Etaamb.openjustice.be
Decreet van 14 maart 2024
gepubliceerd op 24 april 2024

Decreet tot wijziging van het tweede deel van **** **** van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2024202234
pub.
24/04/2024
prom.
14/03/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2024. - **** tot wijziging van het tweede deel van **** **** van het **** **** van **** **** en **** betreffende de integratie van vreemdelingen (1)


**** **** **** heeft aangenomen en ****, **** ****, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.**** decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de ****, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.**** artikel 150 van het **** **** van **** **** en ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) lid 1 wordt vervangen als volgt: "**** de toepassing van dit **** wordt verstaan onder: 1° vreemdelingen: personen die niet over de **** nationaliteit beschikken en die duurzaam of tijdelijk op het grondgebied van het **** taalgebied verblijven;2° integratie: het interactieve en dynamische **** van wederzijdse aanvaarding, dat tot doel heeft iedereen die gedomicilieerd is of zijn gewone verblijfplaats heeft in het **** ****, ongeacht zijn nationaliteit, in staat te stellen deel te nemen aan alle domeinen van de samenleving in overeenstemming met de beginselen van gelijkheid.Dit proces is gebaseerd op wederzijdse rechten en plichten van zowel migranten en hun nakomelingen als de **** als geheel; ****+: de landen van de **** Unie, plus de landen van de **** Economische **** en ****;4° nieuwkomers: vreemdelingen die minder dan drie jaar legaal in **** verblijven en in het bezit zijn van een verblijfsvergunning die meer dan drie maanden geldig is, met uitzondering van burgers van een ****+-lidstaat en hun gezinsleden;****: de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, zoals bepaald in de **** (****) van 24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, die ten minste 16 jaar oud zijn;6° voormalige ****: de jongere tussen 18 en 22 jaar, voorheen niet begeleide minderjarige vreemdeling;7° het lokale integratieplan: het plan ter bevordering van de integratie van vreemdelingen waarbij gewezen wordt op hun specifieke behoeften en voorzien wordt in de strategieën die ontwikkeld moeten worden om daarop in te spelen op elk grondgebied bediend door een centrum bedoeld in **** ****;8° het tolken in een sociale context: de structuur die de communicatie tussen vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst en vakmensen van de ****-medisch-sociale en administratieve sectoren vergemakkelijkt om hun toegang te verlenen tot de dienstverleningen;**** in een sociale context: de operator die het **** in een sociale context verstrekt aan publieke of private rechtspersonen die een dienst in de sociale context organiseren en die daarom vragen;10° gebruikende dienst: de openbare of privé-rechtspersoon die een dienst in de sociale context organiseert en die een beroep doet op een **** in een sociale context;11° centra: de gewestelijke **** bedoeld in **** **** van **** **** van het tweede deel van het ****;12° platforms: werkgroepen georganiseerd door de centra met als doel collectieve ondersteuning te bieden en het aanbod van plaatselijke integratie-initiatieven en lokale **** te coördineren met betrekking tot thema's die verband houden met de opdrachten die onder hun subsidiëring vallen."; ****) in het tweede lid, worden de woorden "in de zin van het eerste lid, 3°," vervangen door de woorden "in de zin van het eerste lid, 4°,".

Art. 3.**** artikel 151 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt punt 1° aangevuld met de volgende woorden: "door racisme en alle vormen van discriminatie te bestrijden, met inbegrip van discriminatie op grond van geslacht".

Art. 4.Artikel 151/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 151/2 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 151/2.**** is een **** opgericht met vertegenwoordigers van het **** **** voor de **** van ****, centra, instellingen voor tolken in een sociale context, plaatselijke initiatieven voor de integratie van vreemdelingen en **** voor ****'s en voormalige ****'s.

**** **** heeft tot doel sectorale informatie uit te wisselen, adviezen te verstrekken en toezicht te houden op de activiteiten van de in lid 1 bedoelde operatoren.

De samenstelling van het **** wordt door de **** bepaald.".

Art. 6.In het tweede deel, **** ****, **** ****, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016 en bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de **** versie worden de woorden "primo-****" telkens vervangen door de woorden "**** primo-****" en worden de woorden "**** primo-****" telkens vervangen door de woorden "de la **** primo-****";2° de woorden "attest van deelname" worden telkens vervangen door de woorden "attest van beëindiging van het traject";3° de woorden "op voorstel van het in artikel 151/1 bedoelde ****" en de woorden "op voorstel van het **** bedoeld in artikel 151/1" worden telkens opgeheven.

Art. 7.**** artikel 152 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt het vierde lid aangevuld met de zin "De **** kan deze bevoegdheid tot informatieverstrekking uitoefenen " en wordt, in de **** versie, het woord "****" vervangen door het woord "****".

Art. 8.**** artikel 152/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in lid 1 worden de woorden "**** inhoud en de vorm van de in artikel 152, eerste lid, 1°, bedoelde ****" vervangen door de woorden "**** modaliteiten voor de organisatie van de in artikel 152, tweede lid, 1°, bedoelde ****".In hetzelfde lid van de **** versie wordt het woord "****" vervangen door het woord "****" en wordt het woord "****" vervangen door de woorden "****"; ****) in lid 2 wordt punt 3° vervangen als volgt: "3° een hulp bij administratieve formaliteiten of doorverwijzing naar geschikte hulpdiensten;"; ****) 4° in lid 2, 4°, worden de woorden "een **** van het niveau van de **** taal" ****) in lid 4 wordt het woord "de" vervangen door het woord "een" en worden de woorden "de sociale ****" vervangen door "de instelling voor tolken in een sociale context".

