Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 april 2019
gepubliceerd op 16 april 2019

Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2019011575
pub.
16/04/2019
prom.
07/04/2019
ELI
eli/wet/2019/04/07/2019011575/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie sluiten inzake het hergebruik van overheidsinformatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de omzetting van richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten

Art. 3.Artikel 1, § 1, van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten inzake overheidsopdrachten wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende: "5° richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.".

Art. 4.Artikel 2 van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepalingen onder 58° en 59°, luidende: "58° elektronische factuur: een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt; 59° kernelementen van een elektronische factuur: een verzameling van essentiële gegevenscomponenten die een elektronische factuur moet bevatten om grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk te maken, met inbegrip van de gegevens die nodig zijn om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.".

Art. 5.Artikel 13 van dezelfde wet wordt aangevuld met de paragraaf 4, luidende: " § 4. De persoonsgegevens die werden verkregen met het oog op de verwerking van de facturen mogen uitsluitend voor dat doel of daarmee vergelijkbare doeleinden worden gebruikt. De regelingen voor de bekendmaking van persoonsgegevens die in verband met elektronische facturering zijn vergaard, moeten stroken met het doel van die bekendmaking en met het beginsel van de bescherming van de privacy.".

Art. 6.In dezelfde wet wordt een artikel 14/1 ingevoegd, luidende: "Elektronische facturering

Art. 14/1.De ondernemers moeten hun facturen elektronisch naar de aanbesteders versturen. Deze laatsten vermelden deze verplichting in de opdrachtdocumenten.

De aanbesteders ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.

Het eerste lid is niet van toepassing op de opdrachten geplaatst door autonome overheidsbedrijven als bedoeld in artikel 54/1 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven of door personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de opdrachten die worden geplaatst in het kader van ontwikkelingssamenwerking, die worden geplaatst door diplomatieke vertegenwoordigingen of consulaten of die worden geplaatst in het kader van de deelname aan een internationale tentoonstelling van het Internationaal Bureau van Tentoonstellingen.

Dit artikel is niet van toepassing op opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het bedrag bepaald door de Koning.".

Art. 7.In dezelfde wet wordt een artikel 14/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 14/2.De elektronische facturen moeten voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017.

Indien de Europese Commissie overeenkomstig artikel 5 van richtlijn 2014/55/EU een geactualiseerde norm vaststelt moet de verwijzing naar de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017 worden gelezen als een verwijzing naar de geactualiseerde norm.

Een elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen: 1° proces- en factuurkenmerken;2° factuurperiode;3° informatie over de verkoper;4° informatie over de koper;5° informatie over de begunstigde van de betaling;6° informatie over de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper;7° verwijzing naar de overeenkomst;8° leveringsdetails;9° betalingsinstructies;10° informatie over kortingen of toeslagen;11° informatie over de factuurposten;12° totalen op de factuur; 13° uitsplitsing van de btw per tarief.".

Art. 8.In titel 5 van dezelfde wet wordt een hoofdstuk 2/1 ingevoegd, luidende: "HOOFDSTUK 2/1 - Overgangsbepalingen"

Art. 9.In hoofdstuk 2/1, ingevoegd bij artikel 8, wordt er een artikel 192/1 ingevoegd, luidende: "Elektronische facturering.

Art. 192/1.De ondernemers kunnen hun facturen elektronisch versturen naar de aanbesteders.

De aanbesteders ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten

Art. 10.Artikel 1, § 1, van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten sluiten betreffende de concessieovereenkomsten wordt aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende: "4° richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.".

Art. 11.Artikel 2 van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepalingen onder 25° en 26°, luidende: "25° elektronische factuur: een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt; 26° kernelementen van een elektronische factuur: een verzameling van essentiële gegevenscomponenten die een elektronische factuur moet bevatten om grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk te maken, met inbegrip van de gegevens die nodig zijn om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.".

