Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 maart 2016
gepubliceerd op 14 maart 2016

Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201315
pub.
14/03/2016
prom.
03/03/2016
ELI
eli/decreet/2016/03/03/2016201315/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MAART 2016. - Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127, § 1, en 128, § 1 ervan.

Art. 2.Artikel 29 van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep wordt omgezet bij dit decreet.

Art. 3.§ 1. De Waalse Regering waakt over de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad, en meer in het bijzonder over de integratie van de genderdimensie in het geheel van haar beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen of acties en dit met het oog op het voorkomen of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.

Daartoe legt zij, bij het begin van de legislatuur, hoogstens zes maanden na de gewestelijke beleidsverklaring, voor de gezamenlijke beleidspunten, de strategische doelstellingen aan het Waals Parlement voor, die zij in de loop ervan wil verwezenlijken, in overeenstemming met de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking werd gehouden en, voor zover mogelijk, met de conclusies die werden geformuleerd door het Forum van niet-gouvernementele organisaties dat tegelijkertijd met de Wereldvrouwenconferentie in China heeft plaatsgevonden. § 2. De kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken, worden per departement, dienst met afzonderlijk beheer, publiekrechtelijke naamloze vennootschap en instelling van openbaar nut uiteengezet in een gendernota die als bijlage wordt gevoegd bij elk ontwerp van algemene uitgavenbegroting. § 3. De Waalse Regering werkt een methode uit om de genderdimensie te integreren in het geheel van de begrotingscyclus.

Art. 4.Onverminderd het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204573 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie integreert elke Minister de genderdimensie in alle beleidslijnen, maatregelen en acties die onder zijn bevoegdheden vallen. Daartoe : 1° waakt hij of zij over de tenuitvoerlegging van de in artikel 3, § 1, bepaalde strategische doelstellingen en van de integratie van de genderdimensie in de managementplannen, beheerscontracten en in elk ander instrument voor strategische planning van de Diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder zijn bevoegdheid vallen. Daartoe keurt hij of zij de relevante genderindicatoren goed die het mogelijk maken om het proces van de integratie van de genderdimensie en de realisatie van de strategische doelstellingen te meten; 2° stelt hij of zij voor elk wetgevend of reglementair ontwerp een evaluatieverslag op van de impact ervan op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.De Waalse Regering bepaalt het model van dit verslag, "gendertest" genaamd; 3° waakt hij of zij, in het kader van de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies, over het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de integratie van de genderdimensie.

Art. 5.Elke Minister ziet, in de domeinen die onder zijn of haar bevoegdheden vallen, erop toe dat de statistieken die de Diensten van de Regering en de instellingen van openbaar nut in hun actiedomein produceren, verzamelen en bestellen, naar geslacht opgesplitst worden en dat er genderindicatoren worden opgesteld.

Art. 6.§ 1. De Waalse Regering legt aan het Waals Parlement een tussentijds verslag en een verslag op het eind van de legislatuur voor over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Deze verslagen integreren het specifieke beleid inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. § 2. Het tussentijdse verslag besprekt het volgen van de vorderingen die werden geboekt met het oog op het bereiken van de in artikel 3 vastgelegde strategische doelstellingen, waarbij de eventuele ondervonden moeilijkheden worden omschreven, alsook de voorstellen die men voorziet om deze hinderpalen te verhelpen.

Het wordt aan het Waals Parlement overgezonden binnen een termijn van negentig dagen volgend op de aanneming, door het Parlement, van het tweede ontwerp van decreet dat de algemene uitgavenbegroting van de betrokken legislatuur inhoudt. § 3. Het verslag op het einde van de legislatuur is een diagnostische nota waarin de situatie aan het begin van de legislatuur wordt vergeleken met die op het einde van de legislatuur.

Het wordt aan het Waals Parlement overgezonden binnen een termijn van zestig dagen volgend op de aanneming, door het Parlement, van het vijfde ontwerp van decreet dat de algemene uitgavenbegroting van de betrokken legislatuur inhoudt.

Art. 7.De Waalse Regering stelt een interdepartementale coördinatiegroep in waarvan ze de samenstelling bepaalt. De "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" (Waalse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen) wordt er vertegenwoordigd.

Art. 8.Overeenkomstig zijn opdracht bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2003 tot oprichting van een "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes", is de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" belast met de begeleiding en de ondersteuning van het proces van de integratie van de genderdimensie in de gewestelijke beleidslijnen, maatregelen en de acties.

In dit opzicht kan de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" o.a. op eigen initiatief adviezen of aanbevelingen formuleren.

De "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" kan eveneens worden aangezocht door de Waalse Regering of door een van zijn leden om een advies te verlenen.

Art. 9.De Waalse Regering bepaalt de vormelijke en inhoudelijke regels die moeten worden nageleefd bij de opstelling van de verslagen bedoeld in artikel 6, de minimale graad van aansprakelijkheid van de leden van de interdepartementale coördinatiegroep bedoeld in artikel 7, alsook de regels in verband met de oprichting en de werking ervan.

Art. 10.Voor de eerste toepassing van dit decreet worden de in artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde strategische doestellingen aan het Waals Parlement voorgelegd uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit decreet.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het in artikel 6, § 2, bedoelde tussentijdse verslag voor de eerste keer uiterlijk op 30 september 2016 aan het Waals Parlement overgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 3 maart 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 261 (2015-2016), nrs. 1 tot 3.

Integraal verslag, plenaire zitting van 2 maart 2016.

Bespreking.

Stemming.

^