Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 maart 2014
gepubliceerd op 10 april 2014

Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202313
pub.
10/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/27/2014202313/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De Duitstalige Gemeenschap oefent op het grondgebied van de Duitstalige regio alle bevoegdheden van het Waalse Gewest uit inzake de aangelegenheid Tourisme bedoeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 6° en 9°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen. Het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap oefenen de bevoegdheden van het Waalse Gewest uit die betrekking hebben op de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid.

Art. 2.De uitoefening van de aangelegenheid bedoeld in artikel 1 wordt overgedragen zonder overdracht van goederen en zonder overplaatsing van personeel.

Art. 3.De Duitstalige Gemeenschap erft de rechten en verplichtingen van het Waalse Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die uit lopende en toekomstige gerechtelijke procedures voortvloeien.

In geval van geschil kan het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap naar gelang van het geval in de zaak tussenkomen of in de zaak de overheid oproepen die het/haar opvolgt of waarop het/ze volgt.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2014 voor zover een gelijkluidend decreet dat door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt aangenomen ook op die datum in werking treedt.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 27 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement, 997 (2013-2014). Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 26 maart 2014.

Bespreking.

Stemming.

^