Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 09 december 2021
gepubliceerd op 16 december 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de financiering van instellingen in de gezondheidssector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021034345
pub.
16/12/2021
prom.
09/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de financiering van instellingen in de gezondheidssector


De Waalse Regering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 12, lid 1, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012142 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft sluiten, en artikel 69, § 4, lid 2, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016;

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juli 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juli 2021;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan en van het ministerieel comité, gegeven op 3 september 2021;

Gelet op het advies van het branchecomité "Gezondheid", gegeven op 22 november 2021;

Gelet op het rapport van 8 juli 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012142 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft sluiten0 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies 70.412/2 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), gegeven op 11 oktober 2021;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne des Aînés" (Waalse commissie voor senioren), gegeven op 14 juli 2021;

Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op artikel 43/2, tweede lid, 3°, ingevoegd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012142 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft sluiten1;

Overwegende dat het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, bijlage 120;

Gelet op de noodzaak die de COVID-19-gezondheidscrisis heeft aangetoond om de functie van de coördinerend en adviserend geneesheer in rust- en verzorgingstehuizen te verbeteren en uit te breiden tot rustoorden voor bejaarden;

Gelet op de noodzaak die de COVID-19-gezondheidscrisis heeft aangetoond om de omkaderingsnorm voor het personeel voor reactivering te verhogen, zowel in rustoorden voor bejaarden als in rust- en verzorgingstehuizen;

Gelet op de daling van de bezettingsgraad als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis, alsook het beperkte aantal beschikbare plaatsen in seniorenvoorzieningen, en dat het quotum van dagvergoedingen daarom voor de toekomst moet worden afgeschaft;

Overwegende dat het nodig is de werkgelegenheid in seniorenvoorzieningen te ondersteunen en de belemmeringen voor werkgelegenheid te verminderen;

Overwegende dat de instellingen in de gelegenheid dienen te worden gesteld om binnen een redelijke termijn aanvullende gegevens voor de berekening van de subsidies te verstrekken;

Overwegende dat de instellingen in staat dienen te worden gesteld binnen een redelijke termijn volledige gegevens over de subsidieberekeningen te verstrekken;

Overwegende dat bepaalde artikelen zo spoedig mogelijk in werking moeten treden, enerzijds om de coördinerend en adviserend geneesheren in staat te stellen hun nieuwe taken te vervullen en zich aan te passen aan deze nieuwe taken die vanaf 1 oktober 2021 van toepassing zijn, en anderzijds om de financiering van de instellingen vanaf 1 oktober 2021 op te waarderen;

Overwegende dat bepaalde artikelen moeten worden gekoppeld aan het besluit van de Waalse regering van 16 september 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische maatregelen inzake poliomyelitis type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012142 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft sluiten2 tot wijziging van bijlage 120 bij het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, dat op 4 december 2021 in werking treedt, en dat een tegenstrijdigheid tussen twee normen moet worden vermeden;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

Art. 2.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten sluiten, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 3.In artikel 7, § 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008022577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten sluiten, worden de woorden "meer dan een jaar" vervangen door de woorden "meer dan zes maanden". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017

Art. 4.In artikel 4, § 2, lid 5, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017, worden de termen "8 584" vervangen door de termen "9 584".

Art. 5.In artikel 5, § 5, van hetzelfde besluit worden de woorden "meer dan een jaar" vervangen door de woorden "meer dan zes maanden". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

