Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2018
gepubliceerd op 06 februari 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de erkenning van de verzekeringsinstellingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200419
pub.
06/02/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/21/2019200419/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de erkenning van de verzekeringsinstellingen


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, de artikelen 43/3, § 2, tweede en vierde leden, 43/4, tweede lid, 43/11, § 2, § 3, tweede lid, en § 4, eerste lid, 43/13, 3° en 4°, 43/14, 43/15, § 5, 43/16, § 1, eerste lid, en § 2, 43/17, § § 4 en 7, tweede lid, 43/20, § 1, tweede lid, 43/28, § § 1 en 2, et 43/29, § 3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 oktober 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 11 oktober 2018;

Gelet op de beslissing van 25 oktober 2018 van het inter-Franstalig overlegorgaan om geen advies uit te brengen over het besluit;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne de la santé" (Waalse gezondheidscommissie), gegeven op 24 oktober 2018;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne du handicap" (Waalse handicapcommissie), gegeven op 16 oktober 2018;

Gelet op het advies nr. 64750 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het rapport van 11 oktober 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet. HOOFDSTUK I. - Invoeging van een Deel I/1 in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

Art. 2.In het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt een Deel I/1 ingevoegd, dat de artikelen 10/1 tot 10/15 omvat, luidend als volgt : "Deel I/1. Opdrachten van de Waalse verzekeringsinstellingen TITEL I. - Waalse verzekeringsinstellingen

Art. 10/1.§ 1. De in artikel 43/3, § 2, 1°, 2° en 4°, van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde erkenningsvoorwaarden worden door de Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand vervuld bij de indiening van de erkenningsaanvraag. § 2. De Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand verbindt zich ertoe : 1° om de in artikel 43/3, § 2, 3° en 7° van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde voorwaarden na te leven;2° niet te weigeren om tussenbeide te komen ten gunste van een Waalse begunstigde die bij haar verzekerd is in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming, met een kaderomschrijving opgenomen in Boek IIIter van het decreetgevend deel van het Wetboek. § 3. De in artikel 43/3, § 2, 6°, van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde controle van de conformiteit van de prestaties en tussenkomsten van de Waalse verzekering sociale bescherming betreft de in de artikelen 43/7, 1°, 3°, 4° en 6°, van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde prestaties en tussenkomsten. Deze controle wordt respectievelijk verricht door artsen, verplegers of iedere andere paramedische functie die door de Regering specifiek erkend is om die controle uit te oefenen.

Die controle voldoet minstens aan de volgende eisen : a) geen enkele persoon wordt toegelaten in een verzorgingsinstelling voor de terugbetaling van de prestaties voorzien in het kader van de revalidatie-overeenkomsten zonder de voorafgaande machtiging van een arts te hebben verkregen;b) de verificatie van de nakoming van de Katz-schaal heeft betrekking op een willekeurige selectie van 10 % van de in artikel 43/7, 4°, van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde instellingen;c) de controles voorzien overeenkomstig artikel 10/8 van dit Wetboek wat betreft de mobiliteitstegemoetkomingen. De waarborg van de veiligheid van de gegevens bedoeld in artikel 43/3, § 2, 8°, van het decreetgevend deel van het Wetboek leidt tot een verwerking van de gegevens die overeenstemt met alle toepasselijke wettelijke bepalingen, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Art. 10/2.§ 1. Om als Waalse verzekeringsinstelling te worden erkend, delen de gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand de Minister hun statuten mede, die goedgekeurd zijn door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna de Controledienst voor de ziekenfondsen genoemd, bedoeld in artikel 49, § 1, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten genoemd. De statuten worden vergezeld van een aanvraag tot erkenning als Waalse verzekeringsinstelling, die een verbintenis tot nakoming van het geheel van de verplichtingen bedoeld in artikel 10/1, § 2, en § 3, bevat.

