Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019011387 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 type wet prom. 01/04/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen betreffende de terugbetaling van pharmaceutische specialiteiten alsook de administratiekosten, de efficiëntie en de transparantie van de verzekeringsinstellingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/04/2019 numac 2019011359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019011382 bron federale overheidsdienst justitie Einde van de aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 wordt de aanstelling van Mevr. Emmanuelle Vandamme, geboren te Kortrijk op 30 juni 1975, houder van een managementfunctie N-1 met de titel van « Directeur van de Stafdienst P&am Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011426 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwetmet het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen bedoeld in de artikelen 28/2 tot en met 28/14 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019040585 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019040711 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het gebruik van het logo "Nutri-Score" type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030290 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019201540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Infino" type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019201541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort "Groep S - Kinderbijslag" VZW type koninklijk besluit prom. 21/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019201546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot organisatie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de vereffening van FAMIFED

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011323 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019011397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 18 maart 2019 wordt het mandaat van mevrouw Tina VERDOODT als extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019. (...) type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011435 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 875.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011491 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 2017 tot bepaling van de drempels voor de verplichting inzake het luchtvaartadvies voor aanvragen van een omgevingsvergunning type ministerieel besluit prom. 27/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030275 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201106 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6705 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 34 en 35 van het Vlaamse decreet van 23 december 2016 « houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201104 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6658 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 3 en 4 van het decreet van het Waalse Gewest van 20 oktober 2016 « houdende wijziging van het decreet van 10 juli Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201110 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6812 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 96 en 97 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 14/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019201479 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de hulpverlening aan bejaarde personen en tot wijziging van Boek V van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie aan pools gezinsopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011418 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 5 en de bijlage van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019030276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019030277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 januari 2018 tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Adviescommissie voor de huiswerkinstituten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/01/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief aangaande de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019011186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Elektronische stemming met papieren bewijsstuk. - Samenstelling van het college van deskundigen A. Permanent college Op grond van artikel 24 van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren 1. Deskundigen aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers : - effectief : de heer Brun(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 18/03/2019 100 GROUP S - SECRETARIAT SOCIAL Secrétariat social agréé d'employeurs A.S.B.L. 100 GROUP S - SOCIAAL SECRETARIAAT Sociaa(...) type lijst prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201548 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne Auditors (niveau A2) voor de Federale Interne Auditdienst. - Selectienummer: ANG19117 Solliciteren kan tot 15/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019030332 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 65 van 25 maart 2019, blz. 28851 : De titel van de omzendbrief wordt vervangen door "19 MAART 2019. - Omzendbrief ove

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, w Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw VAN GENDEREN Vicky, tot lid van het voornoemd technisch comité (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019030291 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van Coördinatoren **** niveau **** voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: (...) **** bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019030292 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van Coördinatoren facility, , Niveau B, voor de hoven en rechtbanken (selectienummer ANG18295 ). Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2019. Er zijn 3 laureaten(...) De lijst is 3 jaar geldig

document

type document prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 maart 2019, dat in werking treedt de da worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en(...) type document prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201549 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Front-end ontwikkelaars (niveau B) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer : ANG19044 Solliciteren kan tot 23/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/04/2019 numac 2019201563 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychiatrisch verpleegkundigen (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18250 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is(...)
^