Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020055607 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Burgers, José Géraldine Mevr. Burgers, José Géraldine, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020020556 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - **** Bij koninklijk besluit van 3 maart 2020 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "****" te veranderen. **** de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter, van een effectief lid en van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie en benoeming van de voorzitster en van twee effectieve leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020200934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sport type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020201135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040626 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 17/03/2020 numac 2020201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 07 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

arrest

type arrest prom. 18/12/2019 pub. 17/03/2020 numac 2020040599 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole

decreet

type decreet prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord met uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL , gedaan te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissaris bij de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen, die per universiteit uitgereikt zullen worden gedurende het academiejaar 2019-2020

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020020623 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van Administratief assistent B1 binnen de Dienst Coördinatie en transversale ondersteuning bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020629 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van het mandaat van Administrateur-generaal van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020627 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van bachelors en masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020040586 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies Bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20/02/2020, werd de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies aan ADVISTA B.V.B.A. toegekend (...) De erkenning draagt het nummer AGR/ EI/001699627.

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020201481 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging: Administratief deskundigen (m/v/x). - Sele(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 9 maart 2020. De lijst van laureaten is on(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020040612 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt Mevr. Estelle DEVRIES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Socia Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt Mevr. Sophie BASTIAN benoemd tot rijksambten(...)

document

type document prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020020560 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** voor de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken (niveau ****1) voor **** **** zaken. - ****: ****19249 Deze selectie werd afgesloten op 25/(...) Er zijn 110 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van(...) type document prom. -- pub. 17/03/2020 numac 2020020603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op het artikel 15, § 2, 15° van het besluit van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - Complex Zoniënwou AANHEF: Overwegende de aanvraag van 11 januari 2020 waarbij de vzw CIProC, gelegen aan de Algeme(...)
^