Binnen dertig dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling keurt de Regering de al dan niet erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand als Waalse verzekeringsinstelling goed. § 2. De erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand als Waalse verzekeringsinstelling eindigt in de volgende gevallen : 1° van rechtswege en dan ook op dezelfde datum waarop de Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten;2° bij beslissing van de Regering op voorstel van het Agentschap of van de Controledienst voor de ziekenfondsen nadat alle sancties vermeld in artikel 43/21, § 1, van het decreetgevend deel van het Wetboek opgelegd zijn aan de betrokken Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand. Indien het Agentschap of de Controledienst voor de ziekenfondsen vaststelt dat een Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand, ondanks de haar opgelegde sancties, haar verplichtingen niet nakomt, kan het Agentschap of de Controledienst voor de ziekenfondsen aan de Regering voorstellen om de erkenning ervan te beëindigen. De Regering beschikt over een termijn van 60 dagen om te beslissen na ontvangst van het voorstel. § 3. In geval van beslissing tot ontbinding van een Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand - ongeacht of ze willekeurig is of van rechtswege geschiedt in de in § 2 bedoelde gevallen, blijft de gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand haar opdrachten uit te oefenen onder toezicht van de landsbond waarbij deze Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand wordt aangesloten, en dit, tot het moment waarop een andere Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand binnen dezelfde landsbond erkend wordt binnen een termijn van hoogstens 9 maanden die begint te lopen vanaf de beslissing tot ontbinding. Indien de Waalse Regering binnen de voorgeschreven termijnen geen nieuwe Waalse maatschappij van onderlinge bijstand heeft opgericht, neemt ze op voorstel van de Waalse Minister van Gezondheid en na raadpleging van de Algemene Raad van het Agentschap, de nodige vrijwaringsmaatregelen. § 4. In geval van ontbinding van een Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand worden de overblijvende activa betreffende de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 van het decreetgevend deel van het Wetboek bij voorrang bestemd voor de betaling van de prestaties en tussenkomsten verschuldigd aan de Waalse verzekerden.

Indien uit de vereffeningsrekeningen na de aanzuivering van alle schulden en de consignatie van de aan bepaalde schuldeisers verschuldigde bedragen, blijkt dat de overblijvende activa overblijven, ontvangen zij de bestemming die is beslist overeenkomstig artikel 46, § 4, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Art. 10/3.§ 1. Onverminderd de opdrachten van de Controledienst voor de ziekenfondsen oefent het Agentschap een controle op de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, zoals bedoeld in artikel 43/4 van het decreetgevend deel van het Wetboek, uit volgens de volgende modaliteiten : 1° de controle a priori van de conformiteit van de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand met de in artikel 10/1, § 1, van dit Wetboek bedoelde erkenningsvoorwaarden die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen;2° de latere controle van de erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand als Waalse verzekeringsinstelling.Die controle heeft betrekking op alle erkenningsvoorwaarden die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen en die bedoeld zijn in artikel 43/3, § 2, van het decreetgevend deel van het Wetboek en in artikel 10/2 van dit Wetboek. § 2. Tijdens de uitoefening van zijn controleopdracht heeft het personeel van het Agentschap vrije toegang tot de lokalen van de Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand, tot de lokalen van de ziekenfondsen die ze hebben opgericht op het grondgebied van het Franse taalgebied en tot de lokalen van de zorgverleners. Het Agentschap heeft het recht om ter plaatse inzage te nemen van de stukken en documenten dat ze nodig acht voor de uitoefening van zijn opdracht, om ze te vragen en om er een afschrift van te maken.

Art. 10/4.§ 1. Het Agentschap stort een bedrag aan de Waalse verzekeringsinstellingen om de uitgaven gebonden aan de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 van het decreetgevend deel van het Wetboek te dekken via: 1° vier driemaandelijkse voorschotten tijdens het jaar N;2° een regularisering van de bedragen betreffende het jaar N in de loop van het jaar N+1. Elk voorschot stemt overeen met een globale enveloppe die het vierde van de begroting van de paritaire opdrachten betrokken voor het lopende jaar N vertegenwoordigt. Deze enveloppe wordt verdeeld tussen de Waalse verzekeringsinstellingen op basis van de uitgaven aangegeven in de modellen N bedoeld in paragraaf 2 van het jaar N-2.

In de loop van het jaar N+1 gaat het Agentschap tot een regularisering over met inachtneming van de uitgaven aangegeven in het model bedoeld in paragraaf 2 van het jaar N. Indien het bedrag van de uitgaven van een Waalse verzekeringsinstelling hoger is dan de voorschotten, betaalt het Agentschap het verschil.