Art. 6.Artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, wordt vervangen door wat volgt: " § 2. In de rustoorden voor bejaarden zijn de financieringsnormen van het personeel per kwalificatie, uitgedrukt in voltijds equivalent en per dertig patiënten, de volgende : 1° voor de afhankelijkheidscategorie O : a) 0,25 verpleegkundige;b) 0,084 personeelslid voor reactivering;c) 1,4 aanvullend lid van het personeel voor reactivering per 30 patiënten die verblijven in een erkend bed voor kortverblijf (liaisonfunctie);2° voor de afhankelijkheidscategorie A : a) 1,20 verpleegkundige;b) 1,05 leden van het verzorgingspersoneel;c) 0,084 personeelslid voor reactivering;d) 1,4 aanvullend lid van het personeel voor reactivering per 30 patiënten die verblijven in een erkend bed voor kortverblijf (liaisonfunctie);3° voor de afhankelijkheidscategorie B : a) 2,10 verpleegkundigen;b) 4 leden van het verzorgingspersoneel;c) 0,434 personeelslid voor reactivering;d) 1,4 aanvullend lid van het personeel voor reactivering per 30 patiënten die verblijven in een erkend bed voor kortverblijf (liaisonfunctie);4° voor de afhankelijkheidscategorie C : a) 4,10 verpleegkundigen;b) 5,06 leden van het verzorgingspersoneel;c) 0,469 personeelslid voor reactivering;d) 1,4 aanvullend lid van het personeel voor reactivering per 30 patiënten die verblijven in een erkend bed voor kortverblijf (liaisonfunctie);5° voor de patiënten die omwille van hun psychische afhankelijkheid gerangschikt zijn in de afhankelijkheidscategorie C (categorie Cd) : a) 4,10 verpleegkundigen;b) 6,06 leden van het verzorgingspersoneel;c) 0,469 personeelslid voor reactivering;d) 1,4 aanvullend lid van het personeel voor reactivering per 30 patiënten die verblijven in een erkend bed voor kortverblijf (liaisonfunctie);6° voor de patiënten die gerangschikt zijn in de afhankelijkheidscategorie D: a) 1,2 verpleegkundigen;b) 4 leden van het verzorgingspersoneel;c) 1,334 personeelsleden voor reactivering;d) 1,4 leden van het personeel voor reactivering per 30 patiënten die verblijven in een erkend bed voor kortverblijf (liaisonfunctie);".

Art. 7.Artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, wordt vervangen als volgt: " § 2. In de rust- en verzorgingstehuizen zijn de financieringsnormen van het personeel per kwalificatie, uitgedrukt in voltijds equivalent en per dertig patiënten, de volgende: 1° voor de afhankelijkheidscategorie B : a) 5 verpleegkundigen;b) 5,2 leden van het verzorgingspersoneel;c) 1 kinesitherapeut of ergotherapeut of logopedist;c) 0,084 personeelsleden voor reactivering;e) 0,1 aanvullend lid van het personeel voor reactivering dat een bekwaming heeft in palliatieve zorg, ter ondersteuning van de verzorging van de terminale patiënten;2° voor de afhankelijkheidscategorie C: a) 5 verpleegkundigen;b) 6,2 leden van het verzorgingspersoneel;c) 1 kinesitherapeut of ergotherapeut of logopedist;c) 0,584 personeelsleden voor reactivering;e) 0,10 aanvullend lid van het personeel voor reactivering dat een bekwaming heeft in palliatieve zorg, ter ondersteuning van de verzorging van de terminale patiënten;3° voor de patiënten die omwille van hun psychische afhankelijkheid gerangschikt zijn in de afhankelijkheidscategorie C (categorie Cd) : a) 5 verpleegkundigen;b) 6,7 leden van het verzorgingspersoneel;c) 1 kinesitherapeut of ergotherapeut of logopedist;c) 0,584 personeelsleden voor reactivering;e) 0,10 aanvullend lid van het personeel voor reactivering dat een bekwaming heeft in palliatieve zorg, ter ondersteuning van de verzorging van de terminale patiënten;4° voor de patiënten die gerangschikt zijn in de afhankelijkheidscategorie D : a) 2,5 verpleegkundigen;b) 5,2 leden van het verzorgingspersoneel;c) 1 kinesitherapeut of ergotherapeut of logopedist;c) 2,5 personeelsleden voor reactivering;e) 0,1 aanvullend lid van het personeel voor reactivering dat een bekwaming heeft in palliatieve zorg, ter ondersteuning van de verzorging van de terminale patiënten.".

Art. 8.I

Art. 9.In artikel 28ter van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 3 wordt opgeheven.2° in paragraaf 4 wordt punt 2° opgeheven;2° de paragrafen 5, 6 en 7 worden opgeheven.

Art. 10.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 7 vervangen door hetgeen volgt: "Deel F: financiering van de coördinerend en raadgevend geneesheer. ".

