Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 132 betreffende vakantie met behoud van loon , aangenomen te Genève op 24 juni 1970 (1) type wet prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003041307 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juli 2003 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 1,891 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 22/07/2003 numac 2003000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2001 tot instelling bij het departement van Binnenlandse Zaken van een Administratief-Technisch Secretariaat type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003003316 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003003402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitstel van het koninklijk besluit van 27 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven en tot uitstel van het koninklijk besluit van 22 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003009635 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2002, in werking tredend op 25 juli 2003, is de heer Nigot, G., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Namen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioe Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2002, in werking tredend op 31 juli 2003, is de heer De G(...) type koninklijk besluit prom. 16/06/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken type koninklijk besluit prom. 03/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003003392 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022793 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022794 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de stof om bepaalde niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten te denatureren type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003035818 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003035817 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003035819 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k, VIII

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003012512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de casinobedienden Bij koninklijk besluit van 22 mei 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2003, wordt de heer Thierry GRANVILLE, te Chaumont-Gistoux, al Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003027671 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Komen-Waasten.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2003 tot samenstelling van de examencommissies bij toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het rooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003095043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 januari 2003, is tegenstelbaar aan alle derden door d(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003002156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 252 van 9 juli 2003, Ed. 2, op pagina 37048, dienen (...) 1. Het opschrift dient gelezen te worden als volgt : « Selectie van een Directeur (m/v) van de (...)

document

type document prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003012675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg . - Erratum Deze tekst vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2003, blz. 13852, bericht nr. 2003/43003. De Feder(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erratum prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg . - Erratum Deze tekst vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2003, blz. 33627, bericht nr. 2003/43006. De Federa(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afdeling Human Resources. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2003 werd met ingang van 1 oktober 2002 de heer Denis Luminet, geboren op 25 december 1956, in vast verband benoemd tot de graad van actuaris. Overeenkomstig de gecoö

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/07/2003 numac 2003007223 bron ministerie van landsverdediging Werving van twee **** bij de Koninklijke Technische **** ****. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de werving van twee **** van de **** **** (een leraar **** talen en een(...) ****. Vereisten waaraan de kandidaten voor deze betrekkingen moeten voldoen : 1° **** zijn of ****(...)

document

type document prom. 02/06/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003027575 bron ministerie van het waalse gewest Voorstel voor een sectorovereenkomst tussen COBELPA, dat de Waalse papierindustrie vertegenwoordigt, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, over de vermindering van de specifieke uitstoot van broeikasgassen en de verbetering van de energie-efficiëntie
^