Indien het bedrag van de uitgaven kleiner is dan de voorschotten, kan de Waalse verzekeringsinstelling het verschil behouden in haar eigen reserve op voorwaarde dat ze dit bedrag uitsluitend bestemt voor de uitoefening van haar opdrachten zonder nochtans dat dit bedrag hoger is dan 1 % per jaar van het geheel van de bedragen betaald voor de opdrachtenkosten van het jaar N en dat deze reserve niet hoger is dan 3,5 % van de bedragen uitbetaald op basis van § 1, 1°, gemiddeld over de laatste drie jaar. Het bedrag dat het maximumbedrag overschrijdt, wordt aan het Agentschap terugbetaald en aan het fonds bedoeld in artikel 43/12 van het decreetgevend deel van het Wetboek gecrediteerd. § 2. Om de diensten van het Agentschap toe te laten om over te gaan tot een regularisering van de uitgaven gebonden aan de uitoefening van de in § 1 bedoelde opdrachten, moeten de Waalse verzekeringsinstellingen maandelijkse documenten opstellen, die alle uitgaven geboekt tijdens de betrokken maanden en betreffende de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 van het decreetgevend deel van het Wetboek vermelden.

Die documenten worden opgesteld overeenkomstig de door het Agentschap vastgestelde modellen en worden door de Waalse verzekeringsinstellingen aan het Agentschap overgemaakt binnen drie maanden na het einde van de maand waarop ze betrekking hebben.

Art. 10/5.§ 1. Overeenkomstig artikel 43/11, § 4, van het decreetgevend deel van het Wetboek kent het Agentschap de in artikel 43/3 van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde Waalse verzekeringsinstellingen een bedrag toe dat bestemd is om de beheerskosten te dekken, waarmee ze het geheel van de opdrachten die hen in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming bedoeld in Boek IIIter van het decreetgevend deel van het Wetboek worden toevertrouwd, kunnen uitoefenen.

Voor het jaar 2019 wordt het bedrag bestemd om de beheerskosten te dekken op 16.285.909 euro vastgesteld.

Het bedrag van deze jaarlijkse enveloppe wordt vanaf 1 januari 2019 gekoppeld aan het spilindexcijfer 107,43 (basis 2013=100) van de consumptieprijzen. Daarna wordt het op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer waartegen de sociale uitkeringen op die datum worden betaald.

Het bedrag wordt naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde eurocent. § 2. Het in § 1 bedoelde bedrag wordt verdeeld tussen de in artikel 43/3 van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde verzekeringsinstellingen.

Dat bedrag bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte en wordt elk jaar door het Agentschap berekend op basis van het gemiddelde van de cijfers van de laatste bekende twee jaar.

De berekening van de verdeling van het bedrag stemt overeen met de som : 1° van het vaste gedeelte overeenstemmend met 5 % van het in § 1 bedoelde bedrag, dat in gelijke mate verdeeld wordt tussen alle Waalse verzekeringsinstellingen;2° van het variabele gedeelte overeenstemmend met 95 % van de globale enveloppen, dat als volgt wordt gesplitst : - 50 % verdeeld naar rato van het totaalaantal Waalse verzekerden (titularissen en personen ten laste) van elke Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand, gedeeld door het totaalaantal Waalse verzekerden van het geheel van de Waalse verzekeringsinstellingen; - 40 % verdeeld naar rato van het totaalaantal Waalse verzekerden van 65 jaar en ouder (titularissen en personen ten laste) van elke Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand, gedeeld door het totaalaantal Waalse verzekerden van 65 jaar en ouder van het geheel van de Waalse verzekeringsinstellingen; - 10 % verdeeld naar rato van het totaalaantal Waalse verzekerden (titularissen en personen ten laste), begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen binnen elke Waalse gewestelijke maatschappij van onderlinge bijstand, gedeeld door het totaalaantal Waalse verzekerden van dezelfde verhoogde tegemoetkoming in het geheel van de Waalse verzekeringsinstellingen; § 3. De Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand moeten jaarlijkse samenvattende documenten van alle in paragraaf 1bedoelde uitgaven geboekt tijdens het betrokken boekjaar opstellen.

Die samenvattende documenten worden overeenkomstig een door het Agentschap bepaald model opgesteld en bevatten minstens de inlichtingen betreffende de personeelskosten, de infrastructuurkosten, de kosten voor kantoorbenodigdheden, de afschrijvingen, de onverschuldigde betalingen en de sancties.

