Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020030325 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, is Mevr. Dogne I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar Bij koninklijke besluiten van 3 maart 2020, - is de heer Bourgeois P., substituut-procureur (...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040525 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020040580 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij Koninklijk besluit van 18 december 2019 wordt de heer Jean-Paul GABRYS, geboren op 15 februari 1960, benoemd om tijdelijk de managementfunctie op te nemen -1 "Directeur-generaal Gezondheid en werk" op het F Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020040663 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Borgerhout. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 januari 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020040665 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Wachtebeke. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, wordt de plaats van ker Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 februari 2020. type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040747 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040522 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedureregels voor de aanvraag tot erkenning, tot hernieuwing van erkenning en tot intrekking van erkenning als stagemeester en stagedienst in de klinische orthopedagogiek type ministerieel besluit prom. 17/02/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden en procedureregels voor de aanvraag tot erkenning, tot hernieuwing van erkenning en tot intrekking van erkenning als stagemeester en stagedienst in de klinische psychologie type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Etalle als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040676 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040675 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 20/03/2020 numac 2020201329 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 14 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 20/03/2020 numac 2020201328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 15/10/2019 pub. 20/03/2020 numac 2020201327 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 30/09/2019 pub. 20/03/2020 numac 2020201326 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020201528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

arrest

type arrest prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040679 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

decreet

type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020030328 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 20 februari 2020, heeft de heer Jocqué G., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot sectievoorzitter in dit Hof, voor een termijn van drie jaar met inga Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 27 februari 2020, werd mevr. Lange M.-A., kamervo(...)

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type beschikking prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 4 februari 2020 werd de heer HELLEPUTTE Vincent, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de V

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020020581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 22 oktober 2019 betreffende de oprichting van een plaatselijke overleginstantie en het model van huishoudelijk reglement ervan in de inrichtende machten van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040720 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33 en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040724 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040723 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040745 bron gewestelijke overheidsdienst brussel 18 MAART 2020. - Ministeriële omzenbrief -Covid 19- Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis- werking van de besluitvormende organen Geachte Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Sinds 13 maart middernacht tot e Ik vraag u vooreerst om de federale richtlijnen, alsook de beslissingen op gewestelijk niveau inzak(...)

bericht

type bericht prom. 13/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan de bedrijfsrevisor"

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0450.954.087 DEGANS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 04/03/20(...) type lijst prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0833.068.464 MAC & P.

erratum

type erratum prom. 11/11/2019 pub. 20/03/2020 numac 2020020498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vakantie, het kort verzuim en de regionale verlofdagen. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020030293 bron ministerie van de franse gemeenschap « Wallonie Bruxelles Enseignement » Organiek reglement WBE Gelet op het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gelet op de wet van 16 maart 1954 de controle op sommige instellingen van openbaar nut; Gelet op(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 21 februari 2020, wordt mevrouw COUDER An, met i(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020020295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-diensthoofd Territoriale Kennis (A4) bij het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) in de Nederlandstalige taalrol Het Brussels Planningsbureau (perspec(...) Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020020296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij Innoviris in de Franstalige taalrol Innoviris is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeri(...) Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020020301 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in de Franstalige taalrol De Gewestelijke overheidsdienst Brussel Fiscaliteit is o(...) Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020020302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Directeur-diensthoofd of Directrice-diensthoofd (A4) bij Brussel Economie en Werkgelegenheid - Dienst Werkgelegenheid in de Franstalige taalrol Brussel Economie en Werkgelegenheid is(...) Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020020508 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1 Deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die minder dan zes jaar geleden geslaagd is voor de proef van referenda Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing als korpsc(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020020509 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: 1 De assessoren worden ben(...) Elke kandidatuur moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notari(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020030329 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen grondgebied van het zesde kanton): 1 - Lierde: 1 (in associatie) - Brugelette: 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, o(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020040380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-diensthoofd (A4) Back Office bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in de Franstalige taalrol De Gewestelijke overheidsdienst Brussel Fiscalitei(...) DIRECTEUR/DIRECTRICE-DIENSTHOOFD (A4) Back Office bij de GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL FISCA(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020040414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Officier-departementshoofd Preventie (A4) bij de DBDMH in de twee taalrollen Voor zijn operationeel personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brussel(...) Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020040448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het College Klinische Proeven 1. Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het College Klinische Proeven bij de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Lee De wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik stelt(...)

document

type document prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur speciale technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19402 Deze selectie werd afgesloten op 12/03/2020. Er zijn 4 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201524 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG19326 Deze selectie werd afgesloten op 22/01/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201553 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal inspecteurs (niveau B), voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer : ANG19387 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2020. Er zijn 2 laureate(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/03/2020 numac 2020201568 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers in landbouwkundig onderzoek (niveau B) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectie-nummer : AFW19010 Deze selectie werd afgesloten op 16/(...) Er zijn 36 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.
^