Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 maart 2020
gepubliceerd op 17 maart 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040632
pub.
17/03/2020
prom.
13/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/13/2020040632/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MAART 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de Gezondheids wet van 1 september 1945Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/09/1945 pub. 15/06/2012 numac 2012202979 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gezondheidswet sluiten, artikel 1, 1° ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1, I, 8° ;

Gelet op het decreet van 16 april 1991 tot organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen, artikel 3, 6°, e) ;

Gelet op het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 11 tot en met 13 ;

Gelet op het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, inzonderheid op de artikelen 10 tot 13 en 76, lid 1;

Gelet op het decreet van 13 oktober 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden;

Gelet op het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;

Overwegende het meervoudig overleg tussen de Regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden, binnen de Nationale Veiligheidsraad die op 10 en 12 maart 2020 is bijeengekomen;

Overwegende het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, inzonderheid op de artikelen 2 en 11.2;

Overwegende het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, gesloten te New York op 19 december 1966, artikel 12, 2°, c);

Overwegende artikel 26 van de Grondwet;

Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin het voorzorgsbeginsel is vastgelegd bij het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op het ontstaan en de verspreiding van dergelijke crises; dat dit beginsel inhoudt dat wanneer een ernstig risico zeer waarschijnlijk is, het de overheid toekomt om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;

Overwegende de afkondiging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 30 januari 2020 van een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC);

Overwegende de kwalificatie door de WHO van het coronavirus COVID-19 als een pandemie op 11 maart 2020;

Overwegende de verklaring van de WHO over de kenmerken van het coronavirus COVID-19, izonderheid de hoge besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal opgespoorde gevallen;

Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het Europese grondgebied, en in België;

Overwegende de hoge dringendheid voortvloeiend uit de impact van het coronavirus COVID-19 voor de bevolking, de hoge besmettelijkheid ervan, het risico op sterfte en het aantal opgespoorde gevallen;

Overwegende het gevaar dat aan dit virus verbonden is, inzonderheid voor kwetsbare personen, en de lange incubatietijd ervan;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een besmettelijke ziekte is die over het algemeen de longen en de luchtwegen aantast;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 lijkt te worden overgedragen van het ene individu op het andere, via de lucht; dat de overdracht van de ziekte plaats lijkt te vinden via alle mogelijke vormen van emissie via de mond en de neus;

Overwegende de adviezen van 10 en 12 maart 2020 van de Risk Assessment Group (RAG) en van de Risk Management Group (RMG), die de in dit besluit genoemde maatregelen aanbevelen;

Overwegende dat, rekening houdend met het bovenstaande, bijeenkomsten in gesloten en bedekte ruimten, maar ook in de open lucht, een bijzonder gevaar voor de volksgezondheid inhouden en daarom beperkt moeten worden;

Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk de aanbevolen maatregelen te nemen die uit het oogpunt van de volksgezondheid onontbeerlijk blijken te zijn ;

Overwegende dat de maatregelen ook de gezondheidsstelsels de nodige tijd geven om zich voor te bereiden en de onderzoekers meer tijd geven om doeltreffende behandelingen te vinden en vaccins te ontwikkelen;

Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt tot het gehele grondgebied van het land; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang bestaat bij het nemen van maatregelen ter handhaving van de openbare orde, teneinde de doeltreffendheid ervan te maximaliseren ;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel ;

Na overleg, Besluit :

Artikel 1.Binnen universiteiten, hogescholen, hogere kunstscholen en onderwijsinstellingen voor sociale promotie worden van 14 maart tot en met 3 april 2020 leeractiviteiten op afstand georganiseerd.

Indien de leeractiviteiten de presentie vereisen en niet op afstand kunnen worden georganiseerd, worden zij tijdens de in lid 1 bedoelde periode opgeschort.

Art. 2.De stages worden behouden en vallen onder de verantwoordelijkheid van de plaats waar de stagiair wordt ontvangen.

Art. 3.§ 1. Activiteiten die worden georganiseerd door jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugdhuizen zijn verboden van 14 maart tot en met 3 april 2020. § 2 Activiteiten van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard die worden georganiseerd binnen de openbare instellingen voor jeugdbescherming, het gemeenschapscentrum voor uithandengegeven minderjarigen, en de instellingen erkend met toepassing van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, zijn toegestaan van 14 maart tot en met 3 april 2020, wanneer er geen contact is met een derde partij buiten die instelling of dat orgaan. § 3 De diensten die zijn erkend met toepassing van het decreet van 13 oktober 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/10/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden, voeren hun opdrachten verder uit.

Art. 4.Van 14 maart tot en met 3 april 2020 zijn binnen- en buitensportfaciliteiten gesloten voor het publiek met het oog op sport, competitie of training. Vier sportcentra in de Franse Gemeenschap zijn echter gemachtigd om erkende topsporters toegang te verlenen tot hun sportfaciliteiten op grond van de artikelen 11 tot en met 13 van het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap .

De Minister die verantwoordelijk is voor Sport bepaalt de voorwaarden voor toegang tot deze faciliteiten door middel van een omzendbrief.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 14 maart 2020.

Brussel, 13 maart 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en belast met het otezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN De Vice-Presidente, Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^