Die samenvattende documenten worden door de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand aan het Agentschap overgemaakt binnen vier maanden na het einde van het boekjaar waarop ze betrekking hebben. § 4. De Waalse verzekeringsinstellingen hebben een financiële verantwoordingsplicht ten opzichte van hun beheerskosten.

Die verantwoordingsplicht berust op een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van het beheer van de facturering, de betaling, de terugvordering van onverschuldigde betalingen en de administratieve vereenvoudiging in het kader van het beheer van de Waalse verzekering sociale bescherming.

Er wordt binnen het Agentschap een denktank opgericht waarin de Waalse verzekeringsinstellingen, de leden van het College voor Strategie en Prognose en de Controledienst voor de ziekenfondsen worden samengebracht en die tot taak heeft binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit artikel voorstellen aan de Regering voor te leggen om de financiële aansprakelijkheid van de Waalse verzekeringsinstellingen te beoordelen en uit te voeren.

Art. 10/6.Naast de in de artikelen 10/4, § 2, en 10/5, § 3, van dit Wetboek bedoelde documenten moeten de Waalse verzekeringsinstellingen de volgende documenten opstellen : 1° maandelijkse documenten betreffende hun financiële toestand. Die documenten worden opgeteld overeenkomstig de door het Agentschap bepaalde modellen en bevatten minstens de inlichtingen betreffende de aan het begin en aan het einde van de betrokken maanden beschikbare middelen, de ontvangsten en de uitgaven tijdens de betrokken maand, de staat van de onbetaalde facturen.

Die financiële documenten worden maandelijks door de Waalse verzekeringsinstellingen aan het Agentschap overgemaakt vóór de negenentwintigste dag van de maand volgend op degene waarop die documenten betrekking hebben. 2° globale samenvattende documenten van alle ontvangsten en uitgaven geboekt tijdens het betrokken boekjaar, die betrekking hebben op het beheer van de in artikel 43/7 van het Wetboek bedoelde prestaties en tussenkomsten, alsook een samenvattend document betreffende de actieve en passieve toestand. Ze worden opgesteld overeenkomstig de door het Agentschap bepaalde modellen en worden, samen met het verslag van de bedrijfsrevisor, door de Waalse verzekeringsinstellingen aan het Agentschap overgemaakt vóór 30 juni van het jaar volgend op het betrokken boekjaar.

Art. 10/7.Het geheel van de gegevens met persoonlijk karakter uitgewisseld tussen de Waalse verzekeringsinstellingen en de zorgverleners wordt gereguleerd door een voor de verzekeringsinstellingen gemeenschappelijk centraal dienstenplatform en die stromen worden gecontroleerd door het eHealth-platform ingevoerd bij de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen.

De gegevens met persoonlijk karakter die in het kader van de Waalse verzekering sociale bescherming worden verwerkt, worden tijdens de duur die strikt nodig is voor de juiste uitvoering van die verzekering, namelijk minimum vijf jaar, bewaard.

TITEL II. - Prestaties en tussenkomsten

Art. 10/8.De nomenclatuur van de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 van het Wetboek wordt door de Regering vastgesteld.

Art. 10/9.§ 1. Alle prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 van het decreetgevend deel van het Wetboek worden onderworpen aan de derdebetalersregeling of, indien het gaat om mobiliteitstegemoetkomingen, aan de facultatieve derdebetalersregeling, met uitzondering van de tegemoetkoming in de hulp bij tabaksontwenning bedoeld in artikel 43/7, 9°. § 2. Alleen de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7, 3°, van het decreetgevend deel van het Wetboek geven aanleiding tot een remgeld. § 3. Het bedrag van het remgeld wordt bepaald als volgt : 1° voor ambulante zorgen : a) indien de Waalse begunstigde de verhoogde tegemoetkoming geniet of ten laste is van een persoon die de verhoogde tegemoetkoming geniet: 00,00 euro;b) in de andere gevallen: 1,80 euro;2° voor institutionele zorgen: a) indien de Waalse begunstigde de verhoogde tegemoetkoming geniet of ten laste is van een persoon die de verhoogde tegemoetkoming geniet: 3,38 euro per dag;b) indien de begunstigde een kind ten laste is van ouders die de verhoogde tegemoetkoming niet genieten: 19,67 euro op de eerste dag en 3,38 euro op de volgende dagen;c) indien de begunstigde een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze sinds minstens twaalf maanden is, een alleenstaande begunstigde of een begunstigde met gezinslast is, of ten laste is van een persoon die deze voorwaarden vervult: 19,67 euro op de eerste dag en 3,38 euro op de volgende dagen;d) in de andere gevallen: 25,81 euro op de eerste dag en 9,51 euro op de volgende dagen. De bedragen betreffende de in 2° bedoelde persoonlijke tussenkomsten worden vanaf 1 januari 2019 gekoppeld aan het spilindexcijfer107,43 (basis 2013=100) van de consumptieprijzen. Daarna worden ze op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer waartegen de sociale uitkeringen op die datum worden betaald.

