Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2022 pub. 05/10/2022 numac 2022033699 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 29/09/2022 pub. 14/11/2022 numac 2022033719 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 29/09/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022206061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 29/09/2022 pub. 01/06/2023 numac 2023042414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2022 pub. 06/10/2022 numac 2022033659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 29/09/2022 pub. 06/10/2022 numac 2022042217 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica type ministerieel besluit prom. 29/09/2022 pub. 11/10/2022 numac 2022042218 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type ministerieel besluit prom. 29/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034275 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de drempelwaarden van de massapercentages afkomstig van plantaardige of dierlijke biomassa van biogebaseerde materialen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2021 waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van woningen van openbaar nut en in het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2021 waarbij de "Société wallonne du logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van één of meerdere woningen van openbaar nut ten behoeve van studenten

arrest

type arrest prom. 29/09/2022 pub. 25/10/2022 numac 2022042370 bron federale overheidsdienst justitie Arrest van de Raad van State. - Vernietiging koninklijk besluit van 27 maart 2020

decreet

type decreet prom. 29/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042276 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 11/10/2022 numac 2022042244 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij de Haven van Brussels type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 13/10/2022 numac 2022042245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 14/10/2022 numac 2022033768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Boek III van het tweede deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de vrijstelling van het inburgeringstraject type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 18/10/2022 numac 2022206092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Eghezée type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 18/10/2022 numac 2022206093 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Etalle type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022206094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Froidchapelle type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022206096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Andenne type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022206247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, en tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022033754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verhouding van de oplaadpunten voor parkings evenals bepaalde bijkomende veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022034025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van landbouwproducten vermeld in artikel D. 234 van het Waalse Landbouwwetboek type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022034026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vrijwillige bijdragen bestemd voor de bevordering van landbouwproducten vermeld in artikel D. 234 van het Waalse Landbouwwetboek

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 28/11/2022 numac 2022042266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 28/11/2022 numac 2022042265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022206876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Wasseiges

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proef voor het behalen van het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de werkgroepen belast met het opstellen van de gemeenschappelijke externe certificeringsproeven aan het einde van de derde stap van het pedagogische continuüm voor de jaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proeven aan het einde van het hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2022 pub. 07/12/2022 numac 2022042236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022033708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de interne audit in de diensten van de Regering en de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 19/12/2022 numac 2022042357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de leden van het coördinatieorgaan met het oog op de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten in uitvoering van de verordening nr. 347/2013 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2022 pub. 05/05/2023 numac 2023041802 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van het mandaat van adjunct-directrice-generaal bij Leefmilieu Brussel

vergunning

type vergunning prom. 29/09/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022042246 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 22-02 houdende de invulling van de ondervertegenwoordigde groepen in het kader van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20222023-0144

erratum

type erratum prom. 29/09/2022 pub. 20/03/2023 numac 2023040017 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd. - Erratum
^