Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2020
gepubliceerd op 10 april 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030574
pub.
10/04/2020
prom.
07/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/07/2020030574/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, de artikelen 11 tot en met 14;

Gelet op het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de artikelen 57 tot en met 62;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, artikel 1, § 1, d) en e);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 maart 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 maart 2020;

Gelet op de « gendertest », op 25 maart 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, de besluiten bedoeld in artikel 1 kunnen worden aangenomen zonder dat de vereiste wettelijke of reglementaire adviezen, overlegraadplegingen en onderhandelingen vooraf worden ingewonnen of georganiseerd;

Gelet op de dringende noodzaak om snel maatregelen te treffen ter ondersteuning van de actoren die voor rekening van de Franse Gemeenschap optreden naar aanleiding van de maatregelen die zijn genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19;

Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 10 maart 2020;

Overwegende dat het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 23 maart 2020, gewijzigd op 3 april 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, van 13 maart tot 3 april 2020 een verbod heeft ingesteld op bijeenkomsten, particuliere of openbare activiteiten, met een cultureel, sociaal, feestelijk, folkloristisch, sportief of recreatief karakter, schooluitstapjes en activiteiten in het kader van jeugdbewegingen op en vanuit het nationale grondgebied;

Overwegende dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport sluiten tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden en dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport sluiten inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, als gevolg van federale beslissingen andere activiteiten hebben onderbroken of beperkt;

Overwegende dat bij het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 3 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, deze verboden verlengd zijn tot 19 april 2020, en dat zij met twee weken, na evaluatie, kunnen worden verlengd;

Overwegende de impact van de federale maatregelen op het schoolbezoek, de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang;

Overwegende dat de huidige en toekomstige maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, niet alleen tijdens de verbodsperiode maar ook in de weken erna, waarschijnlijk een hele reeks activiteiten zullen belemmeren, de aanwezigheid of de toegang tot de lokalen aanzienlijk zullen verminderen, de voorbereiding van werken of activiteiten zullen verhinderen en de werking van de instanties die belast zijn met de evaluatie van projecten of de administratie zullen belemmeren;

Overwegende dat dergelijke maatregelen derhalve kunnen verhinderen dat wordt voldaan aan de verplichtingen die een voorwaarde zijn voor de toekenning van subsidies en bijgevolg de levensvatbaarheid van de begunstigden van de subsidies in gevaar kunnen brengen;

Overwegende dat het noodzakelijk is de levensvatbaarheid te garanderen van de actoren die activiteiten met een rechtstreeks of onrechtstreeks doel van algemeen belang verrichten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen en die steun van de Franse Gemeenschap ontvangen, ongeacht of het om culturele, sportieve, associatieve of andere activiteiten gaat;

Overwegende dat het derhalve dienstig is om gedurende de periode waarin bovengenoemde activiteiten worden verboden en in de weken daarna de voorwaarden voor de vereffening van de saldi en de voorschotten op de subsidie op te schorten;

Overwegende dat het genummerde besluit op 10 maart 2020 uitwerking heeft. In dit opzicht voldoet het aan de voorwaarden die worden gesteld door de rechtspraak van de Raad van State en het Constitutioneel Hof over de terugwerkende kracht van regelgevende bepalingen in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden die tot de aanneming ervan hebben geleid;

Gelet op Advies 67.175/4 van de Raad van State, uitgebracht op 2 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van de artikelen 61 en 62 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de bepalingen van decreten, reglementaire besluiten, overeenkomsten en individuele besluiten tot toekenning van subsidies en tot regeling van het gebruik van subsidies en de nadere regels van motivering en controle, behoudt de begunstigde die niet kan voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning en vereffening van subsidiesaldi, het voordeel daarvan, voor zover aan de voorwaarden van artikel 2 is voldaan.

Art. 2.§ 1. De begunstigden dienen bij de administratie een naar behoren met redenen omklede aanvraag om vereffening van het saldo van hun subsidie in, samen met alle nuttige bewijsstukken op grond waarvan aan de volgende criteria kan worden voldaan: 1. de onmogelijkheid om te voldoen aan een voorwaarde voor de toekenning van de subsidie, die inzonderheid is vastgelegd in een decreet, besluit, omzendbrief of overeenkomst tussen de begunstigde en de Franse Gemeenschap, is het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden;2. een verklaring op erewoord dat de subsidie geheel of gedeeltelijk moet worden ontvangen om de uitgaven in verband met de gesubsidieerde activiteit te dekken die niet konden worden vermeden of verminderd door de activiteit te annuleren of een beroep te doen op door andere overheden ingestelde economische hulp- of steunregelingen;3. in de verklaring op erewoord wordt, voor zover het bedrag van de subsidie dit toelaat en wanneer de in punt 2 bedoelde economische hulp- of steunregelingen niet kunnen worden toegepast, aangetoond dat de bezoldiging van de personen die belast zijn met het ontwerpen, de uitvoering of de verwezenlijking van de tijdens de periode geplande activiteiten, is vereffend. § 2. Een vervroegde vereffening van de subsidie of op de voor 2020 geplande schijven ervan kan aan een begunstigde worden toegekend, op voorwaarde dat aan de voorwaarde van artikel 2, § 1, 2°, is voldaan en dat hij liquiditeitsproblemen rechtvaardigt als rechtstreeks gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden. § 3. De in § 1 genoemde criteria hebben betrekking op toestanden die zich voordoen vanaf 10 maart 2020. § 4. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2020, voor de vereffening van de in 2020 vastgestelde saldi van de subsidies, en tot 31 december 2021 voor de vereffeningen van de saldi van de subsidies bepaald voor 2021. § 5. De aanvragen worden ingediend overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde model.

Art. 3.De strikte administratieve termijnen en beroepstermijnen die zijn vastgesteld in de decreten, reglementaire besluiten bedoeld in artikel 1 of vastgesteld in de akten die ter uitvoering ervan zijn aangenomen, alsook de termijnen bedoeld in artikel 15 van het decreet dat voor de Franse Gemeenschap de studietoelagen regelt, gecoördineerd op 7 november 1983, gewijzigd bij het decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten, worden met ingang van 10 maart 2020 geschorst voor een periode van één maand, die twee keer met dezelfde periode kan worden verlengd.

Art. 4.De Ministers zijn, ieder wat hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2020.

Brussel, 7 april 2020.

De Minister-president, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en toezicht op WBE, Fr. DAERDEN De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^