Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 mei 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030863
pub.
12/05/2020
prom.
07/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/07/2020030863/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 april 1991 betreffende het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op de artikelen 14, 58 en 68;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, inzonderheid op artikel 1, § 1, f);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van e-learning-onderwijsactiviteiten door het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van e-learning-onderwijsactiviteiten door het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op de artikelen 9, 28 en 30;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type, inzonderheid op de artikelen 9, 30 en 32;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 23 april 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 april 2020;

Gelet op het advies 67.305/2 van de Raad van State, uitgebracht op 4 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale, gegeven op 27 april 2020, met toepassing van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19;

Gelet op het advies nr. 2020-05 van ARES, uitgebracht op 29 april 2020, met toepassing van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19;

Gelet op het feit dat de gezondheidscrisis van het COVID-19 vereist dat de eisen voor evaluatie en bekrachtiging van studies worden aangepast na de opschorting van cursussen en leeractiviteiten;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de praktische organisatie van het einde van het academiejaar 2019-2020 te regelen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om zo snel mogelijk de volwassen studenten in te lichten over de vastgestelde organisatie van het einde van het jaar;

Gelet, verder, op het feit dat de eerste maatregelen met betrekking tot de organisatie van studies onder de aandacht van de instellingen zijn gebracht, aangezien de dringende noodzakelijkheid, door middel van een omzendbrief 7516 die op 18 maart 2020 van toepassing wordt;

Overwegende dat de genomen maatregelen zijn verlengd in de omzendbrief 7542 van 20 april 2020 en in de omzendbrief 7559 van 30 april 2020;

Overwegende dat het genummerde besluit op 18 maart 2020 in werking treedt. In dit opzicht voldoet het aan de voorwaarden die worden gesteld in de rechtspraak van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof over de terugwerkende kracht van regelgevende bepalingen in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden die tot de aanneming ervan hebben geleid;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit besluit van bijzondere machten is van toepassing op de onderwijsinstellingen voor sociale promotie zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het decreet van 16 april 1991 houdende de organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, hierna "het decreet" genoemd.

De maatregelen in dit besluit moeten onderwijsinstellingen voor sociale promotie in staat stellen om te reageren op de organisatorische en materiële problemen in verband met de gezondheidscrisis van het COVID-19.

De organisatorische regelingen voor het einde van het academiejaar 2019-2020 zullen uiterlijk op 8 mei 2020 aan de studenten worden meegedeeld. HOOFDSTUK 2. - Organisatie van studies

Art. 2.In afwijking van artikel 14, derde lid, van het decreet kunnen onderwijseenheden met een aanvangsdatum in het academiejaar 2019-2020 meer dan 365 kalenderdagen duren, mits de einddatum van de genoemde eenheden uiterlijk op 31 december 2020 valt.

Art. 3.Naast het tweede lid van artikel 91/6 van het decreet kan, voor een periode die loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, en met uitzondering van de lestijden die worden gefinancierd op basis van de overeenkomsten bedoeld in artikel 114, het totaal van de lestijden bedoeld in het eerste lid van artikel 91/6, cumulatief berekend, het maximum van tien procent van de in artikel 82 bedoelde dotatie aan organieke lestijden overschrijden, zonder een maximum van vijftien procent te overschrijden, en op voorwaarde dat het toegestane overschot bedoeld is om extra middelen uitsluitend te besteden aan de in de punten 2°, 3° en 4° van het eerste lid van die bepaling bedoelde activiteiten. HOOFDSTUK 3. - Inschrijvingsgeld

Art. 4.§ 1. Naast artikel 12, § 3, negende lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zijn studenten die op 13 maart 2020 als regelmatig student worden beschouwd, voor het academiejaar 2020-2021 ook vrijgesteld van het inschrijvingsgeld bedoeld in artikel 12, § 3, tweede lid, 1° en 2°, bij de herinschrijving in de onderwijseenheden waarin zij tijdens de opsluiting in verband met COVID-19 waren ingeschreven. Deze vrijstelling heeft betrekking op studenten die niet de twee zittingen hebben afgelegd die voor het secundair onderwijs zijn voorzien in artikel 16 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie, in artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type. § 2. In afwijking van artikel 12, § 4, van dezelfde wet, worden studenten voor het academiejaar 2020-2021, vrijgesteld van het rechtstreekse of onrechtstreekse inschrijvingsgeld dat door de onderwijsinstellingen voor sociale promotie kan worden geïnd, onder dezelfde voorwaarden als die welke in de eerste paragraaf van dit artikel zijn vastgesteld. HOOFDSTUK 4. - Toelating tot studies

Art. 5.§ 1. In afwijking van artikel 9, § 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie, laat de Studieraad, voor het academiejaar 2020-2021, tot uiterlijk 31 oktober 2020, de studenten voorlopig toe tot een onderwijseenheid die de succesvolle voltooiing van een of meer voorafgaande onderwijseenheden vereist en waarvoor de evaluatie van de leerresultaten nog niet kon worden uitgevoerd.