Art. 11.Artikel 29 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 29.De tegemoetkoming per dag huisvesting en per rechthebbende voor de functie van coördinerend en raadgevend geneesheer bestaat uit een basistegemoetkoming (F') en een aanvullende tegemoetkoming voor de instellingen met een RVT- erkenning (F''), berekend als volgt: 1° Basistegemoetkoming (F'): (17.550 euro/ aantal kalenderdagen in de factureringsperiode)/ gemiddeld aantal patiënten in de referentieperiode ; 2° aanvullende tegemoetkoming voor de instellingen met een RVT- erkenning (F''): (0,32 euro x aantal patiënten in RVT in de referentieperiode)/ gemiddeld aantal patiënten in de referentieperiode. Het bedrag van de tegemoetkoming per dag en per rechthebbende is de som van deze twee delen (F' en F'').

Deze financiering is bestemd voor de bezoldiging van de coördinerend en adviserend geneesheer, wiens taken en kwalificaties zijn omschreven in de punten 9.3.12.1. tot 9.3.12.4. en 9.3.14. van bijlage 120 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

De berekeningsgrondslag voor de bezoldiging van de coördinerend en adviserend geneesheer, zoals vastgesteld in deel F, is 112,5 euro per uur prestaties.

De prestaties van deze geneesheer, die door een bedrijfscontract aan de instelling is verbonden, bedragen gemiddeld drie uur per week. Voor instellingen met een RVT-erkenning worden de gemiddelde wekelijkse prestaties verhoogd met dertig minuten voor elke vijfentwintig RVT-patiënten.

Instellingen met een RVT-erkenning waarvoor een vóór 1 oktober 2021 gesloten overeenkomst met een coördinerend geneesheer na die datum van kracht blijft, kunnen aanspraak maken op financiering voor deel F tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022, mits uiterlijk op 31 maart 2022 een nieuwe overeenkomst tussen de instelling en een coördinerend en adviserend geneesheer wordt ondertekend en van kracht wordt. Een kopie van de overeenkomst tussen de coördinerend en adviserend arts en de instelling wordt door de instelling bewaard. ".

Art. 12.Artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009022618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 25/03/2010 numac 2010027046 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu sluiten, wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 35, lid 3, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009022618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 25/03/2010 numac 2010027046 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu sluiten, worden de woorden "meer dan een jaar" vervangen door de woorden "meer dan zes maanden".

Art. 14.Artikel 42 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 42.De in dit besluit vermelde bedragen, met uitzondering van het bedrag bedoeld in artikel 13, §§ 7 en 8, en in artikel 41, tweede lid, worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 109,45 in de basis 1996 = 100, met uitzondering van: 1° de bedragen bedoeld in de artikelen 7 en 13, §§ 2 tot 5, die worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 110,51 in de basis 2004 = 100;2° de bedragen bedoeld in artikel 29 die worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 107,20 in de basis 2013= 100. De in het eerste lid bedoelde bedragen worden aangepast overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. ".

Art. 15.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 42/1, luidend als volgt: "

Art. 42/1.Voor berekeningen met betrekking tot de factureringsperiode 2021, met ingang van 1 oktober 2021, en voor berekeningen met betrekking tot de factureringsperiode 2022 past de dienst de in artikel 2, §§ 2 en 3, vastgestelde en op 30 september 2021 geldende financieringsnormen toe, indien deze berekening gunstiger uitvalt met betrekking tot de onderdelen A1 en A2 van de dagvergoeding van de instelling. ». HOOFDSTUK 5. - Opheffingsbepaling

Art. 16.Het koninklijk besluit van 9 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2006, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 17.In afwijking van artikel 18 treedt artikel 3, § 2, 4°, van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, zoals vervangen bij artikel 7, in werking op de door de Regering vastgestelde datum.

Art. 18.De artikelen 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 en 16 hebben uitwerking op 1 oktober 2021. Artikel 9 heeft uitwerking op 4 december 2021. De artikelen 2, 3, 4, 5 en 13 treden in werking op 1 januari 2022.

Art. 19.De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 december 2021.

Voor de Regering;

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^