Art. 9.**** artikel 152/3 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016 en bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) lid 2 wordt vervangen door wat volgt: "De sociale balans heeft tot doel: 1° het verplichte karakter van de opleiding van het **** te bevestigen;2° de behoeften van de nieuwkomer te identificeren op basis van zijn persoonlijke vaardigheden en ervaring en de verworvenheden van de nieuwkomer te evalueren om hem in staat te stellen deze te verbeteren;3° de **** te identificeren."; ****) in lid 3 worden de woorden "binnen een termijn van één maand" vervangen door de woorden "en stelt hij hem binnen drie maanden in kennis van het doel van de verwerking van de verzamelde gegevens";****) lid 4 wordt vervangen door wat volgt: "De gegevens die in het kader van de sociale balans bij de nieuwkomer worden verzameld, hebben betrekking op geslacht, nationaliteit, **** in België, gezondheid en gezin voor de doelstelling bedoeld in lid 2, 1°, diploma en tewerkstelling voor de doelstelling bedoeld in lid 2, 1° en 2°, huisvesting en sociale zekerheid voor de doelstelling bedoeld in lid 2, 3°.Deze gegevens worden gecodeerd in het instrument bedoeld in artikel 152/9. "; ****) in lid 5 worden de woorden "andere ****" vervangen door de woorden "andere gegevens" en worden de woorden "en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van ****" opgeheven;****) er wordt een zesde lid ingevoegd, **** als volgt: "Gevoelige gegevens moeten worden verwerkt door of onder de verantwoordelijkheid van een **** die onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht, of door een andere persoon die eveneens onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht."; 2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in lid 1 worden de woorden "de nieuwkomer" vervangen door het woord "hem";****) in lid 2 wordt het woord "omvat" vervangen door "voorziet in" en worden de woorden "een ****-professionele oriëntatie" vervangen door "doorverwijzing naar het aangepaste stelsel inzake ****-professionele inschakeling";****) in lid 3 worden de woorden "**** begeleiding" vervangen door de woorden "doorverwijzing naar het stelsel inzake ****-professionele inschakeling" en wordt, in de **** versie, het woord la" ingevoegd tussen het woord "****" en het woord "base";****) 2° lid 4 wordt opgeheven;3° in paragraaf 5 worden de woorden "**** voorstel van het **** bepaalt de **** de inhoud van de overeenkomst" vervangen door de woorden "De **** bepaalt de inhoud van de overeenkomst" en in de **** versie wordt het woord "****" vervangen door het woord "****".

Art. 10.**** artikel 152/4 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016 en bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "van openbare overheden" opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) 1° in lid 1°: 1) worden de woorden "**** ****" vervangen door de woorden "De opleiding";2) wordt het woord "zestien" vervangen door het woord "tweeëndertig";3) wordt het woord "omvatten" vervangen door het woord "omvat";****) in het tweede lid worden de woorden "volledige of gedeeltelijke" opgeheven;****) lid 3 wordt vervangen door wat volgt: "**** centra verrichten de **** bedoeld in artikel 152/1, tweede lid, 4°, evenals een test voor de validatie van de verworven kennis aan het einde van de cursus.De **** kan deze bevoegdheden delegeren. "; 3° in het vierde lid worden de woorden "op voorstel van het **** bedoeld in artikel 151/1" vervangen door de woorden "op voorstel van het **** bedoeld in artikel 151/2.".

Art. 11.**** artikel 152/5 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016 en bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in lid 1 worden de woorden "van openbare overheden" opgeheven;****) in lid 2, 4°, worden de woorden "in het kader van de thematische **** waarvan de **** de modaliteiten bepaalt" vervangen door de woorden "volgens de modaliteiten bepaald door de ****";2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in lid 1 wordt het woord "vier" vervangen door het woord "acht";****) in lid 2, 10°, worden de woorden "de gelijkheid van kansen en van geslachten" vervangen door de woorden "de gelijkheid van kansen door de bestrijding van alle vormen van discriminatie, met inbegrip van die welke verband houden met de bestrijding van racisme en discriminatie op grond van geslacht";****) in lid 3 worden de woorden "**** in artikel 151/1 bedoelde **** bepaalt op voorstel van de centra" vervangen door de woorden "De **** bepaalt op voorstel van het ****";****) het wordt aangevuld met een lid 4, **** als volgt : "De **** stelt de procedures vast voor het organiseren van de opleiding tot burgerschap."; 3° het wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, **** als volgt : " § 3.De opleiding tot burgerschap wordt georganiseerd in het **** of in een taal die de nieuwkomer begrijpt.

**** die tijdens de **** gemiddeld een niveau **** lager dan ****2 heeft behaald, wordt door het centrum doorverwezen naar een opleiding in een taal die de nieuwkomer begrijpt.

De **** bepaalt de bijkomende **** die vereist zijn voor opleiders voor burgerschap in het geval van opleidingen in een andere taal dan het ****. § 4. De opleidingen tot burgerschap, de inburgeringscursussen of de sociale oriëntatie die worden gevolgd en erkend in een andere **** gemeenschap of een ander Belgisch gewest, worden gelijkgesteld met de opleiding tot burgerschap die wordt gegeven in het **** taalgebied van het **** ****. ".

