Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 juli 2003
gepubliceerd op 22 juli 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022791
pub.
22/07/2003
prom.
09/07/2003
ELI
eli/besluit/2003/07/09/2003022791/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JULI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op het artikel 35, § 1, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op het artikel 150, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 1997 en 13 juni 1999;

Gelet op het advies, uitgebracht door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op 17 maart 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2003;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 4 april 2003, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies 35.347/1 van de Raad van State gegeven op 19 juni 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 150 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 1997 en 13 juni 1999, worden in het onderdeel dat betrekking heeft op de criteria voor de afhankelijkheidscategorie B de woorden : « zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk om zich te verplaatsen en/of om te eten en/of wegens incontinentie » vervangen door de woorden : « zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk om zich te verplaatsen en/of naar het toilet te gaan ».

Art. 2.De wijzigingen van afhankelijkheidscategorie die het gevolg zijn van de toepassing van de bepalingen van artikel 1 worden ambtshalve doorgevoerd door de verzekeringsinstellingen, tenzij de instelling binnen vijftien dagen die volgen op de datum van bekendmaking van dit besluit, een aanvraag tot herziening van de afhankelijkheidscategorie indient bij de adviserend geneesheer.

Indien de adviserend geneesheer instemt met de door de instelling ingediende aanvraag om herziening, kan deze de gevraagde herziening toekennen met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt, op voorwaarde dat de aanvraag is ingediend overeenkomstig de bepalingen van het vorig lid.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

^