Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2014
gepubliceerd op 19 augustus 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000587
pub.
19/08/2014
prom.
29/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/29/2014000587/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 102, gewijzigd door de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken en artikel 224, 2° ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 augustus 2013;

Gelet op de betrokkenheid van de regeringen van de gewesten bij het ontwerp van dit besluit;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 2014/10 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, gesloten op 24 april 2014;

Gelet op het advies nr. 56.240/2 van de Raad van State, gegeven op 21 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : 1° de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten : de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;2° meerjarenbeleidsplan : het meerjarenbeleidsplan bedoeld in artikel 23, § 1, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten;3° operationeel personeel : operationeel personeel bedoeld in artikel 103 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten.

Art. 2.Het operationeel personeel omvat het personeel noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdrachten bedoeld in artikel 11 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, hierbij inbegrepen de administratieve taken nodig voor de goede werking van de zone die niet uitgevoerd worden door het administratief personeel.

Art. 3.De zone stelt het personeelsplan voor het operationeel personeel vast, rekening houdend met de volgende criteria : 1° het personeel nodig voor de uitvoering van de operationele opdrachten vanuit elke post van de zone, rekening houdend met de adequate middelen bepaald door de zone conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen sluiten tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen; Voor het criterium bepaald in het eerste lid, wordt onder meer rekening gehouden met : a) het niveau van dienstverlening voor de verschillende geografische sectoren van het grondgebied van de zone zoals vastgesteld in het meerjarenbeleidsplan;b) de operationele organisatie van de zone voor het sturen van de middelen vanuit het netwerk van posten;c) de permanentie/wachtdienst in de kazerne of niet van operationeel personeel in de posten;d) de operationele opdrachten die specifieke middelen vereisen die in sommige posten van de zone aanwezig zijn;2° voor de beroepspersoneelsleden, hun reële beschikbaarheid voor de uitvoering van de operationele opdrachten rekening houdend met : a) de toepasselijke arbeidstijdregels;b) de verloven toegekend door de zone;c) desgevallend, de vermenigvuldigingscoëfficiënt, berekend per zone, nodig voor het voorzien van continudienst;d) de modaliteiten van de eindeloopbaanmaatregelen;e) het aantal uren opleiding noodzakelijk voor de loopbaan en verplicht voor het behoud van de competenties en kwalificaties noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie;3° voor de vrijwillige personeelsleden, hun reële beschikbaarheid voor de uitvoering van de operationele opdrachten rekening houdend met : a) de regels inzake diensttijd;b) de beschikbaarheid van de vrijwillige personeelsleden tijdens de verschillende delen van de dag;c) het aantal uren opleiding noodzakelijk voor de loopbaan en verplicht voor het behoud van de competenties en kwalificaties noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie;4° de statistieken van de interventies, hierbij inbegrepen de gelijktijdige uitrukken;5° de operationele risicoanalyse van de zone;6° het personeel nodig voor het uitvoeren van de administratieve en logistieke taken inzake proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie zoals bepaald in artikel 11, § 2, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten die niet uitgevoerd worden door het administratief personeel, hierbij inbegrepen het personeel nodig voor het uitvoeren van de opdrachten inzake preventie van brand en ontploffing bedoeld in artikel 176 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten;7° desgevallend, het personeel nodig voor het uitvoeren van de opdrachten voor de zonale dispatching.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten, in werking op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.

De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken maakt een bericht bekend dat de datum vermeldt waarop dit besluit in werking treedt voor de prezones bedoeld in het tweede lid.

Art. 5.De Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^