Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 december 2018

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018055514 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****. ****, **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018055516 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** De heer **** **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 05/12/2018 numac 2018015052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018015108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 7 november 2018, wordt de heer Luc LEBRUN, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit De heer Luc LEBRUN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adviseu(...) type koninklijk besluit prom. 03/12/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018015113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, § 3, eerste lid en § 4 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018015126 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 25 november 2018 wordt, met ingang van de eerste dag van de maand volgend op deze publicatie in het Belgisch Staatsblad, de heer JACOBS, Jeroen, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 Bij koninklijk besluit van 25 november 2018 wordt, met ingang van de eerste dag van de maand vo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018032367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018205496 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2018 van 31 mei 2018 Rolnummer 6618 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 216bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 98 van de wet van 5 februari 20 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018205687 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2018 van 31 mei 2018 Rolnummer 6675 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 52 en 59, 4°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, geste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018205763 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6686 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik. Het Grond samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018206034 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 242.606 van 11 oktober 2018 in zake Pascal Eugène tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 oktober « Schendt het feit dat de wetgever in artikel 8 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de b(...)

decreet

type decreet prom. 23/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018032382 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen type decreet prom. 08/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206018 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 04/10/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206025 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018014939 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/11/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018032368 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1322 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018032406 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentek Bij de Raad van State is beroep ingesteld door André YINDA YINDA. Eenieder kan inzage nemen van (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018032371 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Wegverkeer. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Intrekkingen De volgende exploitatievergunningen van vestigingseenheden van de rijschool 2675 « Auto-école Cepicam » worden ingetrokken : Stamnummer van de vestigingseenheid Datum van (...) type erkenning prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018032373 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Wegverkeer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, he Erkenningsnummer van de rijschool Numéro d'agré(...) type erkenning prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018032372 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Wegverkeer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, he Erkenning van de rijschool

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018206075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Informatica experten (m/v/x) (BFG17212) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018015086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 275 van 26 november 2018, akte nr. 2018/014832, bl. 90326, moet de volgende w In de titel van de Nederlandstalige versie, dienen vooraan de woorden "13 NOVEMBER 2018."(...)

document

type document prom. 25/10/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018205782 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 mei 2018 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Volwassenenvorming type document prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018205986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Dossierbeheerders niveau B (m/v/x) (BNG18167) De medewerkers die vo(...) Solliciteren kan tot 19 december 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018206058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor Famifed: Deskundigen promotie publieke kas Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer : BNG18140 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie w(...) type document prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018206059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor Famifed: Sociaal inspecteurs dienst administratief toezicht (m/v/x). - Selectienummer : BNG18141 Er zijn 0 laureaten. Deze sel(...) type document prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018206074 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Informatica deskundigen (m/v/x) (BNG17212) Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type document prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018206076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Systeemadviseurs (niveau A3), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18222 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2018. Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018206102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Businessanalisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: AFG18108 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018032323 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 november 2018 wordt Mevr. Tine VERMEIREN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018032284 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Sterrenwacht van België . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer 980 (Seismologie-Gravimetrie) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke vorm voor een be(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. o Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/12/2018 numac 2018015114 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van eerste assistent in de **** **** (****. 40002479) De selectie, via **** mobiliteit, van een eerste assistent (rang ****2) in de ****(...) Het aantal geslaagden bedraagt 1.
^