Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 januari 2016
gepubliceerd op 12 februari 2016

Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029074
pub.
12/02/2016
prom.
07/01/2016
ELI
eli/decreet/2016/01/07/2016029074/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JANUARI 2016. - Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Beginsels

Artikel 1.Dit decreet zet inzonderheid de Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep om.

Art. 2.De Regering van de Franse Gemeenschap zorgt voor de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking plaatsvond.

Dit decreet strekt ertoe gelijke rechten en de intrinsieke waardigheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken, alsook de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap door: de aanneming en het implementeren van een vijfjarenplan van strategische doelstellingen en maatregelen ter bevordering van de volle gelijkheid tussen mannen en vrouwen; de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen, maatregelen of acties die ze onderneemt om mogelijke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te vermijden of weg te werken; de integratie van de genderdimensie in de begrotingen en rekeningen van de Gemeenschap; de follow-up en de sturing van de beleidslijnen en maatregelen die in het kader van dit decreet worden aangenomen. HOOFDSTUK II. - Vijfjarenplan van strategische doelstellingen en maatregelen

Art. 3.Op basis van de beleidsverklaring van de Gemeenschap en van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 10, bepaalt de Regering, ten laatste zes maanden na haar samenstelling, een vijfjarenplan van strategische doelstellingen en maatregelen die zij er zich toe verbindt aan te nemen en te implementeren gedurende de legislatuur, met als doel de volle gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Dit vijfjarenplan neemt voor iedere van de bevoegdheden van de Gemeenschap, de bijzondere doelstellingen, maatregelen en hervormingen die aangenomen en in uitvoering gebracht moeten worden tijdens de legislatuur.

De Regering zorgt voor een follow-up en een jaarlijkse evaluatie van de implementering van het vijfjarenplan. HOOFDSTUK III. - Integratie van de genderdimensie

Art. 4.Onverminderd het decreet van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie sluiten betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie, gewijzigd bij het decreet van 5 december 2013, integreert elke minister de genderdimensie in alle beleidslijnen, maatregelen en acties die onder zijn/haar bevoegdheden vallen.

Daartoe : 1° stelt hij of zij, voor elke wetgevende en reglementaire akte, een verslag op over de evaluatie van de impact van het project op de respectieve toestand van vrouwen en mannen, genoemd "gendertest";2° zorgt hij of zij ervoor dat de genderdimensie opgenomen wordt in bestuursovereenkomsten alsook in elk ander instrument voor de strategische en operationele programmering van de diensten van de Regering, de instellingen van openbaar nut en autonome overheidsbesturen die onder haar bevoegdheid ressorteren;3° stelt hij of zij de relevante genderindicatoren op die toelaten de integratie van de genderdimensie in het implementeren van zijn of haar beleidslijnen te meten;4° zorgt hij of zij, in het kader van de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies, voor het in aanmerking nemen van de genderdimensie.

Art. 5.Elke minister zorgt, op de gebieden waarvoor hij of zij bevoegd is, ervoor dat de statistieken die door de diensten van de Regering en de instellingen van openbaar nut voortgebracht, ingewonnen en besteld worden in hun actiegebied per seks geventileerd worden en dat de genderindicatoren vastgesteld worden.

Art. 6.De Regering bepaalt de nadere regels voor de toepassing van artikel 4, inzonderheid het model van het verslag over de evaluatie van de impact, "gendertest" genoemd. HOOFDSTUK IV. - Integratie van de genderdimensie in het begrotingsproces

Art. 7.De kredieten met betrekking tot de acties ertoe strekkend de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verwezenlijken, worden per ministerieel departement, administratieve dienst met autonome boekhouding, instellingen van openbaar nut en autonome overheidsbedrijven die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap ressorteren, in een gendernota geïdentificeerd, die bij elk ontwerpdecreet houdende de algemene uitgavenbegroting gevoegd wordt.

De Regering bepaalt een methode waarbij de genderdimensie in het geheel van de budgettaire cyclus wordt geïntegreerd. HOOFDSTUK V. - Follow-up en sturing

Art. 8.Er wordt een Coördinatiegroep ingesteld belast met het implementeren van de doestellingen van het decreet zoals bepaald bij artikel 2, tweede lid, 1° tot 3°.

De groep wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger(-ster) van de Minister voor Vrouwenrechten of bij gebreke daaraan de Minister voor Gelijke Kansen.

De Directie voor Gelijke Kansen neemt het secretariaat waar.

De Regering bepaalt de samenstelling van deze groep, behartigt de pariteit tussen mannen en vrouwen, en stelt een huishoudelijk reglement op.

Art. 9.De diensten van de Regering worden belast met de begeleiding van en de steun aan het integratieproces van de genderdimensie in de beleidslijnen, maatregelen of openbare acties.

Art. 10.De Coördinatiegroep stelt een jaarlijks verslag op over de evaluatie van de implementering van de doelstellingen van het decreet zoals bedoeld bij artikel 2, tweede lid, 1° tot 3°.

Dit verslag wordt bij het midden en het einde van de legislatuur aan het Parlement toegestuurd.

Het verslag heeft betrekking op de follow-up van de maatregelen en de beleidslijnen in uitvoering gebracht door de Regering. Het bevat inzonderheid: de vorderingen in het verwezenlijken van de doelstellingen; de statistieken per actiegebied, per seks geventileerd, opgesteld overeenkomstig artikel 5; een analyse van de verschillen en problemen die blijven bestaan; voorstellen van nieuwe beleidslijnen en maatregelen om de vastgestelde ongelijkheden te vermijden en weg te werken.

De Regering bepaalt het model van verslag.

Art. 11.Het decreet van 28 januari 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/01/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200879 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 houdende de opvolging van de resoluties van de conferentie van de Verenigde Naties over de Vrouwen te Peking sluiten houdende wijziging van het decreet van 19 december 2002 tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 houdende de opvolging van de resoluties van de conferentie van de Verenigde Naties over de Vrouwen te Peking, wordt opgeheven.

Art. 12.Dit decreet treedt in werking, ten laatste, op 1 januari 2017.

De Regering kan een datum van inwerkingtreding bepalen die voorafgaat aan deze vermeld in het eerste lid voor elk van de bepalingen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, J. MILQUET De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, R. MADRANE De Minister van Sport, R. COLLIN De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 215-1.- Verslag, nr. 215-2.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 6 januari 2016.

^