Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 juni 2016
gepubliceerd op 16 september 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029352
pub.
16/09/2016
prom.
29/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/29/2016029352/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUIN 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, artikel 1;

Gelet op het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, de artikelen 92 en 93, gewijzigd door de decreten van 25 juni 2015 en 15 juni 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 1972 tot vaststelling, wat betreft het kunstonderwijs, van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's of getuigschriften met de academische graden;

Gelet het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de werking van de gelijkwaardigheidscommissie zoals voorzien in de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften met de academische graden sluiten betreffende de organisatie en de werking van de gelijkwaardigheidscommissie zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's of getuigschriften met de academische graden;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004201962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten tot uitvoering van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden tot en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs met de diploma's van het hoger onderwijs van het korte of lange type uitgereikt in de Hogescholen van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs met de diploma's van het hoger onderwijs van het korte of lange type uitgereikt in de hogescholen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 januari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 januari 2016;

Gelet op het onderhandelingsprotocol S1612 van het Comité van Sector IX en van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, samen vergaderend, gesloten op 15 februari 2016;

Gelet op het advies nr. 5/2016 van de Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs, met toepassing van artikel 21, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, gegeven op 15 maart 2016;

Gelet op het advies 59.180/2 van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals gewijzigd door de wet van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State sluiten;

Overwegende het decreet van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het gezamenlijk Verdrag van de Raad van Europa en Unesco betreffende de erkenning van de bekwaamheidsbewijzen in het hoger onderwijs in de Europese Regio, aangenomen te Lissabon op 11 april 1997 en ondertekend door België op 7 maart 2005 sluiten tot goedkeuring van het gezamenlijke Verdrag tussen de Raad van Europa en Unesco inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, aangenomen in Lissabon op 11 april 1997 en ondertekend door België op 7 maart 2005;

Overwegende de beslissing van het Comité van Ministers van de Benelux van 18 mei 2015 betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma's hoger onderwijs;

Op voorstel van de Minister van Hoger Onderwijs en van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° bestuur: de Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (de Algemene Directie van het niet-verplicht onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek) van het Algemeen Bestuur Onderwijs van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;2° decreet: het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;3° ARES: Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (Academie voor onderzoek en hoger onderwijs), zoals bedoeld in artikel 18 van het decreet;4° gelijkwaardigheid aan een academische graad: het proces zoals gedefinieerd in artikel 15, § 1, eerste lid, 32°, van het decreet en bedoeld in artikel 92 van het decreet;5° gelijkwaardigheid van studieniveau: het proces zoals gedefinieerd in artikel 15, § 1, eerste lid, 32°, van het decreet en bedoeld in artikel 93 van het decreet;6° Minister: de minister(s) bevoegd voor hoger onderwijs met volledig leerplan en sociale promotie.

Art. 2.Overeenkomstig de beslissing van het Comité van Ministers van de Benelux van 18 mei 2015 betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma's hoger onderwijs, is het niveau van bachelor- en masterdiploma's afgeleverd door een in Nederland of Luxemburg erkende inrichting voor hoger onderwijs en tot bekrachtiging van het met goed gevolg voltooien van een programma van hoger onderwijs dat is erkend door de bevoegde autoriteiten van deze landen, gelijkwaardig aan het niveau van studies die in de Franse Gemeenschap worden bekrachtigd met een generieke academische bachelor- of mastergraad.

Art. 3.Alleen een attest, diploma of studiecertificaat dat is afgeleverd door een buitenlandse inrichting voor hoger onderwijs, erkend door de bevoegde publieke autoriteiten van het land waar deze zich bevindt, tot bekrachtiging van het met goed gevolg voltooien van een programma van hoger onderwijs, uitgevoerd in het buitenland en erkend door dezelfde autoriteiten, mag het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot gelijkwaardigheid.

Art. 4.Elke houder van een buitenlands attest, diploma of studiegetuigschrift van hoger onderwijs kan een aanvraag tot gelijkwaardigheid indienen indien hij voldoet aan een van de volgende voorwaarden: 1° hij woont in het Franse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;2° de aanvraag is ingediend om een beroep uit te oefenen in het Franse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;3° de aanvraag is ingediend om in de Franse Gemeenschap hogere studies te volgen, waarvan de toegang een gelijkwaardigheid aan een academische graad vereist.

Art. 5.In geen geval mag het verlenen van een gelijkwaardigheid als resultaat hebben dat studies worden erkend, waarvan het opleidingsniveau of het programma niet minstens vergelijkbaar is met studies georganiseerd in de Franse Gemeenschap.