Wanneer de Studieraad de in het vorige lid beschreven uitzonderlijke toelatingsprocedure toepast, voorziet de Directie van de betrokken instelling uiterlijk op 31 december 2020 in de organisatie van een evaluatie van de vereiste onderwijseenheden om de toelating al dan niet te valideren en om zo nodig slaagattesten voor de genoemde onderwijseenheden te kunnen uitreiken aan de studenten die de leerresultaten beheersen. § 2 In afwijking van artikel 9, § 2, van hetzelfde besluit, kan de Studieraad tot uiterlijk 31 oktober 2020 overgaan tot het nazicht van de toelatingsvoorwaarden na het eerste tiental van de onderwijseenheid.

Art. 6.§ 1. In afwijking van artikel 9, § 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type, voor het academiejaar 2020-2021, tot uiterlijk 31 oktober 2020, laat de Studieraad studenten voorlopig toe tot een opleidingseenheid waarvoor het succesvol slagen voor één of meer op voorhand bepaalde onderwijseenheid(-heden) vereist is en waarvoor de evaluatie van de leerresultaten nog niet mogelijk is.

Wanneer de Studieraad de in het vorige lid beschreven uitzonderlijke toelatingsprocedure toepast, voorziet de Directie van de betrokken instelling uiterlijk op 31 december 2020 in de organisatie van een evaluatie van de vereiste onderwijseenheden om de toelating al dan niet te valideren en om zo nodig slaagattesten voor de genoemde onderwijseenheden te kunnen uitreiken aan de studenten die de leerresultaten beheersen. § 2 In afwijking van artikel 9, § 2, van hetzelfde besluit, kan de Studieraad tot uiterlijk 31 oktober 2020 overgaan tot het nazicht van de toelatingsvoorwaarden na het eerste tiental van de onderwijseenheid. HOOFDSTUK 5. - Evaluaties

Art. 7.Uiterlijk op 8 mei 2020 worden de nadere regels voor de vóór 30 juni 2020 geplande evaluaties door hun instelling aan de studenten meegedeeld.

De nadere regels van de geplande evaluaties van 30 juni 2020 tot en met 31 december 2020 worden ten minste 14 kalenderdagen voor de evaluatiedatum aan de studenten meegedeeld.

Deze regels hebben inzonderheid betrekking op : 1° het te beoordelen onderwerp;2° de algemene aard van het examen;3° de kenmerken van het examen.

Art. 8.In het kader van de tot 31 december 2020 geplande evaluaties, wanneer de evaluatie op afstand wordt georganiseerd, vraagt de onderwijsinstelling voor sociale promotie aan de student om formeel kennis te geven als hij niet in de adequate materiële omstandigheden verkeert om deze af te kunnen leggen.

Indien de mededeling van de beoordelingsmodaliteiten vóór 9 mei 2020 is gebeurd, moet deze kennisgeving uiterlijk op 14 mei 2020 worden overgezonden, zodat de instelling een passende oplossing kan voorstellen.

Voor elke mededeling vanaf 9 mei 2020 moet deze kennisgeving binnen vier werkdagen na de dag waarop de nadere regels van de beoordeling worden meegedeeld, worden verzonden, zodat de instelling een passende oplossing kan voorstellen.

Art. 9.In afwijking van artikel 58, eerste lid, 2°, van het decreet is een eindevaluatie niet vereist voor onderwijseenheden waarvan de begindatum in het academiejaar 2019-2020 ligt en dit tot uiterlijk 31 december 2020.

Art. 10.In afwijking van artikel 68, eerste lid, 2°, van het decreet is een eindevaluatie niet vereist voor onderwijseenheden waarvan de startdatum in het academiejaar 2019-2020 ligt en dit uiterlijk tot 31 december 2020.

Art. 11.In afwijking van artikel 28 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie, kan tot 31 december 2020 per student worden beraadslaagd, op voorwaarde dat de certificatie van de genoemde studenten wordt gewaarborgd door de evaluatie van de leerresultaten door de Studieraad of de geïntegreerde proefexamencommissie.

Art. 12.In afwijking van artikel 30, § 2, tweede lid van hetzelfde besluit kan de tweede zitting van de geïntegreerde proeven, waarvan de begindatum in het academiejaar 2019-2020 ligt, worden georganiseerd binnen een periode van één tot zes maanden, met uitzondering van de lente- en zomervakantieperiodes 2020.

Art. 13.In afwijking van artikel 30 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type sluiten houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type, kan tot 31 december 2020 per student worden beraadslaagd, op voorwaarde dat de certificatie van de genoemde studenten wordt gewaarborgd door de evaluatie van de leerresultaten door de Studieraad of de geïntegreerde proefexamencommissie.

Art. 14.In afwijking van artikel 32, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, kan de tweede zitting van de geïntegreerde proeven, waarvan de begindatum in het academiejaar 2019-2020 ligt, worden georganiseerd binnen een periode van één tot zes maanden, met uitzondering van de lente- en zomervakantieperiodes 2020. HOOFDSTUK 6. - E-learning

Art. 15.In afwijking van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van e-learning-onderwijsactiviteiten door het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van onderwijsactiviteiten via e-learning door het onderwijs voor sociale promotie, kunnen, tot 31 december 2020, alle onderwijsactiviteiten en examen- of proefzittingen op afstand worden georganiseerd. HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 16.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2020.

Art. 17.De Minister van Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^