Art. 12.In artikel 3, § 1, van dezelfde wet wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het tweede en derde lid, zijn de artikelen 2, 25° en 26°, 31, § 4, 32/1, 32/2 en 68/1 van toepassing op alle concessies voor werken of diensten, onafhankelijk van hun waarde.".

Art. 13.Artikel 31 van dezelfde wet, wordt aangevuld met de paragraaf 4, luidende: " § 4. De persoonsgegevens die werden verkregen met het oog op de verwerking van de facturen mogen uitsluitend voor dat doel of daarmee vergelijkbare doeleinden worden gebruikt. De regelingen voor de bekendmaking van persoonsgegevens die in verband met elektronische facturering zijn vergaard, moeten stroken met het doel van die bekendmaking en met het beginsel van de bescherming van de privacy.".

Art. 14.In dezelfde wet wordt een artikel 32/1 ingevoegd, luidende: "Elektronische facturering.

Art. 32/1.De ondernemers moeten hun facturen elektronisch naar de aanbesteders versturen. Deze laatsten vermelden deze verplichting in de concessiedocumenten.

De aanbesteders ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.

Het eerste lid is niet van toepassing op concessies geplaatst door autonome overheidsbedrijven als bedoeld in artikel 54/1 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven of door personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de concessies die worden geplaatst in het kader van ontwikkelingssamenwerking, die worden geplaatst door diplomatieke vertegenwoordigingen of consulaten of die worden geplaatst in het kader van de deelname aan een internationale tentoonstelling van het Internationaal Bureau van Tentoonstellingen.

Dit artikel is niet van toepassing op concessies waarvan het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het bedrag bepaald door de Koning.".

Art. 15.In dezelfde wet wordt een artikel 32/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 32/2.De elektronische facturen moeten voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017.

Indien de Europese Commissie overeenkomstig artikel 5 van richtlijn 2014/55/EU een geactualiseerde norm vaststelt moet de verwijzing naar de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017 worden gelezen als een verwijzing naar de geactualiseerde norm.

Een elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen: 1° proces- en factuurkenmerken;2° factuurperiode;3° informatie over de verkoper;4° informatie over de koper;5° informatie over de begunstigde van de betaling;6° informatie over de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper;7° verwijzing naar de overeenkomst;8° leveringsdetails;9° betalingsinstructies;10° informatie over kortingen of toeslagen;11° informatie over de factuurposten;12° totalen op de factuur; 13° uitsplitsing van de btw per tarief.".

Art. 16.Titel 7 van dezelfde wet wordt aangevuld met een hoofdstuk 3, luidende: "HOOFDSTUK 3. Overgangsbepalingen en inwerkingtreding"

Art. 17.In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 16, wordt een artikel 68/1 ingevoegd, luidende: "Overgangsbepalingen - Elektronische facturering

Art. 68/1.De ondernemers kunnen hun facturen elektronisch versturen naar de aanbesteders.

De aanbesteders ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Art. 18.Artikel 1, eerste lid, van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied wordt aangevuld met de volgende zin: "Deze wet voorziet ook in de omzetting van richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.".

Art. 19.Artikel 2 van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepalingen onder 13° en 14°, luidende: "13° elektronische factuur: een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt; 14° kernelementen van een elektronische factuur: een verzameling van essentiële gegevenscomponenten die een elektronische factuur moet bevatten om grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk te maken, met inbegrip van de gegevens die nodig zijn om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.".

Art. 20.In dezelfde wet wordt een artikel 11/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 11/1.De ondernemers moeten hun facturen elektronisch naar de aanbestedende overheden en overheidsbedrijven versturen. Deze laatsten vermelden deze verplichting in de opdrachtdocumenten.

De aanbestedende overheden en overheidsbedrijven ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.

Het eerste lid is niet van toepassing op de autonome overheidsbedrijven als bedoeld in artikel 54/1 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven of door personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de opdrachten die worden geplaatst in het kader van ontwikkelingssamenwerking, die worden geplaatst door diplomatieke vertegenwoordigingen of consulaten of die worden geplaatst in het kader van de deelname aan een internationale tentoonstelling van het Internationaal Bureau van Tentoonstellingen.

