Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2014

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, is de heer Kaiser, A., vrederechter van het eerste kanton Hoei, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014, is de h Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, is de heer Steppe, J., eerste substituut-procureur des(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014205494
pub.
03/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009288 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot definitie van de functies, de opdrachten en het profiel van de coördinator van de geïntegreerde dispatching van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 03/09/2014 numac 2014000469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende oprichting van een gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" en vaststelling van zijn statuten sluiten, is de heer Kaiser, A., vrederechter van het eerste kanton Hoei, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009203 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde sluiten, is de heer Snelders, N., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de benaming van een overeenkomstencommissie en de opheffing van twee erkenningsraden type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel sluiten, is de heer Steppe, J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

^