Art. 12.**** artikel 152/6 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016 en bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "**** ****-professionele oriëntatie" worden vervangen door de woorden. "oriëntatie naar het aangepaste stelsel voor ****-professionele inschakeling.". 2° het wordt aangevuld met een tweede lid, **** als volgt: "De **** bepaalt de modaliteiten voor de organisatie van deze oriëntatie.".

Art. 13.**** artikel 152/7 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten en bij het decreet van 4 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) in lid 1 worden de woorden "meldt de nieuwkomer zich op" vervangen door de woorden "neemt de nieuwkomer contact op met";2) in het tweede lid van de **** versie wordt het woord "****" vervangen door het woord "****";3) het tweede lid wordt aangevuld met volgende zin: "De **** mag deze **** uitoefenen."; ****) in paragraaf 2 worden de woorden "achttien maanden" vervangen door de woorden "drie jaar" en worden de zinnen "De **** kan die termijn verlengen.**** bepaalt de modaliteiten die de **** regelen." opgeheven; ****) paragrafen 3, 4 en 5 worden vervangen als volgt: " § 3.**** de in de § § 1 en 2 bedoelde verplichtingen worden vrijgesteld: 1° de personen die reeds in het bezit zijn van het in paragraaf 2 bedoelde certificaat of enig ander soortgelijk certificaat afgeleverd door een andere gemeenschap of een ander gewest van België;2° de personen die een medisch attest voorleggen waarin staat dat ze het **** niet kunnen volgen of voortzetten;3° de personen die door middel van een medisch attest bewijzen dat zij bijstand verlenen aan een gezinslid, zoals bepaald in artikel 150, tweede lid, waardoor het onmogelijk is het **** te volgen of voort te zetten;4° de personen die een getuigschrift of een diploma van het **** onderwijs hebben behaald;5° de personen van minder dan 18 jaar of de personen van 65 jaar of meer;6° de personen die gedurende meer dan drie maanden ten minste **** als werknemer of in het kader van een leerovereenkomst werken;7° de personen die gedurende meer dan drie maanden ten minste **** als werknemer of in het kader van een leerovereenkomst werken;8° de personen die als uitzendkracht werken voor een periode van ten minste drie maanden op **** basis;**** echtgenoten die gedurende meer dan drie maanden minstens **** effectieve hulp bieden;10° de personen die een voorbereidende of kwalificerende beroepsopleiding volgen van ten minste achttien uur per week gedurende meer dan drie maanden;11° de personen die de tijdelijke bescherming bedoeld in de artikelen 57/29 tot 57/36 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen genieten;12° de reguliere studenten en **** in het secundair of hoger onderwijs van een door de **** overheid erkende instelling;13° personen die een beurs ontvangen om een doctoraat te behalen en docenten die werken in een door de **** overheid erkende instelling voor hoger onderwijs; 14° de **** onderdanen en de onderdanen van staten die met de **** **** **** hebben gesloten die een ****-clausule bevatten die identiek is aan die welke de betrekkingen tussen de **** **** en Turkije regelt.;

De familieleden bedoeld in 3° zijn echtgenoten, afhankelijke rechtstreekse afstammelingen en afhankelijke rechtstreekse ascendenten. § 4. **** die al één of meerdere stappen hebben doorlopen van een **** dat georganiseerd wordt in een andere gemeenschap of een ander gewest van België, zijn vrijgesteld van deze stappen, met uitzondering van **** in een andere taal dan het ****. § 5. De nieuwkomer is onderworpen aan de in paragraaf 2 bedoelde verplichting totdat hij het in artikel 152/3, § 4 bedoelde certificaat heeft verkregen, met uitzondering van : 1° een nieuwkomer die voldoet aan één van de voorwaarden vermeld in paragraaf 3 in elk stadium van zijn traject;2° een nieuwkomer die een bevel krijgt om het land te verlaten of die het land vrijwillig verlaat;3° een nieuwkomer die niet meer in een **** gemeente van het **** taalgebied woont.Een nieuwkomer die vóór het verstrijken van de in paragraaf 2 bedoelde termijn opnieuw in een **** gemeente van het **** taalgebied verblijft, is opnieuw onderworpen aan de in paragraaf 2 bedoelde verplichting. "; ****) het wordt aangevuld met de paragrafen 6 en 7, **** als volgt : " § 6.**** centrum geeft een attest van vrijstelling af aan een nieuwkomer die aan een van de voorwaarden in paragraaf 3 voldoet. § 7. Een nieuwkomer die in een penitentiair centrum gedetineerd is, komt in aanmerking voor een opschorting van de in paragraaf 2 bedoelde termijn tot het einde van zijn detentie. ".

