Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 maart 2020
gepubliceerd op 20 maart 2020

Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040696
pub.
20/03/2020
prom.
17/03/2020
ELI
eli/decreet/2020/03/17/2020040696/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.§ 1 - Om de Franse Gemeenschap in staat te stellen te reageren op de Covid-19-pandemie, kan de Regering alle nuttige maatregelen nemen om : a) de activiteiten van door de Franse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of georganiseerde diensten op te schorten;b) de nadere regels vast te stellen waaronder activiteiten kunnen worden verricht om de sociale contacten te beperken ;c) de toegang tot gebouwen te beperken;d) rekening te houden met het effect van de inperkingsmaatregelen op de activiteiten van de operatoren en organisatoren van evenementen die door de Gemeenschap, geheel of gedeeltelijk, worden gefinancierd;e) de voorwaarden voor de toekenning, motivering en controle van de subsidies te wijzigen;f) de vereisten voor het bijwonen, evalueren en bekrachtigen van studies aan te passen aan de opschorting van lessen en leeractiviteiten ;g) elke situatie te voorkomen en aan te pakken die binnen het strikte kader van de Covid-19-pandemie en de gevolgen ervan een probleem vormt en die dringend moet worden geregeld om een risico op ernstig gevaar te beteugelen. § 2 De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de geldende decreten opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zelfs in aangelegenheden die bij of krachtens de Grondwet uitdrukkelijk aan het decreet zijn voorbehouden.

Deze besluiten kunnen inzonderheid de administratieve en strafrechtelijke sancties bepalen die van toepassing zijn op de schending ervan.

De strafrechtelijke sancties mogen niet zwaarder zijn dan die welke in de aanvullende, gewijzigde of vervangende wetgeving aan de betrokken schendingen zijn verbonden.

Art. 2.§ 1 In geval van onmogelijkheid om het Parlement van de Franse Gemeenschap bijeen te roepen als gevolg van de Covid-19-pandemie of van algemene of bijzondere maatregelen of aanbevelingen voor inperking, waarvan het bureau van het Parlement naar behoren kennis heeft genomen, zo nodig na elektronische beraadslaging indien de leden van het Parlement om dezelfde redenen niet fysiek kunnen vergaderen, kan de Regering, uitsluitend om de continuïteit van de overheidsdienst ondanks de Covid-19-pandemie te waarborgen, alle nuttige maatregelen nemen in de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen, met het oog op de voorbereiding van het begin van het schooljaar en het academiejaar 2020-2021, of om tegemoet te komen aan een naar behoren aangetoonde dwingende noodzaak.

Het einde van de onmogelijkheid om te vergaderen wordt door hetzelfde bureau naar behoren vastgesteld. § 2 De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de geldende decreetsbepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zelfs in aangelegenheden die bij of krachtens de Grondwet uitdrukkelijk aan het decreet zijn voorbehouden.

In deze besluiten kunnen met name de administratieve en strafrechtelijke sancties worden vastgesteld die van toepassing zijn op de schending ervan.

De strafrechtelijke sancties mogen niet zwaarder zijn dan die welke in de aanvullende, gewijzigde of vervangende wetgeving aan de betrokken schendingen zijn verbonden. § 3 Wanneer een decreet bepaalt dat een besluit van de Regering door een bekrachtiging via een decreet van het Parlement moet worden bevestigd binnen de termijn die het bepaalt, wordt deze termijn geschorst voor de duur van de bijzondere machten die bij dit decreet worden georganiseerd.

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde besluiten kunnen worden aangenomen zonder dat vooraf de door de wet of regelgeving vereiste adviezen, overlegraadplegingen en onderhandelingen zijn genomen of georganiseerd. Indien de Regering echter een advies wenst in te winnen of een overlegraadpleging of een onderhandeling wenst te organiseren, kan zij dit doen, zelfs met elektronische middelen, binnen een door haar vast te stellen beperkte termijn.

De besluiten bedoeld in artikel 2 kunnen worden aangenomen zonder dat de door de wet of regelgeving vereiste adviezen, overlegraadplegingen of onderhandelingen vooraf worden genomen of georganiseerd, indien de genoemde instanties aangeven dat zij niet in staat zijn om binnen de wettelijke of reglementaire termijn of de door de Regering vastgestelde termijn met betrekking tot de Covid-19-pandemie een advies uit te brengen. Deze stappen kunnen, indien nodig, langs elektronische weg worden genomen.

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde besluiten worden evenwel aangenomen na advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, tenzij deze laatste aangeeft dat zij niet in staat is een advies uit te brengen binnen vijf dagen in het geval van de in artikel 1 bedoelde besluiten, of binnen de door de Regering gevraagde termijn in het geval van de in artikel 2 bedoelde besluiten.

Art. 4.De in de artikelen 1 en 2 bedoelde besluiten moeten bij decreet worden bevestigd binnen zes maanden na afloop van de in dit decreet vastgestelde periode van bijzondere machten.

Bij gebreke aan bevestiging binnen de in het eerste lid genoemde termijn worden zij geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde besluiten worden aan het bureau van het Parlement meegedeeld voordat zij in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 5.§ 1. De bij artikel 1 van dit decreet aan de Regering verleende machtiging is geldig voor een periode van drie maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

De in het eerste lid bepaalde termijn kan eenmaal voor een overeenkomstige periode worden verlengd. Deze beslissing kan door het bureau van het Parlement worden aangenomen, zo nodig door middel van een elektronisch bericht, indien de onmogelijkheid om het Parlement bijeen te roepen naar behoren wordt vastgesteld. § 2 De door artikel 2 van dit decreet aan de Regering verleende machtiging is geldig gedurende de door het bureau van het Parlement naar behoren vastgestelde periode van onmogelijkheid om bijeen te komen, maar mag niet langer duren dan zes maanden na de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 6.Dit decreet treedt in werking de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 maart 2020 De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en belast met het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN De Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2019-2020 Stukken van het Parlement. - Voorstel van decreet, nr. 79-1. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 79-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 17 maart 2020.

^