Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020020807 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 126 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 07/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020030506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 07/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020030557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type ministerieel besluit prom. 07/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020030609 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Resto Modèle VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 07/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020201891 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest

type arrest prom. 07/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020780 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020811 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 20 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020812 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en van de formule voor de berekening van het socio-economische indexcijfer van elke statistische sector, elke vestiging en elke inrichting, met toepassing van artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020030566 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020030574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020030573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020030579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste kwartaalvoorschot om de financiële lasten gebonden aan de verblijfskosten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen te dekken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap een eerste driemaandelijks voorschot om de financiële lasten te dekken die gebonden zijn aan de revalidatieovereenkomsten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste voorschot op de administratieve kosten in verband met de opdrachten uitgevoerd voor de Franse Gemeenschap betreffende de prijs van de huisvesting en de revalidatieovereenkomsten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen
^