Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 september 2014

Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit 27 mei 2014 wordt de heer François de KERCHOVE d'EXAERDE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt belast met de functie van Permanent Vertegenwoord(...) Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014 wordt de heer Rudolf HUYGELEN ontheven uit zijn functie (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015222
pub.
17/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit 27 mei 2014 wordt de heer François de KERCHOVE d'EXAERDE (Jonkheer) ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt belast met de functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Raad van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (N.A.V.O.) te Brussel. Hij wordt ertoe gemachtigd de titel van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België te voeren tijden de duur van zijn zending.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid, tot verhoging van het bedrag van de pensioentoelagen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar voor werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten sluiten wordt de heer Rudolf HUYGELEN ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Raad van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (N.A.V.O.) te Brussel en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn vertrek van deze Permanente Vertegenwoordiging.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 03/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt de heer Filip CUMPS ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België bij de Republiek Indonesië, bij de ASEAN en in de Democratische Republiek Oost-Timor, met standplaats te Jakarta en alsook uit zijn functie van Consul-generaal van België in deze Staten, met standplaats te Jakarta.

Hij wordt aangesteld tot Consul-generaal van België te Sint-Petersburg, met als ressort de regio's Kaliningrad, Pskov, Novgorod, Leningrad, Vologda, Moermansk, Archangelsk, de Republieken Karelië en Komi, het autonoom district Nenetski en Sint-Petersburg.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014024338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van de afrekening van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022396 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening sluiten wordt de heer Philippe de MUELENAERE, Eerste Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Mexico aangesteld als Consul-generaal van België in de Verenigde Mexicaanse Staten, met standplaats te Mexico.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014024338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de in artikel 32, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders vervatte lijst van instanties die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van de afrekening van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022396 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening sluiten wordt Mevr. Sophie HOTTAT, Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Brasilia aangesteld als Consul-generaal van België te Brasilia, met als ressort het Federaal District en de Staat Goisss, de Staten Tocantins, Parss, Amapss, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia en Mato Grosso.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen sluiten wordt Mevr. Godelieve VAN den BERHG ontheven uit haar functie van Ambassadeur van België Jamaica, Republiek Haïti en Dominicaanse Republiek, in Barbados en Grenada, de Commonwealth van Dominica, Federatie van Saint Kitts-en-Nevis en Saint Lucia, de Staten Saint Vincent en Grenadines, Antigua en Barbuda, Trinidad en Tobago en de Republiek Suriname en van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij ISBA en CARICOM. Zij wordt eveneens ontheven uit haar functie van Consul-generaal van België in Jamaica, Republiek Haïti en Dominicaanse Republiek, in Barbados en Grenada, de Commonwealth van Dominica, Sint Kitts-en-Nevis en Saint Lucia, de Staten Saint Vincent en Grenadines, Antigua en Barbuda, Trinidad en Tobago, Coöperatieve Republiek Guyana, Republiek Suriname, Anguilla, de Kaaimaneilanden, de Britse Maagdeneilanden en Montserrat met standplaats te Kingston.

Zij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 september 2014 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

^