Art. 6.Er wordt een gelijkwaardigheidscommissie opgericht die belast is met het verstrekken van advies voor de aanvragen tot gelijkwaardigheid die het bestuur aan haar voorlegt. De samenstelling en werkwijze van de gelijkwaardigheidscommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4. HOOFDSTUK 2. - De procedure van het verlenen van gelijkwaardigheid aan een academische graad en gelijkwaardigheid van studieniveau

Art. 7.De Minister spreekt zich, op advies van de gelijkwaardigheidscommissie bedoeld in artikel 6, uit over de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs aan de verschillende academische graden van hoger onderwijs, bachelor voor studies van het korte type en master, geneeskunde en dierengeneeskunde voor studies van het lange type.

Onverminderd artikel 2 en op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager van de gelijkwaardigheid spreekt de Minister zich, op advies van de gelijkwaardigheidscommissie bedoeld in artikel 6, uit over de gelijkwaardigheid van het studieniveau van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs.

Art. 8.Om een dossier te kunnen samenstellen voor een aanvraag tot gelijkwaardigheid aan een academische graad, bezorgt de aanvrager van de gelijkwaardigheid het bestuur de volgende documenten: 9° een identiteitsbewijs;10° een eensluidend afschrift van de volgende documenten in hun oorspronkelijke taal: het (de) diploma(`s), puntenlijsten van alle gevolgde vakken en, in voorkomend geval, het (de) diplomasupplement(en);11° een Franse vertaling van dit (deze) diploma(`s), puntenlijsten en, in voorkomend geval, diplomasupplement(en), door een beëdigd vertaler erkend door de Belgische of een buitenlandse bevoegde overheid.Deze vertaling is niet vereist indien de oorspronkelijke taal van deze documenten het Engels is; 12° een officieel en gedetailleerd programma van de gevolgde hogere studies;13° een beschrijving van de stages indien deze deel uitmaken van het studieprogramma;14° een exemplaar van de scriptie of het eindwerk indien deze deel uitmaken van het studieprogramma, alsook een samenvatting ervan in het Frans of Engels;15° een cv;16° het betalingsbewijs van de kosten bedoeld in artikel 12. Om een dossier te kunnen samenstellen voor een aanvraag tot gelijkwaardigheid van het studieniveau, bezorgt de aanvrager van de gelijkwaardigheid het bestuur de onder punt 1°, 2°, 3°, 7° en 8° van het vorige lid bedoelde documenten.

Het bestuur mag van de aanvrager bijkomende inlichtingen of documenten eisen om te kunnen nagaan of de voorschriften van artikel 3 tot 5 werden nagekomen.

Binnen 10 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot gelijkwaardigheid, zal het bestuur de aanvrager een bevestiging van ontvangst van het volledige dossier sturen of hem informeren dat er nog stukken ontbreken.

Art. 9.De gelijkwaardigheidscommissie stelt een advies op voor aanvragen tot gelijkwaardigheid aan een academische graad en baseert zich hierbij op de volgende elementen: e) het niveau van het buitenlandse attest, diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs, eventueel bepaald door de positionering ervan binnen het nationale kader van getuigschriften, de toegangsvoorwaarden voor de studies en de academische en professionele effecten ervan;f) de leerresultaten, uitgedrukt, met name, door de leeractiviteiten en de activiteiten van professionele integratie, waaronder de resultaten die de student bij deze activiteiten heeft verkregen;g) het volume van het studieprogramma dat heeft geleid tot het buitenlandse attest, diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs, eventueel bepaald door de wettelijke door of hat aantal studiepunten;h) de kwaliteit van het studieprogramma, eventueel uitgedrukt door de resultaten van de evaluatie van de uitreikende inrichting of van het programma door een onafhankelijk extern agentschap belast met de kwaliteit. De gelijkwaardigheidscommissie stelt een advies op voor de aanvragen tot gelijkwaardigheid van het studieniveau en baseert zich hierbij op de onder a), c) en d) van het vorige lid beschreven elementen.

De adviezen van de gelijkwaardigheidscommissie worden verstrekt binnen de 4 maanden na de ontvangstbevestiging bedoeld in artikel 8, vierde lid. Is er binnen deze termijn geen advies gegeven, is niet langer een advies vereist.

Indien de gelijkwaardigheidscommissie een ongunstig advies geeft voor de gelijkwaardigheid aan een academische graad, spreekt ze zich uit over gelijkwaardigheid op studieniveau overeenkomstig het tweede lid.

Art. 10.De aanvrager van de gelijkwaardigheid wordt door het bestuur in kennis gesteld van de beslissing van de Minister binnen de 40 dagen volgend op het advies of, als er geen advies is gegeven, binnen de 40 dagen volgend op het einde van de termijn bedoeld in artikel 9, derde lid.

