Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 december 2009
gepubliceerd op 25 maart 2010

Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010027046
pub.
25/03/2010
prom.
10/12/2009
ELI
eli/besluit/2009/12/10/2010027046/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2009. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen overeenkomstig artikel 6, § 2, 1°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 betreffende de bossen die zich op het grondgebied van meer dan één Gewest bevinden;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 56;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 30, Besluit :

Artikel 1.De identificatiekaart waarvan het personeelslid van het Departement Natuur en Bossen houder dient te zijn om zijn hoedanigheid van officier of agent van de gerechtelijke politie van de Waalse Overheidsdienst te verantwoorden wordt vastgesteld overeenkomstig één van de modellen bepaald in beide bijlagen.

Art. 2.De identificatiekaart heeft de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken, met een lengte van 86 mm en een breedte van 54 mm, gekenmerkt door een rand in de drie nationale kleuren.

Art. 3.De identificatiekaart heeft een voor- en een achterzijde, een lichtgroene achtergrond en op de voorkant staat het logo van de Waalse Overheidsdienst afgedrukt.

Art. 4.De inhoud van de identificatiekaart op de voorkant is de volgende : - bovenaan : « Service public de Wallonie » (Waalse overheidsdienst); - onderaan : " DGARNE - Département de la Nature et des Forêts " (Departement Natuur en Bossen); - midden links : een identiteitskleurenfoto van de houder, met een formaat van 25 mm bij 25 mm; - midden rechts, onder de naam en de voornaam van de houder, het doorstreepte ULIS-nummer van de houder en het volgnummer van de kaart.

Art. 5.De identificatiekaart bevat op de voorkant de vermelding « Officier de la police judiciaire » (Officier van de gerechtelijke politie) of « Agent de la police judiciaire » (Agent van de gerechtelijke politie), gevolgd door de hoedanigheid van de titularis.

Na die vermelding volgen de bewoordingen « est autorisé à requérir assistance en cas de besoin » (« mag bijstand vragen in geval van nood »).

Art. 6.De inhoud bedoeld in de artikelen 4 en 5 wordt in het Frans en in het Duits vermeld, met voorrang voor de taal van de houder.

Art. 7.§ 1er. De identificatiekaart wordt door toedoen van de houtvester onverwijld teruggegeven aan de directeur van het Departement Natuur en Bossen van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu indien : - de kaart versleten is; - één of meerdere gegevens gewijzigd zijn of indien de gelijkenis op de foto niet meer voldoende treffend is; - de houder definitief uit zijn ambt treedt, om welke reden ook.

De reden voor het terugsturen van de kaart wordt vermeld en vervolgens wordt de kaart onbruikbaar gemaakt. § 2. Op voorstel van de houtvester trekt de betrokken directeur de identificatiekaart tijdelijk in als de houder ervan geschorst of uit zijn ambt ontslagen is.

De kaart wordt aan de houder teruggegeven zodra deze weer in zijn ambt treedt.

Art. 8.Verlies, diefstal of vernietiging van de kaart moeten onmiddellijk aan de directeur van het Departement Natuur en Bossen medegedeeld worden.

Daarnaast wordt er van verlies of diefstal proces-verbaal opgesteld.

Als de kaart na hernieuwing ervan teruggevonden wordt, wordt ze onmiddellijk teruggezonden aan de directeur van het Departement Natuur en Bossen, door toedoen van de houtvester, met vermelding van de reden voor het terugsturen en de kaart wordt vernietigd.

Art. 9.De houders van een kaart mogen de kaart enkel in de uitoefening van hun ambt gebruiken.

Ze moeten de kaart op eenvoudig verzoek en desnoods spontaan aan iedere persoon vertonen tot wie ze zich wenden in de uitoefening van hun ambt.

Art. 10.De oude kaarten vervallen en mogen niet meer gebruikt worden zodra de houder in het bezit is van zijn nieuwe kaart.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 10 december 2009.

B. LUTGEN

Bijlage 1 Type identificatiekaart waarvan het personeelslid van het Departement Natuur en Bossen houder dient te zijn in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot uitvoering van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek.

Namen, 10 december 2009.

De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Bijlage 2 Type identificatiekaart waarvan het personeelslid van het Departement Natuur en Bossen houder dient te zijn in de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot uitvoering van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek.

Namen, 10 december 2009.

De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^