Art. 14.**** artikel 152/8 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016 en bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in lid 1 van de **** versie wordt het woord "mis" vervangen door het woord "****", wordt het woord "****" vervangen door het woord "****" en worden de woorden "****" vervangen door de woorden "si ****";de woorden "van het ****" worden opgeheven; ****) in lid 2 worden de woorden "van het ****" opgeheven;****) in lid 3 van de **** versie wordt het woord "****" vervangen door het woord "****";het woord "drie" wordt vervangen door het woord "twaalf"; 2° in paragraaf 3 worden de woorden "van het ****" opgeheven;3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: ****) in lid 1 worden de woorden "de overtredingen vast te stellen en" ingevoegd tussen de woorden "De **** is bevoegd om" en de woorden "de in § 1 bedoelde administratieve boetes op te leggen";****) het wordt aangevuld met een lid 2, **** als volgt : "**** administratieve boete wordt opgelegd binnen een periode van maximaal twee jaar na de ontdekking van de overtreding."; 4° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: ****) in lid 1 van de **** versie worden de woorden "**** ****" vervangen door de woorden "**** ****", wordt het woord "****" vervangen door het woord "****", wordt het woord "****" vervangen door het woord "****" en wordt het woord "****" vervangen door het woord "****";****) er wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, **** als volgt: **** de nieuwkomer geen administratieve geldboete wordt opgelegd omdat hij de middelen van verdediging heeft aanvaard, moet hij binnen twaalf maanden nadat hij in kennis is gesteld van het besluit om geen administratieve geldboete op te leggen, voldoen aan de in artikel 152/7, § 2, bedoelde verplichting."; ****) het wordt aangevuld met een lid, **** als volgt: "**** beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van een termijn van zestig kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving, tenzij beroep is ingesteld overeenkomstig § 6."; 5° paragraaf 5/1 wordt opgeheven;6° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "twee maanden" vervangen door de woorden "zestig dagen";7° paragraaf 7 wordt aangevuld door hetgeen volgt: "**** vordering tot betaling van een administratieve geldboete verjaart door verloop van vijf jaar na de datum waarop zij is ontstaan.**** verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 2244 van het **** Wetboek. "; 8° in paragraaf 8 worden de woorden "uiterlijk op 1 januari 2017" en de woorden "De **** kan de termijn met twee jaar verlengen." opgeheven.

Art. 15.In **** **** van hetzelfde **** wordt hoofdstuk 5, dat de artikelen 152/10 en 152/11 omvat, en dat ingevoegd is bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, opgeheven.

Art. 16.In **** **** van hetzelfde **** wordt hoofdstuk 4, opgeheven bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, hersteld in de volgende lezing: "**** van ****".

Art. 17.Artikel 152/9, opgeheven bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing: "

Art. 152/9.§ 1. **** **** **** Binnenlandse **** en **** Actie heeft een geautomatiseerd instrument ontwikkeld om het **** op te volgen.

**** dit instrument: 1° kunnen de centra vertrouwelijke individuele dossiers aanmaken op naam van elke vreemdeling die een **** start, de dossiers opvolgen en de relevante en nodige documenten en attesten bijvoegen;2° kan de **** **** Binnenlandse **** en **** Actie de toepassing van de regelgeving met betrekking tot het **** controleren en zorgen voor de opvolging van sancties;3° kunnen de centra zorgen voor het beheer en de organisatie van de opleidingen die in het kader van het **** worden gegeven;4° kunnen de centra en de **** **** Binnenlandse **** en **** Actie het **** statistisch op te volgen.De gegevens die in deze context worden verzameld, worden ****.

**** verzamelde gegevens mogen alleen worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. § 2. De gegevens die in het geautomatiseerde **** worden verzameld en verwerkt, zijn alle gegevens die nodig zijn om het in artikel 152 bedoelde **** uit te voeren. **** categorieën van verwerkte gegevens worden beschreven in artikel 152/3, § 1, leden 4 en 5.

**** verzamelde gegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door de centra en de **** **** Binnenlandse **** en **** Actie. § 3. **** **** en de **** **** Binnenlandse **** en **** Actie zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van de **** vermeld in paragraaf 2 met betrekking tot de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van ****. **** modaliteiten met betrekking tot de toewijzing van verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een overeenkomst. § 4. **** verzameld voor de doeleinden vermeld in paragraaf 1, 1° tot 4°, worden veilig bewaard gedurende drie jaar na het afsluiten van het dossier, met uitzondering van de gegevens die moeten worden opgenomen op het attest van beëindiging van het ****, die tien jaar worden bewaard. **** dossier wordt afgesloten wanneer het attest van beëindiging van het traject wordt afgeleverd, wanneer aan één van de voorwaarden vermeld in artikel 152/7, § 5 is voldaan of wanneer de persoon is overleden. § 5. De gegevens in het **** worden gedeeld tussen de centra en de **** **** Binnenlandse **** en **** Actie. **** centrum heeft alleen toegang tot gegevens over vreemdelingen binnen hun ambtsgebied. In het geval van een verhuizing worden de gegevens veilig doorgestuurd naar het betreffende centrum via het ****. § 6. De **** kan **** voorwaarden bepalen voor de terbeschikkingstelling, de aanpassing en het gebruik van het geautomatiseerde **** voor het **** en de uitwisseling van elektronische gegevens. Zij kan het gebruik van het geautomatiseerde **** uitbreiden tot plaatselijke integratie-initiatieven die belast zijn met **** taal- en **** voor het beheer van opleidingen onder de voorwaarden van dit artikel. ".

Art. 18.In het opschrift van de **** versie van **** **** van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de woorden "**** ****'" vervangen door het woord "****'".

