Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 maart 1997
gepubliceerd op 03 juni 1997

Besluit van de Regering van de **** **** tot regeling van de werking van de **** zoals voorzien in de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de **** **** ****.****. 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en **** met de academische graden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029172
pub.
03/06/1997
prom.
19/03/1997
ELI
eli/besluit/1997/03/19/1997029172/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 MAART 1997. Besluit van de Regering van de **** **** tot regeling van de werking van de **** zoals voorzien in de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de **** **** ****.****. 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en **** met de academische graden


**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 3bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1996 en op artikel 15, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 1971, 15 februari 1991, 15 maart 1995 en 5 juli 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 1996;

Gelet op het advies van de Nationale **** ****. 1 143 van 6 februari 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

**** dat het besluit, inzake de onderwerping van de gerechtigden op een **** aan de sociale zekerheid voor werknemers, met ingang van 1 oktober 1996, verwijst naar de in het decreet van de Raad van de **** **** van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden bedoelde universitaire instellingen;

**** dat betrokkenen hiervan onverwijld op de hoogte moeten worden gebracht;

**** de voordracht van **** Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1996, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 2.In artikel 15, 7°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 1996, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1996.

Art. 4.**** Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 10 november 1996.

**** **** **** : **** Minister van Sociale ****, Mevr. ****. DE ****

^