Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 27/03/2014 pub. 11/05/2015 numac 2015000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen beoogde helper en tot vaststelling van het model van de in hetzelfde artikel bedoelde verklaring op erewoord type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de mededelingsprocedures voor de instandhouding van kleine landschapselementen en van voor het merken van dode bomen, van biologisch waardevolle bomen en van de kleine, in stand te houden landschapselementen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk

decreet

type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202313 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tourisme type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202311 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202312 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de terugbetaling van rondreis- en verblijfkosten en de duur van de aanstelling van de leden van de Instandhoudingscommissies van de Natura 2000-locaties alsook van bijlagen IIa, IIb, VIa, VIII, IX en XI type decreet prom. 27/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202316 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales type decreet prom. 27/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202317 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie dat ertoe strekt het toepassingsgebied van de bepalingen betreffende de intercommunales uit te breiden naar de monoregionale en interregionale intercommunales waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202314 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van bepalingen betreffende de geïntegreerde gezondheidsverenigingen in hetzelfde Wetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202319 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot verbetering van de sociale dialoog type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202318 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot verbetering van de sociale dialoog type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202320 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202321 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202352 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het kadaster van de non-profit tewerkstelling in Wallonië, afgekort « CENM » type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202351 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het kadaster van de non-profit tewerkstelling in Wallonië, afgekort « CENM », wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202433 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel L1122-6 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de uitbreiding van de hypotheses voor een verlof wegens verhindering voor een gemeenteraadslid type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202431 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft het externe mechanisme ter financiering van groene certificaten via de financiële bemiddelaar alsook wat betreft de vrijstellingen van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, van dat decreet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202432 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en tot wijziging van het decreet van 23 januari 2014 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek **** van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014203269 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het gebied van de drie Gewesten en betreffende de oprichting van een publiekrechtelijk interregionaal samenwerkingsverband Viapass in de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren

beschikking

type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031303 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 30 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde sommige mededelingen te verbeteren type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031306 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco, op 14 april 2005 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014031307 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen, op 13 februari 2004 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014031308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gedaan te Genève, op 26 mei 2000 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031315 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° het Internationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990 en 2° het Protocol inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031310 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 december 1996, zoals gewijzigd door het Protocol, gedaan te Brussel op 15 maart 2010; en 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 15 maart 2010, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 december 1996 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994, zoals gewijzigd door het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010; en 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031317 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van de verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031318 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988, en met 2° het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031314 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006, zoals gewijzigd door het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009; en 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031312 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, ondertekend te Wenen op 29 december 1971, zoals gewijzigd door het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009; en 2° het Protocol en het aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk, gedaan te Brussel op 10 september 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, ondertekend te Wenen op 29 december 1971 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, en 2° het Protocol gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015031151 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015031150 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000, zoals gewijzigd door het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009 ; en 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014027120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012 tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" en van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een representatieve vereniging waaraan radio- en televisie-uitzendingen op RTBF kunnen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2005 tot bepaling van de nadere regels voor het erkennen en het subsidiëren van de regionale coördinaties van huiswerkinstituten en van de Communautaire Federatie van Huiswerkinstituten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014031265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de Schoolgroep Agnès School waarbij aan de leerplicht voldaan kan worden overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de nadere werkingsregels en het huishoudelijk reglement van de Selectie- en evaluatiecommissie opgericht bij artikel 90 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014031266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014031268 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014031269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de basisregels die opgenomen dienen te worden in alle overeenkomsten betreffende de modaliteiten en de engagementen respectievelijk van het Parkeeragentschap en de gemeenten inzake de controle en de inning van de retributies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014031300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Leidend Ambtenaar bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Welzijn bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031359 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Algemene Diensten bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031358 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Gezondheid bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031361 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014031550 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2011/183 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 september 2011 houdende programmering van de ambulante diensten « Sociale Actie en Gezin » en « Gezondheid » van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2014 tot erkenning van een netwerk armoedebestrijding in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Beauraing type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten van de Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-locaties type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de voorzitters en van de leden van de acht Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-locaties type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202262 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de structuur en de werking van de Koninklijke Commissie van Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203897 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014000101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief betreffende de Belgische verbindingsofficieren van de geïntegreerde politie in het buitenland type omzendbrief prom. 27/03/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014031393 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^