Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 april 2004
gepubliceerd op 12 augustus 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004201962
pub.
12/08/2004
prom.
14/04/2004
ELI
eli/besluit/2004/04/14/2004201962/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten;

Overwegende dat het voornoemde decreet het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden geleidelijk opheft door sommige bepalingen om te zetten;

Overwegende dat, overeenkomstig de rechtspraak van de Afdeling Administratie van de Raad van State, de maatregelen genomen ter uitvoering van het bovenvermelde decreet van 5 september 1994 op de omgezette bepalingen van toepassing blijven te zijn wegens juridische continuïteit;

Overwegende dat, zoals vermeld door de Raad van Staat in zijn advies nr. 36.275/2, pagina 28, « het benadelend zou geweest zijn voor de leerlingen die thans ingeschreven zijn in de inrichtingen voor secundair onderwijs » om meerdere bepalingen te wijzigen kort vóór het begin van de universitaire inschrijvingen geregeld door het voornoemde decreet van 31 maart 2004;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om, vanaf de bekrachtiging van het decreet dat de basis legt voor het besluit en vóór de opening van de inschrijvingsperiode, uitvoeringsmaatregelen aan te nemen die nodig zijn voor de informatie aan studenten en voor de organisatie van de stappen die moeten worden genomen voor de inschrijving en de toelating tot de studies;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 over het overleg met de representatieve studentenverenigingen dat moet worden georganiseerd volgens de spoedprocedure;

Gelet op het voorafgaande overleg van 1 april 2004 met de representatieve studentenverenigingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 31 maart 2004;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van vijf werkdagen;

Gelet op het advies nr. 36.893/4 van de Raad van State, gegeven op 8 april 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften met de academische graden, worden de woorden « of krachtens het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten » ingevoegd tussen de woorden « academische graden » en « , met uitzondering van artikel 9bis. »

Art. 2.Het eerste lid van artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma' s en studiegetuigschriften met de academische graden wordt vervangen als volgt : « De commissie belast met het uitbrengen van het gemotiveerd advies bedoeld in artikel 3, eerste lid, omvat afdelingen, één per universitair studiegebied zoals bepaald in het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten. »

Art. 3.De voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van het behaalde studieniveau in het buitenland bedoeld in artikel 44 van het voornoemde decreet van 31 maart 2004, worden bij het bovenvermelde besluit van 28 augustus 1996 vastgesteld.

De commissie belast met het uitbrengen van het gemotiveerd advies bedoeld in artikel 3, eerste lid van het bovenvermelde besluit van 28 augustus 1996 kan, indien haar advies over de gelijkwaardigheid van een bijzondere academische graad negatief is, nochtans een gunstig advies uitbrengen over de gelijkwaardigheid met de graad van bachelor of van master.

Art. 4.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 1997 betreffende het programma en de organisatie door de universitaire instellingen van het examen waarbij de student bewijst dat hij de Franse taal machtig is, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « vóór 1 oktober » geschrapt;2° in het tweede lid wordt de tweede zin geschrapt;3° in het derde lid worden de woorden « uiterlijk 15 oktober » vervangen door « binnen de veertien dagen na het examen ».

Art. 5.Een examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van academische graden van de eerste en tweede cyclussen wordt samengesteld ten zetel van elke universitaire instelling bepaald in artikel 10 van het voornoemde decreet van 31 maart 2004.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2004-2005.

Art. 7.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 april 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^