Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020010412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** type wet prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 type wet prom. 18/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek wat de Belgische gezagsschepen betreft type wet prom. 18/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020042970 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ****. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bevestiging van ministeriële besluiten op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 18/06/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020031218 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor Automatisering » gerangschikt in het gebied van de engineering- en technologiewetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041841 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit van 18 juni 2020 tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020042537 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal - LSFB - UE5" (code 843205U21D2), ingedeeld in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042539 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal. - LSFB - UE2" (code 843202U11D2), ingedeeld in het niveau van het lager secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 04/08/2020 numac 2020042538 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal - LSFB - UE6" (code 843206U21D2), ingedeeld in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042542 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal - LSFB - UE3" (code 843203U21D2), ingedeeld in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042543 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal. - LSFB - UE1" (code 843201U11D2), ingedeeld in het niveau van het lager secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042544 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal. - LSFB - UE4" (code 843204U21D2), ingedeeld in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042548 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Gezinshulp" , ingedeeld in het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042555 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling van « zorgkundige » ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042557 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling van « Bachelor sales account manager » ingedeeld in het gebied van de economische wetenschappen en de beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042556 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling van « Assistent in de preventie- en veiligheidsberoepen » ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042559 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling van « Bachelor informatica en systemen. - oriëntatie. - automatiek » ingedeeld in het gebied van ingenieurwetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020203851 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het gewestelijk comité inzake landbouwrampen

arrest

type arrest prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020015047 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering type arrest prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031081 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit nr. 2020/044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering type arrest prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2020/036 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke uitbreiding van het in het kader van de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerde statuut van beschermde afnemer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 29 waarbij het « corona-ouderschapsverlof » van toepassing wordt op de leden van het onderwijzend personeel en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 30 tot afwijking van artikel 4bis, § 3, van het decreet van 17 juli 2003 houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 33 betreffende de aanpassing van het tijdschema van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 37 tot afwijking van artikel 8, lid 10, d), van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met betrekking tot de keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer of van de vrijstelling voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 32 houdende afwijking van sommige bepalingen inzake de organisatie van de examencommissies in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020015039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 35 houdende afwijking van diverse bepalingen met betrekking tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 36 houdende afwijking van enkele bepalingen van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020015045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 34 houdende afwijking van enkele bepalingen betreffende de sturing van het onderwijsstelsel in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015048 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de regeringscommissaris behorende tot de Nederlandse taalrol type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap waarbij het corona-ouderschapsverlof van toepassing wordt verklaard op het personeel van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, Wallonie Bruxelles Enseignement en instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII vallen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020015260 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van bijzondere machten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020031071 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041836 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2020 tot benoeming in de graad van Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor de artistieke creatie van de Algemene Administratie Cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 01/07/2020 numac 2020041839 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de termijn voorgeschreven in het kader van de automatische overgang van de volledige tijdelijke integratie naar de volledige permanente integratie alsook van de tellingsregels die van toepassing zijn op de scholen van het gespecialiseerd onderwijs alsook op de internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041840 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad voor de strijd tegen de armoede en voor de vermindering van de sociale ongelijkheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041843 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041849 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 betreffende de samenstelling van de begeleidingscommissie opgericht door het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041856 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de administrateur van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041855 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041857 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de overlegperiode in het kader van de hervorming van de opvangmilieus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041861 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de School voor openbaar bestuur per teleconferentie georganiseerde vergaderingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041878 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 31 met betrekking tot de organisatie van het academiejaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041886 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, waarbij een opdracht wordt gedelegeerd aan het Fonds Ecureuil

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020042058 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/031 tot tijdelijke wijziging van het besluit van 23 maart 1994 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041871 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van partnerovereenkomst tussen de psycho-medisch-sociale centra, ter uitvoering van artikel 7quater van het decreet van 19 februari 2009 tot organisatie van de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de psycho-medisch-sociale centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020042008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/046 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van VZW's, CVBA's en Publiekrechtelijke verenigingen in de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd. - Uittreksels

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 08/07/2020 numac 2020042131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042438 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit van het Verenigd College nr. 2020/011 tot wijziging van de ordonnantie van 13 december 2019 houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043103 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1102 nr. 13 van het college van de Franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het college van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043102 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1101 nr. 12 van het college van de Franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr. 1 van het college van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020202767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de in artikel 171bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen bedoelde kamer van beroep type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202887 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202886 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202891 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202888 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202889 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202892 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202893 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202984 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties

document

type document prom. 18/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020031314 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2009 betreffende de vastlegging van de beroepen waarin in het kader van een opleiding tot ondernemingshoofd een volontariat tot ondernemingshoofd kan worden doorlopen

erratum

type erratum prom. 18/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020042073 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

document

type document prom. 18/06/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020202958 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het reglementaire deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type document prom. 18/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 februari 2019 tot vaststelling van de examengedeelten waarvoor een vrijstelling van het eindexamen C mogelijk is

erratum

type erratum prom. 18/06/2020 pub. 02/04/2021 numac 2021030844 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van bijzondere machten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. - Erratum
^