Art. 19.**** artikel 153 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016 en bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) lid 1 wordt vervangen door wat volgt: "De gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen hebben tot doel: 1° het **** te ontwikkelen, uit te voeren en te organiseren overeenkomstig de artikelen 152 en volgende;2° de plaatselijke initiatieven voor de integratie van vreemdelingen die bedoeld zijn in de artikelen 15 en volgende, te begeleiden, de in artikel 150, 11° bedoelde platforms te organiseren en de integratie-activiteiten in het kader van de plaatselijke integratieplannen te coördineren;3° de sociale, economische en politieke deelname van vreemdelingen en de **** uitwisselingen aan te moedigen;4° integratie-activiteiten in hun ambtsgebied te coördineren;5° bij te dragen tot de sociale en ****-professionele inschakeling van vreemdelingen door te zorgen voor complementariteit met bestaande stelsels inzake ****-professionele inschakeling;6° personen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met vreemdelingen voor **** op te leiden en te sensibiliseren;7° anonieme statistische gegevens op lokaal niveau te verstrekken aan het **** bedoeld in artikel 153/8;8° overleg te plegen met de andere centra om coherente **** over het hele grondgebied van het **** taalgebied te voeren."; ****) er wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, **** als volgt: "**** de uitvoering van de opdracht bedoeld in lid 1, 5°, werken de centra samen met de "**** **** de la **** **** et de **** "overeenkomstig afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende coaching en **** begeleiding van werkzoekenden.".

Art. 20.Artikel 153/2, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 153/2.**** te worden erkend, moeten de centra voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de in artikel 153 bedoelde opdrachten uitoefenen;2° beschikken over lokalen aangepast aan de uitoefening van hun opdrachten, aan het onthaal van hun personeel en van de begunstigden om het vertrouwelijke onderhoud mogelijk te maken, alsook over een secretariaat en een vergaderlokaal voor ten minste twintig personen;3° in hun ****- en ****, openbare overheden en verenigingen meetellen die over een gelijk stemmental beschikken;4° een positieve evaluatie van de **** genieten inzake administratief en boekhoudkundig beheer voor de uitoefening van de opdrachten die het voorwerp uitmaken van de ****. **** lokalen bedoeld in het eerste lid, 2°, voldoen aan de ****- en ****.

De **** bepaalt de **** voor het administratief en boekhoudkundig beheer bedoeld in lid 1, 4°.

**** centra kunnen bij de **** volgens de door de **** bepaalde modaliteiten een aanvraag tot afwijking van de in 3° bedoelde voorwaarde indienen. ".

Art. 21.**** artikelen 153/3 en 153/4 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, worden opgeheven.

Art. 22.**** artikel 153/5 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "bij aangetekend schrijven of door elk middel dat vaste datum aan de verzending verleent" worden vervangen door de woorden "per aangetekende zending of langs elektronische weg";2° de zin "**** dossier bevat op zijn minst : 1° de inlichtingen betreffende de geholpen bevolking en de nagestreefde doelstellingen;2° de **** gebonden aan de ontwikkelde activiteiten;3° het organigram van het personeel;4° de lijst van de lokalen." wordt opgeheven.

Art. 23.**** artikel 153/7 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "**** de perken van de beschikbare **** kan de **** aan de centra een jaarlijkse subsidie toekennen als tegemoetkoming in de ****- en **** die verbonden zijn aan de uitvoering van de in artikel 153 bedoelde opdrachten. ".

Art. 24.**** boek **** van hetzelfde **** wordt een **** ****/1 als opschrift "**** **** voor de integratie van vreemdelingen" ingevoegd.

Art. 25.In **** ****/1, ingevoegd bij artikel 24, wordt een hoofdstuk 1 met als opschrift "****" ingevoegd.

Art. 26.Artikel 153/8, opgeheven bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing: "

Art. 153/8.**** **** **** voor de integratie van vreemdelingen heeft de volgende opdrachten: 1° educatieve, methodologische, analytische en **** bieden aan de sector van de integratie van vreemdelingen;2° analyses, voorstellen en aanbevelingen opstellen en aan de **** om de vijf jaar een evaluatie van het **** en van de voorstellen voor de verbetering ervan overmaken;3° ingaan op diverse verzoeken van de **** om informatie te verstrekken voor studies of onderzoeken over de thema's integratie en diversiteit;4° een overkoepelend **** bevorderen;5° aan de **** de lijst van de statistische indicatoren voorstellen die moet worden goedgekeurd om de behoeften vast te stellen en het **** te evalueren;6° jaarlijks de kwantitatieve gegevens over het **** inzamelen en aan de **** overmaken;7° vraag en aanbod van **** **** in het **** **** volgens de door de **** vastgelegde modaliteiten coördineren. **** in 2° vermelde evaluatie analyseert in het bijzonder de impact van het **** op de werkgelegenheid en de **** bij vreemdelingen. ".

Art. 27.In **** ****/1, ingevoegd bij artikel 24, wordt een hoofdstuk **** met als opschrift "****" ingevoegd.

