Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 juni 2020
gepubliceerd op 25 juni 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, waarbij een opdracht wordt gedelegeerd aan het Fonds Ecureuil

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020041886
pub.
25/06/2020
prom.
18/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/18/2020041886/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, waarbij een opdracht wordt gedelegeerd aan het Fonds Ecureuil


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 juni 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de oprichting van het "Fonds Ecureuil de la Communauté française", artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2006 en 14 november 2008 ;

Gelet op het decreet van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042944 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042945 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020030573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 sluiten houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19, zoals gewijzigd bij het besluit van bijzondere machten nr.3 van 23 april 2020 van de Regering van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 8 juni 2020;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 18 juni 2020;

Overwegende de dringende noodzaak, die wordt ingegeven door het feit dat er snel maatregelen moeten worden genomen ter ondersteuning van de levensvatbaarheid van actoren die activiteiten uitvoeren met een direct of indirect doel van algemeen belang die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap vallen en die steun van de Franse Gemeenschap ontvangen, ongeacht of het om culturele, sportieve, associatieve of andere maatregelen gaat in het kader van de bestrijding van het COVID19 ;

Overwegende de beslissingen van de Regering van 26 maart 2020 over de bijdrage van het Ecureuil-fonds aan COVID-19 tot een bedrag van 5.000.000 euro en van 23 april 2020 over de versterking van het nood- en steunfonds voor de bestrijding van de COVID-19-epidemie tot een bedrag van 2.500.000 euro;

Op de voordracht van de Minister van Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5/1 wordt ingevoegd tussen de artikelen 5 en 6 van het decreet van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042944 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042945 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020: "

Artikel 5/1.Met toepassing van artikel 4, § 1er, 3°, van het decreet van 20 juni 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de oprichting van het "Fonds Ecureuil de la Communauté française", is het "Fonds Ecureuil de la Communauté française" belast met het storten aan de Franse Gemeenschap, voor het jaar 2020, van een bedrag van 7,5 miljoen euro. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juni 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het Toezicht op WBE, Fr. DAERDEN

^