Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, is de aanwijzing van Mevr. Pottiez Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2014 : - is de benoeming van de heer Delchevalerie E.,(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014206651
pub.
06/11/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Pottiez Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 7 november 2014.

Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2014 : - is de benoeming van de heer Delchevalerie E., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 november 2014. - is de benoeming van Mevr. Castano Melchor M., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 november 2014. - is de benoeming van Mevr. Bergmans V., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 november 2014.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, is de aanwijzing van de heer Van Wambeke T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2014.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014 : - is Mevr. Durieu M.-Ch., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 1 december 2014. - is de aanwijzing van Mevr. Vanhessche H., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 november 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^