Art. 28.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 27, wordt een artikel 153/9 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 153/9.De **** kan een **** voor de integratie van vreemdelingen, hierna "****" genoemd, erkennen dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° worden opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, een stichting, een instelling van openbaar nut, een lokale overheid of een **** vereniging zonder winstoogmerk met zetel in **** in het **** taalgebied;2° de in artikel 153/8 bedoelde opdrachten over het geheel van het grondgebied van het **** taalgebied uitoefenen;3° over lokalen beschikken die aangepast zijn aan de uitoefening van zijn opdrachten en aan het onthaal van zijn personeel en die de ****- en **** vervullen;4° beschikken over de personele middelen om de in artikel 153/8 bedoelde opdrachten uit te voeren;5° regelingen ontwikkelen die verband houden met het ****;6° in zijn ****- en ****, openbare overheden en verenigingen meetellen;7° een positieve evaluatie van de **** genieten inzake administratief en boekhoudkundig beheer voor de uitoefening van de activiteiten die het voorwerp uitmaken van de ****. De **** bepaalt de **** voor het administratief en boekhoudkundig beheer bedoeld in lid 1, 7°. ".

Art. 29.In hetzelfde **** 2 wordt een artikel 153/10 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 153/10.**** **** dient zijn **** per aangetekende zending of langs elektronische weg in bij de ****.

De **** bepaalt de inhoud van het dossier ****.****.****. de ****. ".

Art. 30.In hetzelfde **** 2 wordt een artikel 153/11 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 153/11.**** erkenning wordt voor een onbepaalde duur door de **** toegekend.

**** meerdere verenigingen aan de voorwaarden van artikel 153/9 voldoen, wordt een selectie gemaakt.

De **** bepaalt de verantwoordelijke voor de selectie alsook de modaliteiten ervan.

**** erkenning kan ingetrokken worden wegens niet-naleving van de bepalingen van dit **** of van die welke krachtens dit **** zijn vastgesteld.

De **** bepaalt de procedures tot toekenning of intrekking van de erkenning. ".

Art. 31.In **** ****/1, ingevoegd bij artikel 24, wordt een hoofdstuk 3 met als opschrift "****" ingevoegd.

Art. 32.In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 31, wordt een artikel 153/12 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 153/12.**** de perken van de beschikbare **** kan de **** aan het **** een jaarlijkse subsidie toekennen als tegemoetkoming in de ****- en **** in verband met de uitvoering van de in artikel 153/8 bedoelde opdrachten.

De **** stelt de modaliteiten, het bedrag, de berekeningswijze van de eventuele indexering en de **** voor de subsidie vast. ".

Art. 33.In **** ****/1, ingevoegd bij artikel 24, wordt een hoofdstuk 4 ingevoegd met als opschrift "****".

Art. 34.In hoofdstuk 4, ingevoegd bij artikel 33, wordt een artikel 153/13 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 153/13.**** is een **** opgericht om toezicht te houden op het werk van het ****.

De **** bepaalt de samenstelling en de **** van het ****. ".

Art. 35.**** artikel 154 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in lid 2 worden de woorden "**** initiatieven vervullen" vervangen door de woorden "De plaatselijke integratie-initiatieven vervullen".****) het tweede lid wordt aangevuld met de punten 5° en 6°, **** als volgt: "5° de bevordering van ****;6° de strijd tegen racisme;"; ****) het wordt aangevuld met een lid 3, **** als volgt : "De **** bepaalt de modaliteiten voor de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde opdrachten.". ".

Art. 36.Het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "**** en programmering".

Art. 37.**** artikel 154/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) de woorden ", plaatselijke besturen, instellingen van openbaar belang of stichtingen" worden ingevoegd tussen de woorden "verenigingen zonder winstoogmerk" en de woorden "als plaatselijke initiatieven";2) in 2° wordt het woord "drie" vervangen door het woord "twee";3) in 3° worden de woorden "voor het geheel van de activiteiten van de **** of het plaatselijk bestuur" ingevoegd tussen de woorden "over minstens één **** equivalent" en het woord "beschikken";4) in 4° wordt het woord "en" ingevoegd tussen de woorden "hun opdrachten," en de woorden "aan het onthaal" en worden de woorden "om het vertrouwelijke onderhoud mogelijk te maken, alsook over een secretariaat en een vergaderlokaal voor ten minste twintig personen" opgeheven;5) in 6° wordt het woord "activiteiten" vervangen door het woord "opdrachten";****) lid 2 wordt vervangen als volgt: "**** in het eerste lid, 3°, bedoelde lokalen voldoen aan de ****- en **** en aan de door de **** bepaalde voorwaarden";****) lid 3 wordt aangevuld met de volgende woorden: ", de minimaal vereiste omvang van de activiteiten en de **** voor het administratief en boekhoudkundig beheer bedoeld in lid 1, 6°";****) het wordt aangevuld met een lid 4, **** als volgt : "De **** is bevoegd om een programma vast te stellen om op het hele **** grondgebied een aanbod van diensten te leveren in overeenstemming met de opdrachten bedoeld in artikel 154, tweede lid. ".

Art. 38.**** artikel 154/2 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "bij aangetekend schrijven of door elk middel dat vaste datum aan de verzending verleent" worden vervangen door de woorden "per aangetekende zending of langs elektronische weg";2° de zin "**** dossier bevat op zijn minst : 1° de omschrijving van de activiteiten die het voorwerp uitmaken van de ****;2° de inlichtingen betreffende de geholpen bevolking en de nagestreefde doelstellingen;3° de **** gebonden aan de ontwikkelde activiteiten;4° het organigram van het personeel;5° de lijst van de lokalen." wordt opgeheven.

