Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 29/06/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/06/2016 pub. 18/12/2018 numac 2018032355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016024154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 100.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - geharmoniseerd stelsel - op 58 jaar" type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de jaarlijkse gratificatie type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 29/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 29/06/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 29/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding verstrekt van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van klasse 1 over de weg vervoeren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2015-2016 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 29/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Erratum

document

type document prom. 29/06/2016 pub. 25/07/2016 numac 2016203639 bron vlaamse overheid Mesen. - Rooilijnplan Vredestraat
^