Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 september 2014

Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt de heer Luc DE LOBEL ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt belast met de functie van Consul-Generaal van België te Marseille met als ressor Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt de heer Philippe MAMOLAR-SOMALO ontheven uit zijn(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015224
pub.
17/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2013, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten sluiten wordt de heer Luc DE LOBEL ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt belast met de functie van Consul-Generaal van België te Marseille met als ressort de volgende departementen : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var en Vaucluse.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014003283 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 19 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie sluiten wordt de heer Philippe MAMOLAR-SOMALO ontheven uit zijn functie van Consul bij de Ambassade van België te Parijs alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België op een deel van Frankrijk.

Hij wordt toegevoegd bij de Ambassade van België te Luxemburg.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014205381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014003283 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 19 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie sluiten wordt Mevr. Birgit DAUW, Consul bij de Ambassade van België te Buenos Aires, eveneens aangesteld als Consul-Generaal van België in de Argentijnse Republiek, met standplaats te Buenos Aires.

Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 25/06/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014207823 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 21 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten wordt de heer Paul DE VOS, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens van 65 jaar tot 31 oktober 2014.

^