Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2014
gepubliceerd op 21 augustus 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000599
pub.
21/08/2014
prom.
29/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/29/2014000599/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 73, 74, 77 en 224, tweede lid;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 oktober 2013;

Gelet op het protocol nr. 2014/08 van 10 april 2014 van het Comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op advies 56.082/2 van de Raad van State, gegeven op 12 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° " wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten" : de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;2° "zone" : de hulpverleningszone bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten;3° "raad" : de raad van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 24 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten;4° "college" : het college van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 55 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten;5° "bijzondere rekenplichtige" : de financiële raadgever en financiële beheerder van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 73 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten;6° "financieel beheerder" : de persoon die overeenkomstig de organieke wetgeving van de gemeenten of de openbare centra voor maatschappelijk welzijn belast is met het onder zijn verantwoordelijkheid innen van de ontvangsten en doen van de uitgaven.

Art. 2.§ 1. De bijzondere rekenplichtige wordt aangewezen door het college onder : 1° de financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;2° de financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;3° de gewestelijke ontvangers;4° de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones;5° de personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde. De raad kan, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in haar reglement, bijkomend een voorwaarde inzake ervaring opleggen. 6° de personeelsleden van de provincie waartoe de zone behoort die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met uitzondering, in voorkomend geval, van een leeftijdsvoorwaarde. De raad kan, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in haar reglement, bijkomend een voorwaarde inzake ervaring opleggen. § 2. De raad legt de procedure, voor de aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige vast in een reglement.

Art. 3.De bijzondere rekenplichtige treedt in functie ten laatste binnen de 3 maanden vanaf zijn aanwijzing door het college.

Art. 4.Indien de bijzondere rekenplichtige nog geen zekerheid heeft gesteld voor een van de in artikel 2, 1° tot en met 6°, bedoelde functies, definieert de raad het bedrag van de zekerheid bedoeld in artikel 77 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, in functie van het aantal inwoners van de zone op het moment van de aanwijzing van de bijzondere rekenplichtige, conform de minima en maxima vermeld in onderstaande tabel.

Aantal inwoners

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Nombre d'habitants

Montant minimum

Montant maximum

inw < 50.000

2000 €

2500 €

hab. < 50.000

2000 €

2500 €

50.001< inw < 80.000

2500 €

3000 €

50.001< hab. < 80.000

2500 €

3000 €

80.001< inw < 150.000

3000 €

4000 €

80.001< hab. < 150.000

3000 €

4000 €

inw >150.000

4500 €

hab. >150.000

4500 €


Art. 5.Als de bijzondere rekenplichtige kiest om de zekerheidsstelling door een bankwaarborg of verzekering te vervangen, moeten deze worden gesteld conform de in artikel 4 van dit besluit voorziene minima en maxima.

Art. 6.Treden in werking op 1 januari 2015 : 1° de artikelen 73 tot 82 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten;2° dit besluit. In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 73 tot 82 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten en dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, in werking op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.

De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken maakt, in toepassing van het tweede lid, in het Belgisch Staatsblad het bericht bekend dat de datum vermeldt waarop artikelen 73 tot 82 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten en dit besluit in werking treden voor de prezones die worden beoogd in het geval waarvan sprake is in het tweede lid.

Art. 7.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^