Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 maart 2021
gepubliceerd op 19 maart 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de aanwijzingen van de personeelsleden van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" als inspecteurs belast met de controle op de toepassing van de bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021201137
pub.
19/03/2021
prom.
04/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/04/2021201137/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MAART 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de aanwijzingen van de personeelsleden van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) als inspecteurs belast met de controle op de toepassing van de bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 43/4, 6°, ingevoegd bij het decreet van 8 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid sluiten, 218/12, ingevoegd bij het decreet van 23 januari 2014, 256, 366, § 2, 369, 416, 477, 612, 667, 689, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen sluiten, 315, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015, 410/7, 410/14, 410/21, 410/30, 410/39, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, 481, 491/20, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, 624/22, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014, en 694/34, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het reglementair Deel van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 1449, 1546 en 1886, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen sluiten tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 maart 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 maart 2021;

Gelet op artikel 26 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014201868 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen sluiten houdende wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met het oog op de harmonisering en de vereenvoudiging van de procedure voor de controle en de toekenning van de subsidies en de activiteitenverslagen, inzonderheid op artikel 218;

Gelet op de wens om de bevoegdheid tot individuele aanwijzing van beambten belast met de controle op de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid aan de administratie over te dragen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder Agentschap: het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. HOOFDSTUK II. - Algemene delegatie

Art. 3.De administrateur-generaal van het Agentschap is gemachtigd om de personeelsleden van het Agentschap aan te wijzen als inspecteur belast met de controle op de toepassing van de bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, decreetgevend en reglementair deel.

Art. 4.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 maart 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^