327 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de digitalisering en operationalisering van de procedures voor uitzonderlijk zittenblijven die van toepassing zijn tijdens het traject van de leerling in de gemeenschappelijke kern

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 14/08/2023 numac 2023044127 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 18/08/2023 numac 2023044132 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 14/09/2023 numac 2023044136 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een algemeen kader voor de erkenning van beroepskwalificaties type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 19/10/2023 numac 2023044130 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van 14 december 2017 houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 06/11/2023 numac 2023044131 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 09/11/2023 numac 2023044128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de hervorming van het lokaal bestuur type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 09/11/2023 numac 2023044135 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en buitenlandse personen type beschikking prom. 20/07/2023 pub. 27/03/2024 numac 2024002890 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende het inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en buitenlandse personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2023 pub. 04/09/2023 numac 2023044254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2022-2023 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023044121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beroepen ingediend bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ingediend door Mevrouw Wivine WAILLIEZ, de heer Johan DEVOLDER en mevrouw Myriam VAN CAMPENHOUT, alsmede de heren Angelo LAURENZANA, Albert SMETS en Tom CARTRYSSE tegen het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 september 2022 tot goedkeuring van de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 14 en 29 tussen de Tuinbouwersstraat, de Sint-Albaansbergstraat en de Médoristraat, opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van de stad Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 22/09/2023 numac 2023204653 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 75 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2018 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 27/09/2023 numac 2023045126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de advies- en goedkeuringscommissie voor ondernemingen van de sociale economie type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 18/10/2023 numac 2023046044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 18/10/2023 numac 2023046045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 30/10/2023 numac 2023046164 bron waalse overheidsdienst Besluit tot aanpassing van sommige gewestelijke bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 30/10/2023 numac 2023046163 bron waalse overheidsdienst Besluit tot aanpassing van sommige gewestelijke bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 08/11/2023 numac 2023046471 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdend oprichting van het "Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire", afgekort: CeSEFFB, en tot opheffing van verscheidene bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 14/11/2023 numac 2023205781 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende individuele steun in de sectoren aquacultuurproductie, verwerking en groothandel van visserij- en aquacultuurproducten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2023 pub. 10/01/2024 numac 2023044663 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de cumulatie van het mandaat van directeur-voorzitter en het mandaat van directeur van de "Haute Ecole de la Ville de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023044705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij voor het jaar 2023-2024 afwijkingen worden toegestaan van de rationalisatienormen voor bepaalde inrichtingen voor secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000591 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site AMS Nord te Charleroi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023044774 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toelating, voor 2023-2024, tot organisatie of de toelating tot de subsidiëring van gegroepeerde basisopties in het gewoon secundair onderwijs en houdende afwijking, voor 2023-2024, van de voorwaarde beschreven in artikel 24, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan

vergunning

type vergunning prom. 20/07/2023 pub. 01/08/2023 numac 2023044057 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van de geneesmiddellen Methotrexate Accord Healthcare 25 mg/ml inj. opl. i.m./i.thec./i.v./i.arter. flac. 2 ml en 40 ml, Emthexate 50 mg/2 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 2 ml, Emthexate 500 mg/20 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 20 ml, Emthexate 1000 mg/40 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 40 ml, Emthexate 5000 mg/50 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 50 ml bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 20/07/2023 pub. 01/08/2023 numac 2023044060 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Cinqaero 10 mg/ml inf. opl. i.v. flac. 2 x 2.5 ml en 2 x 10 ml bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating type vergunning prom. 20/07/2023 pub. 06/10/2023 numac 2023045416 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Opheffing van de beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Cinqaero 10 mg/ml inf. opl. i.v. flac. 2 x 2.5 ml en 2 x 10 ml bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating voor wat betreft het geneesmiddel Cinqaero 10 mg/ml inf. opl. (conc.) i.v. flac. 2 x 2.5 ml type vergunning prom. 20/07/2023 pub. 06/10/2023 numac 2023045415 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Opheffing van de beslissing tot onderwerping van de uitvoer van de geneesmiddellen Methotrexate Accord Healthcare 25 mg/ml inj. opl. i.m./i.thec./i.v./i.arter. flac. 2 ml en 40 ml, Emthexate 50 mg/2 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 2 ml, Emthexate 500 mg/20 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 20 ml, Emthexate 1000 mg/40 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 40 ml, Emthexate 5000 mg/50 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 50 ml bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating voor wat betreft de geneesmiddelen Emthexate 50 mg/2 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 2 ml en Emthexate 5000 mg/50 ml inj. opl. i.m./i.thec./i.ventricul./i.v./i.arter. flac. 50 ml

document

type document prom. 20/07/2023 pub. 01/09/2023 numac 2023204275 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2022-2023 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 20/07/2023 pub. 13/11/2023 numac 2023204418 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 augustus 1991 houdende vaststelling van de bijdrage die de beneficiant van de hulp aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp moet betalen
^