De beslissing om een gelijkwaardigheid aan een academische graad te weigeren mag worden gemotiveerd door een van de elementen genoemd in artikel 9, eerste lid, wanneer er sprake is van een aanzienlijk verschil tussen de buitenlandse opleiding en die in de Franse Gemeenschap.

Bij gebrek aan een gelijkwaardigheid aan een academische graad, mag de Minister de aanvrager van de gelijkwaardigheid een gelijkwaardigheid verlenen van het studieniveau.

De beslissing om een gelijkwaardigheid van studieniveau te weigeren mag worden gemotiveerd door een van de elementen genoemd in artikel 9, tweede lid, wanneer er sprake is van een aanzienlijk verschil tussen de buitenlandse opleiding en die in de Franse Gemeenschap.

Een nieuw onderzoek van de aanvraag tot gelijkwaardigheid is enkel mogelijk nadat de aanvrager van de gelijkwaardigheid nieuwe elementen heeft aangebracht die de beslissing eventueel zouden kunnen wijzigen.

Art. 11.In het geval van een opleiding die leidt tot het uitoefenen van een gereglementeerd beroep en voor de diploma's die niet onderworpen zijn aan richtlijn 2005/36/EG, mag de gelijkwaardigheidscommissie beslissen om de aanvrager van de gelijkwaardigheid te horen en kan het verlenen van gelijkwaardigheid aan een academische graad afhankelijk zijn van de verplichting om een of meer bijkomende bewijzen voor te leggen met betrekking tot de uitoefening van dat beroep in België.

Voor de toepassing van het vorige lid wordt onder `gereglementeerd beroep' verstaan: een activiteit of een geheel van professionele activiteiten waarvan de toegang, de uitoefening of een van de uitoefeningsmodaliteiten rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk is van het bezit van vastgelegde professionele kwalificaties en dit krachtens specifieke wettelijke, bestuursrechtelijke of administratieve bepalingen.

Art. 12.De kosten voor het onderzoek van de aanvragen ingediend om een gelijkwaardigheid te verkrijgen bedragen 200 EUR. In afwijking bedragen deze kosten 150 EUR voor de aanvragers die school hebben gelopen in een van de landen die officiële ontwikkelingshulp ontvangen, erkend door de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Art. 13.In afwijking van de artikelen 7, tweede lid, 9 en 10, is het advies van de gelijkwaardigheidscommissie niet vereist voor aanvragen tot gelijkwaardigheid van studieniveau voor: 1° een attest, diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs waarvan het bestuur meent dat het in het buitenland werd afgeleverd onder dezelfde voorwaarden als die van minstens twee andere beslissingen tot gelijkwaardigheid van studieniveau;2° een buitenlands attest, diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs, dat staat vermeld op de hiertoe door het bestuur opgestelde lijst, in toepassing van een proces van intergouvernementele samenwerking tot harmonisatie van de systemen van hoger onderwijs.Het bestuur zorgt ervoor dat deze lijst wordt gepubliceerd en regelmatig wordt geüpdatet.

Na het onderzoek van de aanvraag tot gelijkwaardigheid door het bestuur, stelt het bestuur de aanvrager van de gelijkwaardigheid binnen de 2 maanden die volgen op de in artikel 8, vierde lid genoemde ontvangstbevestiging in kennis van de beslissing van de Minister.

In afwijking van artikel 12 bedragen de kosten voor het onderzoek van de in het eerste lid bedoelde aanvragen tot gelijkwaardigheid 65 EURO. HOOFDSTUK 3. - Bijzondere bepalingen voor vluchtelingen en subsidiair beschermden

Art. 14.Onverminderd de artikelen 8, derde en vierde lid, 9 en 10, kan de Minister op advies van de gelijkwaardigheidscommissie aan vluchtelingen en subsidiair beschermden zoals bedoeld in de artikels 48 en 48/2 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die niet de in artikel 8, tweede lid vermelde documenten kunnen voorleggen, of van wie de documenten niet kunnen worden gelegaliseerd, een gelijkwaardigheid van studieniveau verlenen, op voorwaarde dat ze het bestuur minstens de volgende documenten kunnen voorleggen: 1° een identiteitsbewijs, 2° een cv, 3° elk document dat aantoont dat deze persoon houder is van het buitenlandse attest, diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs, 4° het document dat bewijst dat deze persoon het statuut van vluchteling of subsidiair beschermde heeft. Indien de gelijkwaardigheidscommissie dit nodig acht, kan ze beslissen om de aanvrager van de gelijkwaardigheid te horen.

