Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2019
gepubliceerd op 06 september 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een vacatievergoeding aan de leden, de Voorzitters en deskundigen van de Examencommissie Franse taal, de Examencommissie Nederlandse taal, de Examencommissie Duitse taal en de Commissie Engelse taal, de examencommissie die bevoegd is om het getuigschrift van grondige kennis van een taal uit te reiken met het oog op het onderwijzen van taalbadcursussen, de taalexamencommissie voor leraren artistieke vakken in het kunstonderwijs, de Commissie voor de gelijkwaardigheidsverklaring van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs en de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot onderwijsambten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014076
pub.
06/09/2019
prom.
17/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/17/2019014076/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een vacatievergoeding aan de leden, de Voorzitters en deskundigen van de Examencommissie Franse taal, de Examencommissie Nederlandse taal, de Examencommissie Duitse taal en de Commissie Engelse taal, de examencommissie die bevoegd is om het getuigschrift van grondige kennis van een taal uit te reiken met het oog op het onderwijzen van taalbadcursussen, de taalexamencommissie voor leraren artistieke vakken in het kunstonderwijs, de Commissie voor de gelijkwaardigheidsverklaring van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs en de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot onderwijsambten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs, artikel 1, § 5, eerste lid, in fine;

Gelet op het decreet van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de taalexamens sluiten betreffende organisatie van taalexamens, artikel 38, in fine;

Gelet op het decreet van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013961 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor de uitoefening van ambten van het onderwijzend personeel in de inrichtingen voor voorschools, lager en secundair gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor de uitoefening van ambten van het onderwijzend personeel in de inrichtingen voor voorschools, lager en secundair gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap, artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs sluiten betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs, artikel 21;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, verleend op 4 juli 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 juli 2019;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° Examencommissie Franse taal: de commissie bedoeld in artikel 1 van het decreet van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de taalexamens sluiten betreffende de organisatie van taalexamens;2° Examencommissie Nederlandse taal: de commissie bedoeld in artikel 1 van het decreet van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de taalexamens sluiten betreffende de organisatie van taalexamens;3° Examencommissie Duitse taal: de commissie bedoeld in artikel 1 van het decreet van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de taalexamens sluiten betreffende de organisatie van taalexamens;4° Commissie Engelse taal: de commissie bedoeld in artikel 1 van het decreet van 3 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de taalexamens sluiten betreffende de organisatie van taalexamens;5° Examencommissie bevoegd om het getuigschrift van grondige kennis van een taal uit te reiken om taalbadcursussen te onderwijzen: de examencommissie bedoeld in artikel 1 van het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs sluiten houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs;6° Taalexamencommissie voor leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs: de commissie bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 22 april 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs;7° Commissie voor de gelijkwaardigheidsverklaring van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs: de commissie bedoeld in artikel 16 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs;8° Commissie voor bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs: de commissie bedoeld in artikel 8 van het decreet van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013961 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor de uitoefening van ambten van het onderwijzend personeel in de inrichtingen voor voorschools, lager en secundair gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor de uitoefening van ambten van het onderwijzend personeel in de inrichtingen voor voorschools, lager en secundair gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstonderwijs, onderwijs voor sociale promotie en niet universitair hoger onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De leden van de examencommissie die bevoegd zijn om het getuigschrift van grondige kennis van een taal uit te reiken met het oog op het onderwijzen van taalbadcursussen ontvangen een vacatievergoeding van 50 euro per dag.

Art. 3.§ 1. De leden van de Examencommissie Franse taal, de Examencommissie Nederlandse taal, de Examencommissie Duitse taal en de Commissie Engelse taal ontvangen een vacatievergoeding van 50 euro per dag. § 2. Op voorwaarde dat zij niet afkomstig zijn van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, genieten de voorzitters van de Examencommissie Franse taal, de Examencommissie Nederlandse taal, de Examencommissie Duitse taal en de Commissie Engelse taal een vacatievergoeding van 50 euro per dag. HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen

Art. 4.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs, wordt een artikel 21 bis ingevoegd, dat als volgt luidt: "

Artikel 21bis.§ 1. Leden en deskundigen genieten een vacatievergoeding van 50 euro per dag. § 2. De voorzitters genieten een vacatievergoeding van 50 euro per dag. ».

Art. 5.In artikel 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs sluiten betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs, wordt de zin "Het mandaat van de voorzitters en de leden wordt niet vergoed." vervangen door hetgeen volgt: "De leden en deskundigen, als zij niet afkomstig zijn van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, genieten een vacatievergoeding van 50 euro per dag. ».

Art. 6.In het koninklijk besluit van 22 april 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs, wordt een artikel 22bis ingevoegd luidend als volgt: "

Artikel 22bis.De leden ontvangen een vacatievergoeding van 50 euro per dag. ». HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 8.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^