Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020020862 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030708 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040778 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 25/06/2021 numac 2021042270 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030804 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 22/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken

arrest

type arrest prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030819 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en tot verlenging van het bezoekverbod in verscheidene residentiële opvang- en zorginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020010362 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de "Société wallonne du crédit social" 'Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020010365 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 22 tot het nemen van verschillende maatregelen inzake woninghuurovereenkomst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040987 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens de spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de verdelers en andere operatoren van de antropogene watercyclus ertoe gemachtigd worden om op hun boekjaar 2019 een provisie voor risico's en lasten aan te leggen om de impact van de crisis COVID-19 te dekken type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen
^