Het bedrag wordt naar beneden afgerond op de dichtstbijzijnde eurocent.

Art. 10/10.Zodra de informatie gekend is en uiterlijk aan het einde van elk jaar, identificeren de Waalse verzekeringsinstellingen de Waalse verzekerden die het te factureren maximaal bedrag hebben bereikt, zoals bedoeld in hoofdstuk IIIbis,van titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 hebben bereikt, en de datum waarop dit bedrag is bereikt. Op deze basis betalen de Waalse verzekeringsinstellingen uiterlijk aan het einde van het jaar volgend op het beoogde jaar het bedrag van het geheel van de remgelden ingevoerd bij de Waalse verzekering sociale bescherming en betaald vanaf die datum tijdens het beoogde jaar aan de Waalse verzekerden terug.

Art. 10/11.Het Agentschap bepaalt de toepassingsmodaliteiten van artikel 43/15 van het decreetgevend deel van het Wetboek.

Art. 10/12.De voorwaarden voor de facturering van de in artikel 43/7 van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde prestaties en tussenkomsten worden bepaald door een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 43/2, eerste lid, 10° en 11°, van het decreetgevend deel van het Wetboek gesloten voor de prestaties bedoeld in artikel: 1° 43/7, 1°, door de Commissie "Autonomie en zware afhankelijkheid";2° 43/7, 2° door de Commissie "Ziekenhuizen";3° 43/7, 4° door de Commissie "Opvang en huisvesting van senioren";4° 43/7, 6°, 7° en 9° door de Commissie "Geestelijke gezondheid";5° 43/7, 5° en 8° door de Commissie "Eerstelijns hulp- en zorgverlening".

Art. 10/13.§ 1. Overeenkomstig artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek is hij die een onverschuldigd bedrag geïnd heeft, ook voor een prestatie of tussenkomst voortvloeiend uit een attest, een factuur of ieder ander document dat niet is ingediend of verbeterd volgens de toepasselijke reglementaire modaliteiten, verplicht de waarde ervan terug te betalen aan de Waalse verzekeringsinstelling die dit onverschuldigde bedrag heeft betaald. § 2. De zorgverlener is verplicht het ten onrechte door de Waalse begunstigde ontvangen bedrag terug te betalen wanneer de zorgverlener niet over de vereiste kwalificatie beschikt of zich niet aan de wets-of verordeningsbepalingen heeft gehouden. Indien evenwel de erelonen met betrekking tot de ten onrechte uitgekeerde prestaties niet werden betaald, zijn de zorgverlener en de rechthebbende aan wie de verzorging werd verstrekt hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de ten onrechte uitgekeerde prestaties. Indien een natuurlijke persoon of een rechtspersoon de prestaties voor eigen rekening heeft geïnd, is deze samen met de zorgverlener hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling ervan. § 3. De Waalse verzekeringsinstellingen kunnen afzien van de terugvordering van de ten onrechte betaalde bedragen onder de voorwaarden bepaald door de Algemene raad van het Agentschap en goedgekeurd door de bevoegde Minister : - in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen en mits de schuldenaar te goeder trouw is; - wanneer de terug te vorderen som niet hoger is dan 30 euro; - indien de terugvordering van de som onzeker of te duur is vergeleken met het bedrag dat teruggevorderd moet worden.

De bevoegde Minister kan die gevallen uitbreiden.

De Waalse verzekeringsinstellingen zien van rechtswege af van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde van degene die overleden is indien de beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bij het overlijden hem nog niet betekend is.

