Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014862 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 08/11/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018014981 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018032235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter toekenning van het erediploma "Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918" met een bijpassend herdenkingslint type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205925 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bevestiging van de aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van het Vestigingscomité en tot wijziging van het huishoudelijk reglement ervan type ministerieel besluit prom. 08/11/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 08/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018205733 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt type decreet prom. 08/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205876 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen type decreet prom. 08/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205874 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit type decreet prom. 08/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018205875 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (1) type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 08/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018206078 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek **** van het tweede deel van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van steun aan uitsnijderijen van wild in het kader van de behandeling van karkassen van wilde zwijnen, met het oog op de bestrijding van Afrikaanse varkenspest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2018 pub. 20/02/2019 numac 2018014864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2345 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot organisatie van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018070050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het project van de lijst van recreatiegebieden die voldoen aan de voorwaarden van artikel D.II.64 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling om in aanmerking te komen voor een bestemming als groen woongebied bedoeld in artikel D.II.25bis van het "CoDT" type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een mogelijkheid tot kosteloosstelling voor het af- en vervoeren van wilde zwijnen, afgeschoten in het kader van de bestrijding van de uitbreiding van Afrikaanse varkenspest, naar het inzamelingscentrum type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van het aantal groene certificaten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een temporisatieverrichting, die door het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" in 2018 moeten worden gekocht type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205873 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015 met hetzelfde doel type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205877 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018205879 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rebecq type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018205880 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Onhaye type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018205878 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité van de VZW "Centre de Référence en Santé mentale Spécifique en matière de suicide" (Specifiek Referentiecentrum inzake geestelijke gezondheidszorg inzake zelfmoord) type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018205881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Lincent type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018205885 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de benoeming van de leden van het Vestigingscomité en hun plaatsvervangers en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 17 december 2015 tot benoeming van de leden van het Vestigingscomité en hun plaatsvervangers type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018205917 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de in artikel 171bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen bedoelde kamer van beroep type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de wetenschappelijke jury van het "Institut scientifique de service public" (ISSeP) type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 03/12/2018 numac 2018205916 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de in artikel 154 van het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen bedoelde beroeps- en controlecommissie type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018206079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206098 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de vormingsvoorwaarden voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het perspectief voor stadsontwikkeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2018 pub. 19/02/2019 numac 2019010924 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de commissie administratie-nijverheid

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/11/2018 pub. 05/04/2019 numac 2019030289 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2345 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot organisatie van de toekenning van de maaltijdcheques aan het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018205737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement tot wijziging van het reglement van 23 mei 2018 van het beheersomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris
^