Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014009128 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behouden Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****(...) type wet prom. 26/12/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 (2) (3) type wet prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202109 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - M. Boucquey, J., ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, we - Mevr. Reul, V., onderzoeksrechter in de rechtank van eerste aanleg te Eupen, werd door de eerste (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 23 maart 2014 wordt de heer Bernard GOFFIN aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone STAVELOT-MALMEDY voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014003129 bron regie der gebouwen Hernieuwing van de managementfunctie van Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 wordt, met ingang van 1 februari 2014, de heer Laurent Vrijdaghs aangesteld als Administrateur-generaal van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014003131 bron regie der gebouwen Hernieuwing van de managementfunctie van Directeur Klantenbeheer bij de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 wordt, met ingang van 1 februari 2014, Mevr. Marie-Caroline Pardon aangesteld als houder van de functie van D type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014003132 bron regie der gebouwen Hernieuwing van de managementfunctie van Directeur Stafdiensten bij de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 wordt, met ingang van 1 februari 2014, de heer Roger Vermeulen aangesteld als houder van de functie van Direct type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014003130 bron regie der gebouwen Hernieuwing van de managementfunctie van Directeur-generaal Strategie en Vastgoedbeheer bij de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 wordt, met ingang van 1 februari 2014, de heer Dirk Van Geystelen aangesteld als houde type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014009170 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt de heer Jaak RAES aangewezen in de hoedanigheid van Administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat met ingang van 1 apri Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014009172 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en alsook van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politiek, en van zijn adjunct type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Steven BAERDEMAN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt Mevr. Christine BRUYNOGHE, klasse A1 met de t(...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014018115 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vallen type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval2014/22145/pa> type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014040001 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds. - Jaarrekeningen 2013 Toestand van het Muntfonds op 31 december 2013 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Munt BALANS ACTIVA Klasse MATERIELE VASTE ACTIV(...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene directie van de Ondersteuningsdiensten Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014, dat in werking treedt op 1 april 2014 Hij is aangesteld in het tweetalig Franstalig taalkader. Het beroep van nietigverklaring van de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Gubel, Eric, geboren op 25 maart 1954, met ingang van 1 maart 2014 aangesteld als Algemeen Directeur ad interim bij de Koninklijke Musea voor Kun Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 dat uitwerking heeft op 1 maart 2014 wordt Mevr. Jansse(...) type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014031114 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Scholt Energy Control NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014031113 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Wingas GmbH van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014031116 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toekenning aan de vennootschap Lampiris SA van een groene leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014031115 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014031117 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Enovos Luxembourg SA van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 25/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035296 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toewijzing van het aantal modules aan de vergunde diensten voor pleegzorg en de financiering voor de samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis type ministerieel besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035300 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van specifieke vereisten met betrekking tot de keuringsinstellingen voor de keuring van de kwaliteitsborgingssystemen voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het decretale beleidskader en het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013 type ministerieel besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035355 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende toestemming voor het Vlaamse Gewest om deel uit te maken van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking "ESPON EGTC" type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202146 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 23 januari 2014 worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 2012 van de gemeente Vloesberg, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 11 september 2013, goedgekeurd. MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 februari 2014 wordt de begroting voor het boekjaar type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202280 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014 wordt de VZW « Maison médicale Esplanade », place E. Delalieux 40, te 1400 Nivelles voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2014 erkend.

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202101 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2014 van 27 februari 2014 Rolnummer : 5408 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 4.1.20 tot 4.1.22 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, geste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeenkomstig artikel (...) type arrest prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202102 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2014 van 27 februari 2014 Rolnummer : 5604 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vóór de vervanging ervan bij artikel 5 va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

decreet

type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202311 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202312 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de terugbetaling van rondreis- en verblijfkosten en de duur van de aanstelling van de leden van de Instandhoudingscommissies van de Natura 2000-locaties alsook van bijlagen IIa, IIb, VIa, VIII, IX en XI

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher luchtvracht type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035309 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie decor- en standenbouwer type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher spoorvervoer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van agromilieusteun en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Beauraing type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten van de Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-locaties type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de voorzitters en van de leden van de acht Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-locaties type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202262 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Durbuy

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014011029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongsc In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2010 werd het koninklijk besluit gepubliceerd van 18 aug(...) type bericht prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de gewestelijke **** **** geldigheidsduur van de **** **** **** ****11126, samengesteld voor het Ministerie en instellingen van openbaar nut van het **** **** geldigheidsduur van de **** **** **** ****11076, samengesteld voor het (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertaler-tolken (niveau A1) voor het RIZIV Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzonder(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014003140 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat haar bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, alsook haar Museum, op vrijdag 18 april 2014 gesloten zullen zijn.

erratum

type erratum prom. 13/06/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014202260 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de open en overdekte zwembaden voor een niet louter privatief gebruik in het kader van het gezin, met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en een diepte van meer dan 40 cm. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 wordt met ingang van 1 februari 2014, de heer François BRIES in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014029206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014, Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer BECKERS Gaston, Alfre Zanger aan de « Royale Chorale Ste-Cécile » te WELKENRAEDT. Ranginneming, 15 november 2013. D(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014202423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** De vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** (niveau ****) voor het **** Agentschap voor Geneesmiddelen en Ge(...) Er zijn 14 geslaagden.

document

type document prom. 26/09/2013 pub. 10/04/2014 numac 2013031855 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. -- pub. 10/04/2014 numac 2014031149 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 29/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS gelegen te Dullaardstraat 11, te 8940 GELUWE, geregistreerd a(...) De registratie draagt het nummer : ENR/DA-C/001258412. Bij de beslissing van 29/01/2014 van (...)
^