Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 538. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2003 pub. 18/08/2003 numac 2003022806 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het kinderbijslagfonds « Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Textielnijverheid van het Kortrijkse »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 14 tot erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot herziening van de samenstelling en tot uitbreiding van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van twee leden van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de « Adviescommissie voor het beheer van een garantiemechanisme voor transacties van eerlijke handel » type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003021166 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003021165 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorstel-ling van de begroting, de classificaties ervan en de wijze van aanrekening van de inkomsten en de uitgaven voor de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003022783 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 1999 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022794 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de stof om bepaalde niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten te denatureren type ministerieel besluit prom. 09/07/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027730 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003200820 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een waarborg voor de leningen aangegaan door de R.T.B.F.
^