Deze bepaling belemmert de mogelijkheid niet dat bedragen kunnen worden ingehouden betreffende prestaties die verschuldigd waren op het ogenblik van het overlijden, maar die nog niet aan de overleden begunstigde of aan een van de personen vermeld in artikel 22, § 4, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde waren betaald. § 4. De Waalse verzekeringsinstellingen verhogen het bedrag van het terug te vorderen onverschuldigd betaalde wanneer ze vaststellen dat onverschuldigde bedragen herhaaldelijk in rekening worden gebracht, ondanks een schriftelijke aanmaning aan de dienstverlener.

De omvang van de verhoging wordt door het Agentschap bepaald en hangt samen met de omvang van het onverschuldigde bedrag. § 5. Overeenkomstig artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek brengen de onverschuldigd betaalde prestaties of tussenkomsten van rechtswege interest op vanaf de betaling, indien de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist, bedrog of bedrieglijke handelingen van de Waalse begunstigde of van de verstrekker. § 6. De bedragen die ten onrechte door een Waalse verzekeringsinstelling aan een zorgverlener worden betaald, kunnen als compensatie afgetrokken worden van elke som die betaald moet worden door die Waalse verzekeringsinstelling aan die zorgverlerner. § 7. De Waalse verzekeringsinstellingen houden 10 % van het bedrag van de teruggevorderde onverschuldigde betalingen in en bestemmen ze uitsluitend voor hun beheerskosten zoals bepaald in artikel 43/2, eerste lid, 15°, van het decreetgevend deel van het Wetboek.

Art. 10/14.De Regering belast het Agentschap met de uitwerking en de wijziging van de verordeningen bedoeld in artikel 43/27, eerste lid, van het decreetgevend deel van het Wetboek.

De in de artikelen 10, eerste lid, en 17, eerste lid, van het decreetgevend deel van het Wetboek bedoelde branchecomités stellen op voorstel van de uit hun midden opgerichte commissies de bepalingen van deze verordeningen vast.

Deze verordeningen worden door de hierboven vermelde branchecomités tijdens hun gezamenlijke vergadering goedgekeurd.

Art. 10/15.Voor de personen die niet onder een Waalse verzekeringsinstelling vallen, worden de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 43/7 bedoelde prestaties en tussenkomsten tegen 100 % van de waarde vastgesteld in de in artikel 10/8 bedoelde nomenclatuur aan de begunstigden te factureren. De begunstigde kan zich, in voorkomend geval, tegen zijn schuldenaar keren.

Art. 10/16.§ 1. Geen enkele prestatie of tussenkomst bedoeld in artikel 43/7 van het decreetgevend deel van het Wetboek mag het voorwerp uitmaken van een dubbele terugbetaling.

Onder dubbele terugbetaling wordt verstaan de terugbetaling van eenzelfde prestatie of tussenkomst - met uitzondering van het remgeld - verricht, enerzijds, door een Waalse verzekeringsinstelling en, anderzijds, door een natuurlijke of rechtspersoon of een andere instelling dan een Waalse verzekeringsinstelling. § 2. De Waalse verzekerde die bij een Waalse verzekeringsinstelling verzoekt om de betaling van de prestaties of tussenkomsten die vallen onder de Waalse verzekeringsinstelling, moet de Waalse verzekeringsinstelling in kennis stellen van iedere andere verzekering die hem dekt voor de bedragen die ten laste zouden worden genomen door de Waalse verzekeringsinstelling. § 3. Artikel 10/13, § 7, van dit besluit is van toepassing op de terugvorderingen verricht door de Waalse verzekeringsinstellingen voor de bedragen geïnd door de Waalse verzekerden in overtreding van paragraaf 1.". HOOFDSTUK II. - Slot- en overgangsbepalingen

Art. 3.Overeenkomstig artikel 36, § 1, van het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betaalt de Regering de eerste negen maanden betreffende de beheerskosten op de eerste werkdag van het boekjaar 2019 uit.

De opdrachtenkosten zullen aan de Waalse verzekeringsinstellingen op een maandelijkse basis worden uitbetaald.

De financiële en budgettaire Monitoringsraad zorgt voor een precieze en regelmatige opvolging van de kasgeldsituatie van de Waalse verzekeringsinstellingen.

Art. 4.§ 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. § 2. In afwijking van de vorige paragraaf treedt artikel 13 in werking vanaf 1 januari 2020.

Namen, 21 december 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ambtenarenzaken, A. GREOLI

^