Art. 39.Artikel 154/4, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 154/4.**** de perken van de beschikbare **** kan de **** aan plaatselijke initiatieven voor de integratie van vreemdelingen een jaarlijkse subsidie toekennen als tegemoetkoming in de ****- en **** voor de uitvoering van de in artikel 154, lid 2, bedoelde opdrachten.

De **** stelt de modaliteiten, het bedrag, de berekeningswijze van de eventuele indexering en de **** voor de subsidie vast. ".

Art. 40.**** artikelen 155/1 en 155/5 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, worden opgeheven.

Art. 41.Artikel 155/2, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 155/2.De **** kan een of meerdere sociale **** erkennen die belast zijn met de organisatie van het **** in een sociale context, hierna "instellingen" genoemd, en die de volgende voorwaarden moeten vervullen: 1° worden opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, een stichting, een instelling van openbaar nut, een lokale overheid met zetel in **** in het **** taalgebied;2° over lokalen beschikken die aangepast zijn aan de uitoefening van hun opdrachten en aan het onthaal van het personeel en die de ****- en **** vervullen;3° de in artikel 155 bedoelde opdrachten over het geheel van het grondgebied van het **** taalgebied fysiek uitoefenen;4° in hun ****- en ****, openbare overheden en verenigingen meetellen die over een gelijk stemmental beschikken;5° over een ploeg beschikken waarvan de minimale samenstelling en de kwalificatie door de **** wordt bepaald;6° een positieve evaluatie van de **** genieten inzake administratief en boekhoudkundig beheer voor de uitoefening van de activiteiten die het voorwerp uitmaken van de ****;7° ten minste vijf van de **** talen in het **** taalgebied bestrijken. De **** bepaalt de **** voor het administratief en boekhoudkundig beheer bedoeld in lid 1, 6°. ".

Art. 42.**** artikel 155/3 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) 1° de woorden "bij aangetekend schrijven of door elk middel dat vaste datum aan de verzending verleent" worden vervangen door de woorden "per aangetekende zending of langs elektronische weg";****) in lid 2 worden de woorden "alsook de procedure voor de oproep tot de kandidaten" opgeheven;****) het derde lid wordt opgeheven.

Art. 43.**** artikel 155/4, tweede lid, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, worden de tweede en derde leden opgeheven.

Art. 44.Artikel 155/6 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 155/6.**** de perken van de beschikbare **** kan de **** aan de instellingen die overeenkomstig de artikelen 155/1 en volgende zijn erkend, een jaarlijkse subsidie toekennen als tegemoetkoming in de ****- en **** die verbonden zijn aan de uitvoering van de in artikel 155 bedoelde opdrachten.

De **** stelt de modaliteiten, het bedrag, de berekeningswijze van de eventuele indexering en de **** voor de subsidie vast. ".

Art. 45.**** **** **** van hetzelfde **** wordt het opschrift van **** ****/1, ingevoegd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, vervangen als volgt: "**** voor **** van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en voormalige niet-begeleide minderjarige vreemdelingen"

Art. 46.**** Titel ****/1 van hetzelfde wetboek wordt vóór artikel 155/7 een hoofdstuk 1 ingevoegd met als opschrift "Opdrachten".

Art. 47.In Hoofdstuk 1, ingevoegd bij artikel 46, wordt artikel 155/7 vervangen door wat volgt: "

Art. 155/7.**** voor **** van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en voormalige niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, hierna "**** voor **** van ****'s genoemd, zijn gericht op de integratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en voormalige niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, hierna "jongeren" genoemd, en dragen bij tot de volgende doelstellingen: 1° de moeilijkheden verlichten die inherent zijn aan ballingschap, zelfstandig leven buiten een geïnstitutionaliseerde omgeving en de overgang naar volwassenheid;2° sociaal isolement doorbreken en het sociale netwerk versterken;3° de emancipatie, zelfontplooiing en het gevoel van veiligheid van jongeren bevorderen. **** **** voor **** van ****'s vervullen de volgende opdrachten: 1° jongeren intensief en uitgebreid ondersteunen bij het verwerven van **** en verantwoordelijkheid, ten minste op alle volgende gebieden: ****) toegang tot en behoud van huisvesting;****) sociaal-administratieve opvolging;****) schoolopleiding of ****-professionele inschakeling;****) toegang tot geestelijke en lichamelijke gezondheid;****) de ontwikkeling van het sociale, ****-, culturele en sportieve leven;2° werken in synergie met de diensten, instellingen of verwijzende personen waarmee de jongere in contact komt, met inachtneming van de beroepsethiek en het beroepsgeheim;3° zorgen voor complementariteit met bestaande interne of externe diensten, met inbegrip van diensten ontwikkeld in het kader van ****;4° de jongere doorverwijzen naar de juiste structuren of diensten;5° actief deelnemen aan het netwerk van **** belast met het publiek om de beste praktijken uit te wisselen en gezamenlijke discussies te voeren met als doel de kennis van het publiek, de kwaliteit van de opdrachten en de expertise voortdurend te verbeteren. De **** bepaalt de modaliteiten voor de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde opdrachten. ".

Art. 48.**** Titel ****/1 van hetzelfde **** wordt een hoofdstuk 2 met als opschrift "**** en programmering" ingevoegd.