Dit artikel is niet van toepassing op opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het bedrag bepaald door de Koning.".

Art. 21.In dezelfde wet wordt een artikel 11/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 11/2.De elektronische facturen moeten voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1: 2017 en CEN/TS 16931-2: 2017.

Indien de Europese Commissie overeenkomstig artikel 5 van richtlijn 2014/55/EU een geactualiseerde norm vaststelt moet de verwijzing naar de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1: 2017 en CEN/TS 16931-2: 2017 worden gelezen als een verwijzing naar de geactualiseerde norm.

Een elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen: 1° proces- en factuurkenmerken;2° factuurperiode;3° informatie over de verkoper;4° informatie over de koper;5° informatie over de begunstigde van de betaling;6° informatie over de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper;7° verwijzing naar de overeenkomst;8° leveringsdetails;9° betalingsinstructies;10° informatie over kortingen of toeslagen;11° informatie over de factuurposten;12° totalen op de factuur; 13° uitsplitsing van de btw per tarief.".

Art. 22.Artikel 12 van dezelfde wet wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "De persoonsgegevens die werden verkregen met het oog op de verwerking van de facturen mogen uitsluitend voor dat doel of daarmee vergelijkbare doeleinden worden gebruikt. De regelingen voor de bekendmaking van persoonsgegevens die in verband met elektronische facturering zijn vergaard, moeten stroken met het doel van die bekendmaking en met het beginsel van de bescherming van de privacy.".

Art. 23.In artikel 43 van dezelfde wet worden de woorden "artikelen 5, 6, 11, 14 tot 20, eerste en tweede lid, 22, eerste en derde lid, 23, 24, eerste tot derde lid, 25, 1°, c, eerste lid, d, eerste lid, e, f en g, 2°, 3°, 4° en 5°, 27, 29, 31 tot 34 en 36 tot 40" vervangen door de woorden "artikelen 5, 6, 11, 11/1, 11/2, 12, vierde lid, 14 tot 20, eerste en tweede lid, 22, eerste en derde lid, 23, 24, eerste tot derde lid, 25, 1°, c, eerste lid, d, eerste lid, e, f en g, 2°, 3°, 4° en 5°, 27, 29, 31 tot 34, 36 tot 40 en 49/1".

Art. 24.In dezelfde wet wordt een artikel 49/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 49/1.De ondernemers kunnen hun facturen elektronisch versturen naar de aanbestedende overheden.

De aanbestedende overheden ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie sluiten inzake het hergebruik van overheidsinformatie

Art. 25.Artikel 7 van de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie sluiten inzake het hergebruik van overheidsinformatie wordt vervangen als volgt: " Art. 7. § 1. Overheden kunnen het hergebruik van bestuursdocumenten zonder voorwaarden toestaan of kunnen voorwaarden opleggen, in voorkomend geval door middel van licenties.

De voorwaarden voor hergebruik mogen de mogelijkheden van hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de concurrentie te verhinderen. § 2. De Koning bepaalt, binnen de grenzen van de naleving van artikel 3, de modaliteiten van het hergebruik van de bestuursdocumenten met of zonder voorwaarden, alsook het toezicht op de verplichting om bestuursdocumenten ter beschikking te stellen.". HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 26.Deze wet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad voor de overheidsopdrachten en concessies die zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf die datum, alsook voor de opdrachten en concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor een overheidsopdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels bepaald voor de Europese bekendmaking, is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.

In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 9, 17 en 24 in werking op 1 april 2019, voor alle overheidsopdrachten en concessies, met inbegrip van de lopende overheidsopdrachten en concessies.

De koning bepaalt voor de artikelen 6, 14 en 20 de datum van inwerkingtreding.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Defensie, D. REYNDERS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. De CREM De Minister van Begroting en Ambtenarenzaken, S. WILMES De Minister van Digitale Agenda, belast met Administratieve Vereenvoudiging en Privacy, Ph. DE BACKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-3538 Integraal verslag : 28 maart 2019.

^