Art. 15.Vluchtelingen en subsidiair beschermden zijn vrijgesteld van de procedurekosten. HOOFDSTUK 4. - De gelijkwaardigheidscommissie

Art. 16.De gelijkwaardigheidscommissie is samengesteld uit afdelingen die overeenkomen met de in artikel 83, § 1, eerste lid van het decreet genoemde studiedomeinen. Een afdeling kan samengesteld zijn uit onderafdelingen die beantwoorden aan dezelfde regels als de bovenliggende afdeling.

Art. 17.Elke afdeling telt minstens drie leden afkomstig uit het personeel van de inrichtingen voor hoger onderwijs die bevoegd zijn om diploma's af te leveren in het domein van de studies in kwestie. De leden worden aangesteld door de Minister, op voorstel van de ARES, en dit voor een hernieuwbare periode van twee jaar. De leden benoemen onder hen een voorzitter van wie de stem beslissend is bij gelijkheid van stemmen.

In afwijking mogen de afdelingen voor de domeinen theologie en diergeneeskundige wetenschappen slechts twee leden tellen uit dezelfde inrichting.

Art. 18.Elke afdeling mag een beroep doen op externe deskundigen wanneer zij dit noodzakelijk acht.

Art. 19.Elke afdeling vergadert minstens drie maal per jaar op het bestuur en kan geldig beraadslagen indien de helft van haar leden aanwezig is. Indien in de loop van de vier maanden die volgen op een vergadering van een afdeling, voor hetzelfde domein geen andere aanvraag wordt ingediend, mag deze afdeling niet minstens drie maal per jaar samenkomen.

Het secretariaat van elke afdeling is in handen van het bestuur dat ook videoconferenties mag gebruiken en, in uitzonderlijke gevallen, een elektronische procedure op vraag van de afdeling of indien het bestuur vaststelt dat de afdeling onmogelijk binnen de vereiste termijn kan samenkomen.

Art. 20.Het in de artikels 11, eerste lid, en 14, tweede lid, beschreven onderhoud vindt plaats op het bestuur en verlengt de termijn met één maand, tijdens dewelke het advies moet worden afgegeven.

De extra bewijsstukken zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, betreffen een of meer door de afdeling bepaalde materies. Deze bewijsstukken worden georganiseerd door de inrichtingen voor hoger onderwijs in kwestie en verlengen de termijn met één maand, tijdens dewelke het advies moet worden afgegeven.

Art. 21.De verplaatsingskosten van de leden en externe deskundigen die niet gevestigd zijn in Brussel, worden terugbetaald overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskoten. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingsbepalingen, opheffingsbepalingen en slotbepalingen

Art. 22.In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, worden de woorden "met uitzondering van universitair onderwijs" vervangen door de woorden "met uitzondering van het hoger onderwijs".

Art. 23.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 4 september 1972 tot vaststelling, wat betreft het kunstonderwijs, van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "het beroep van architect of" worden ingetrokken;2° de woorden "met uitzondering van hoger onderwijs" worden toegevoegd tussen de woorden "door kunstonderwijs" en "en die verzoeken".

Art. 24.Behalve voor de aanvragen tot gelijkwaardigheid ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit, worde de volgende bepalingen geschrapt: 1° artikel 1 tweede en derde lid, en artikel 9 bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften;2° de woorden "- 200 EUR voor een gelijkwaardigheid van een diploma hoger kunst onderwijs.In afwijking van wat voorafgaat, bedragen deze kosten 150 EUR voor aanvragers die school hebben gelopen in een van de landen die officiële ontwikkelingshulp ontvangen, erkend door de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)", in artikel 5 bis van het koninklijk besluit van 4 september 1972 tot vaststelling, wat betreft het kunstonderwijs, van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften; 3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's of getuigschriften met de academische graden;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de werking van de gelijkwaardigheidscommissie zoals voorzien in de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften met de academische graden sluiten betreffende de organisatie en de werking van de gelijkwaardigheidscommissie zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's of getuigschriften met de academische graden;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004201962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten tot uitvoering van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten;6° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden tot en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs met de diploma's van het hoger onderwijs van het korte of lange type uitgereikt in de Hogescholen van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs met de diploma's van het hoger onderwijs van het korte of lange type uitgereikt in de hogescholen van de Franse Gemeenschap.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2016.

Art. 26.De Minister bevoegd voor Hoger Onderwijs met volledig leerplan en de Minister bevoegd voor Hoger Onderwijs voor sociale promotie zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, Jean-Claude MARCOURT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Isabelle SIMONIS

^