Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 maart 2020
gepubliceerd op 18 maart 2020

Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020040687
pub.
18/03/2020
prom.
17/03/2020
ELI
eli/decreet/2020/03/17/2020040687/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.§ 1. Om de Waalse Regering in staat te stellen te reageren op de pandemie Covid-19, kan de Regering alle nuttige maatregelen nemen om elke situatie te voorkomen en te behandelen die problemen stelt in het strikte kader van de pandemie Covid-19 en de gevolgen ervan en die geregeld moet worden op straffe van ernstig gevaar. § 2. De besluiten bepaald in paragraaf 1 kunnen de vigerende decretale bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen zelfs in de aangelegenheden die bij de Grondwet uitdrukkelijk aan het decreet voorbehouden zijn.

Deze besluiten kunnen met name de administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke straffen bepalen die van toepassing zijn op de overtreding ervan.

De strafrechtelijke sancties mogen geen straffen bevatten die hoger zijn dan die, welke de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving verbindt aan de desbetreffende overtredingen op het ogenblik van inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 2.§ 1. In geval van verdaging van het Waalse Parlement toe te schrijven aan de pandemie Covid-19 kan de Regering, enkel met het oog op het waarborgen van de continuïteit van de openbare dienstverlening ondanks de pandemie Civid-19 en voorzover de dringende noodzakelijkheid van haar optreden gemotiveerd is, tijdens deze periode van verdaging alle nuttige maatregelen nemen die onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen.

De maatregelen bedoeld in het eerste lid kunnen enkel na de datum van verdaging van het Waals Parlement in werking treden. § 2. De besluiten bepaald in artikel 1 kunnen de vigerende decretale bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen zelfs in de aangelegenheden die bij de Grondwet uitdrukkelijk aan het decreet voorbehouden zijn.

Deze besluiten kunnen met name de administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke straffen bepalen die van toepassing zijn op de overtreding ervan.

De strafrechtelijke sancties mogen geen straffen bevatten die hoger zijn dan die, welke de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving verbindt aan de desbetreffende overtredingen op het ogenblik van inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 3.§ 1. De besluiten bedoeld in de artikelen 1 en 2 kunnen aangenomen worden zonder dat de wettelijk of reglementair vereiste adviezen vooraf ingewonnen worden.

Het eerste lid is van toepassing op de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State in de bijzonder door de Regering gemotiveerde gevallen. § 2. Voor hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de besluiten bedoeld in artikelen 1 en 2 aan de voorzitter van het Waals Parlement medegedeeld.

Art. 4.De besluiten bedoeld in de artikelen 1 en 2 moeten bij decreet worden bevestigd in een termijn van één jaar te rekenen van inwerkingtreding ervan.

Bij gebreke van bevestiging binnen de termijn bedoeld in lid 1 worden ze geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

Art. 5.De machtiging die bij dit decreet aan de Regering gegeven wordt, is drie maanden geldig te rekenen van de inwerkingtreding ervan.

De termijn bepaald in lid 1 is één enkele maal verlengbaar, voor een gelijkwaardige duur.

Art. 6.Dit decreet treedt in werking daags na de dag van afkondiging ervan door de Waalse Regering.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 17 maart 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, C. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2019-2020. Stukken van het Waals Parlement, 135 (2019-2020) Nrs 1 tot 2.

Integraal verslag, plenaire zitting van 17 maart 2020.

Bespreking.

Stemming.

^