Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juni 2014
gepubliceerd op 30 juni 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022345
pub.
30/06/2014
prom.
25/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/25/2014022345/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 12, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 19 december 2008;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 2 april 2014;

Gelet op het voorstel van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, uitgebracht op 7 april 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 mei 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 juni 2014;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheid vanaf 1 juli 2014 noodzakelijk maakt dat dit besluit vóór die datum wordt gepubliceerd teneinde, vanaf 1 april 2014, de betaling te realiseren van het gewijzigd bedrag van de forfaitaire tegemoetkoming toegekend aan de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor bejaarden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4, § 2, van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, vervangen bij het Ministerieel Besluit van 5 december 2012, wordt gewijzigd als volgt : 1° in het 11ste streepje van de Nederlandstalige tekst worden de woorden "maatschappelijke verpleegkundige" vervangen door de woorden "sociaal verpleegkundige" en worden de woorden "infirmière spécialisée en santé communautaire" vervangen door de woorden "verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg"; 2° het volgende streepje wordt toegevoegd : "- bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie.".

Art. 2.Artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 maart 2009, 4 mei 2010, 30 juni 2010 en 5 december 2012, wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1, wordt punt b) vervolledigd als volgt : "Deel A3 : een tegemoetkoming bedoeld om de harmonisering van de barema's te dekken voor alle leden van het verzorgingspersoneel die beschikken over de kwalificatie van zorgkundige;". 2° een § 3 wordt toegevoegd : " § 3.Bij een exploitatietransfer vanuit een openbare dienst, wordt het gedetacheerd statutair personeel dat op het moment van de overdracht van de exploitatie opgenomen is in een lijst, gelijkgesteld aan eigen loontrekkend of statutair personeel, indien aan de Dienst wordt overgemaakt : 1° de exhaustieve lijst met namen van de betrokken statutaire personeelsleden, hun kwalificatie en hun wekelijkse arbeidsduur, en vergezeld van een kopie van de beslissing van hun benoeming.Deze lijst moet worden ondertekend door de openbare dienst én door de verantwoordelijke van de instelling en aan de Dienst worden overgemaakt binnen de maand na de exploitatietransfer. Aan deze lijst kunnen nadien geen personen worden toegevoegd, de wekelijkse arbeidsduur van de personen kan niet worden verhoogd en hun kwalificatie kan niet worden aangepast; 2° als de Dienst erom vraagt, alle andere bijkomende informatie met betrekking tot de exploitatietransfer en de rol van de openbare dienst.".

Art. 3.Volgend artikel wordt tussen artikelen 20 en 21 van hetzelfde besluit ingevoegd : « Sectie 2bis. - Deel A3 : tegemoetkoming bedoeld om de harmonisering van de barema's te dekken voor alle leden van het verzorgingspersoneel die beschikken over de kwalificatie van zorgkundige

Art. 20bis.De tegemoetkoming per dag huisvesting en per rechthebbende bedraagt vanaf 1 april 2014 : [(109,63 euro x gemiddeld totaal aantal loontrekkend of statutair VTE zorgkundigen aanwezig in de instelling tijdens de referentieperiode)/aantal verblijfsdagen van de patiënten gedurende de referentieperiode] Het bedrag van 109,63 euro wordt van 1 april 2014 tot 31 december 2014 verhoogd met een inhaalbedrag van 36,54 euro.

Om deze bedragen te bekomen moeten de instellingen het voordeel beoogd in artikel 30, 8° vanaf 1 januari 2013 toekennen aan al de leden van hun verzorgend personeel dat over een definitieve of voorlopige erkenning als zorgkundige beschikt. ».

Art. 4.In artikel 28ter, § 7, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Ministerieel Besluit van 14 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 14/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging sluiten, wordt 1° vervolledigd als volgt : "en de bachelors na bachelor opleiding psychosociale gerontologie".

Art. 5.Artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de Ministeriële Besluiten van 28 februari 2005, 16 februari 2007, 2 maart 2009, 30 juni 2010, 14 maart 2012 en 5 december 2012, wordt vervolledigd als volgt : "8° op uniforme wijze het barema 1.35 toekennen, zoals bedoeld in de Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013 met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de zorgkundigen, voor wat betreft de private inrichtingen, of gelijkaardige rechten, voor wat betreft de openbare inrichtingen, aan alle leden van het verzorgingspersoneel die beschikken over een definitieve registratie of, in voorkomend geval, een voorlopige registratie als zorgkundige, ongeacht of ze deel uitmaken van het normpersoneel.".

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 juli 2013.

Brussel, 25 juni 2014.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^