Art. 49.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 48, wordt een artikel 155/8 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 155/8.§ 1. De **** kan verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, instellingen van openbaar belang of plaatselijke besturen die aan de volgende voorwaarden voldoen, erkennen als **** voor **** van ****'s: 1° de in artikel 155/7, tweede lid, bedoelde opdrachten in het **** taalgebied ontwikkelen;2° gedurende ten minste twee jaar de opdrachten bedoeld in artikel 155/7, tweede lid, uitoefenen;3° over een periode van twee jaar ten minste dertig begeleidingen voor **** van het publiek bedoeld in artikel 150, 5° en 6° hebben verricht;4° beschikken over ten minste één **** equivalent voor alle activiteiten van de **** of het plaatselijk bestuur;5° over lokalen beschikken die aangepast zijn aan de uitoefening van hun opdrachten en aan het onthaal van het personeel en van de begunstigden, en die de ****- en **** vervullen;6° een positieve evaluatie van de **** genieten inzake administratief en boekhoudkundig beheer voor de uitoefening van de activiteiten die het voorwerp uitmaken van de ****;7° een gemeenschappelijk **** handvest voor **** voor **** van ****'s ondertekenen, waarvan de modaliteiten door de **** worden bepaald. De **** bepaalt de kwalificaties, titels en diploma's van het personeel bedoeld in lid 1, 4°, en de **** op het vlak van administratief en boekhoudkundig beheer bedoeld in lid 1, 6°. § 2. De **** wordt gemachtigd om een programma van de **** voor **** van ****'s vast te stellen. ".

Art. 50.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 48, wordt een artikel 155/9 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 155/9.**** **** wordt bij aangetekend schrijven of langs de elektronische weg bij de **** ingediend.

De **** bepaalt de inhoud van het dossier ****.****.****. de ****. ".

Art. 51.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 48, wordt een artikel 155/10 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 155/10.**** erkenning wordt voor een onbepaalde duur door de **** toegekend.

**** erkenning kan ingetrokken worden wegens niet-naleving van de bepalingen van dit **** of van die welke krachtens dit **** zijn vastgesteld.

De **** bepaalt de procedures tot toekenning of intrekking van de erkenning. ".

Art. 52.**** Titel ****/1 van hetzelfde **** wordt een hoofdstuk 3 met als opschrift "****" ingevoegd.

Art. 53.In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 52, wordt een artikel 155/11 ingevoegd, **** als volgt: "

Art. 155/11.**** de perken van de beschikbare **** kan de **** aan de **** voor **** van ****'s een jaarlijkse subsidie toekennen als tegemoetkoming in de ****- en **** die verbonden zijn aan de uitvoering van de in artikel 155/7, tweede lid, bedoelde opdrachten.

De **** stelt de modaliteiten, bedragen, de berekeningswijze van de eventuele indexering en de **** voor die subsidies vast. ".

Art. 54.**** artikel 156, tweede ****, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme sluiten, worden de woorden "die ze nodig achten voor" vervangen door de woorden "die nodig zijn voor".

Art. 55.Artikel 157 van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "Art 157. § 1. **** verenigingen zonder winstoogmerk erkend als gewestelijk centrum voor de integratie van vreemdelingen bij de inwerkingtreding van dit decreet beschikken over een maximale termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan te passen aan de artikelen 153 tot 153/7 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. § 2. **** verenigingen erkend als plaatselijke integratie-initiatieven beschikken over een maximale termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan te passen aan de artikelen 154 tot 154/4 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. § 3. **** vereniging zonder winstoogmerk erkend als **** in een sociale context bij de inwerkingtreding van dit decreet beschikt over een maximale termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan te passen aan de artikelen 155 tot 155/6 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. ".

Art. 56.Artikel 157/1 van hetzelfde ****, opgeheven bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, wordt hersteld in de volgende lezing: "

Art. 157/1.De nieuwe bepalingen van **** **** zijn niet van toepassing op nieuwkomers die hun verblijfsvergunning hebben aangevraagd in een gemeente van het **** taalgebied vóór de datum van inwerkingtreding van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluit. ".

Art. 57.**** decreet treedt in werking de dag waarop het uitvoeringsbesluit ervan in werking treedt.

**** dit decreet af, bevelen dat het in het **** **** zal worden bekendgemaakt.

Namen, 14 maart 2024.

De ****-****, ****. **** **** **** ****-****-**** en **** van ****, Buitenlandse ****, Onderzoek, ****, Digitale ****, Ruimtelijke ****, Landbouw, het "****", en de ****, ****. **** **** Vice-****-**** en **** van ****, Energie, **** en ****, ****. **** **** Vice-****-**** en **** van Tewerkstelling, Gezondheid, **** **** en Sociale ****, Gelijke **** en ****, ****. **** **** **** van ****, Informatica, **** ****, belast met ****, Toerisme, **** en ****, ****. DE **** **** **** van Huisvesting, **** **** en ****, ****. **** **** **** van **** en Financiën, **** en ****, ****. **** **** **** van Leefmilieu, ****, Bossen, **** **** en ****, ****. **** _______ Nota (1) Zitting 2023-2024. **** van het **** Parlement, 1610 (2023-2024) ****. 1 tot 7 **** verslag, plenaire zitting van 13 maart 2024 Bespreking.

Stemming.

^