Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 april 2020
gepubliceerd op 28 april 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de "Société wallonne du crédit social" 'Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020010362
pub.
28/04/2020
prom.
22/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/22/2020010362/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de "Société wallonne du crédit social" 'Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Overwegende dat op 11 maart 2020 de WGO het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Gelet op de verklaring van de WGO over de kenmerken van het coronavirus COVID-19, met name de hoge besmettelijkheid, het risico van sterfte en het aantal ontdekte gevallen;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het Europese grondgebied en in België;

Gelet op het gezondheidsrisico van het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking;

Gelet op de beslissing van de federale Regering van 18 maart 2020 weergegeven in het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en verlengd bij beslissing van 27 maart 2020 met het oog op het beperken van de verplaatsingen en sociale contacten;

Overwegende dat het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst geen bijzondere bepaling betreffende de huurprijs (herziening, uitstel of spreiding van de betaling) in geval van overmacht bevat;

Gelet op het huishoudbudgetonderzoek van Statbel dat het volgende vermeldt: "Het grootste deel van de Belgische gezinsuitgaven (35,6%) gaat naar de woning, waarbij 30,3% of 10.837 euro per jaar besteed wordt aan de huisvesting zelf: huur, water, energie, onderhoud en andere kosten. De resterende 5,3% of 1.878 euro per jaar wordt besteed aan de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten, gereedschap voor huis en tuin,.... Andere grote uitgavenposten zijn voeding, drank en tabak (16% of 5.744 euro) en transport (11,4% of 4.065 euro).

Deze gegevens komen voort uit de resultaten van het huishoudbudgetonderzoek dat Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft georganiseerd in 2018 bij meer dan 6.000 huishoudens." ;

Overwegende dat de lockdownmaatregelen een rechtstreeks of onrechtstreeks effect hebben op het vermogen van de Walen om in hun behoeften te voorzien en hun huur te betalen;

Overwegende dat in haar onderzoek "Sparen, ... of niet? " de FSMA erop wijst dat één op drie Belgen niet uit voorzorg spaart omdat hij niet over de financiële mogelijkheden beschikt;

Overwegende dat de lockdownmaatregelen een rechtstreeks effect hebben op het inkomen van bepaalde werknemers-huurders;

Dat er wordt voorgesteld om via de "Société wallonne du crédit social" een renteloze lening te verstrekken aan de huurders voor de betaling van hun huur;

Dat het dan ook om een algemene maatregel gaat die het mogelijk maakt de betaling van de huur over de tijd te spreiden voor huurders in moeilijkheden;

Ov Gelet op artikel 175.2 dat de opdrachten van de "Société wallonne du crédit social" vastlegt;

Overwegende dat krachtens dit artikel geen steun voor de toegang tot of het behoud van een huurwoning kan worden verleend;

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de opdrachten van de "Société wallonne du crédit social" uit te breiden teneinde een renteloze lening aan de huurders te kunnen verstrekken om hen te helpen bij het betalen van de huurprijzen;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 175.2., § 1, van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen wordt een punt 7° toegevoegd, luidend als volgt: "7° de bevordering van de toegang tot of het behoud van een woning gehuurd via een huurovereenkomst die valt onder het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van zijn ondertekening.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 april 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE

^