Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type wet prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer type wet prom. 07/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020041343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet teneinde uitstel toe te staan voor de toezending en de goedkeuring van de jaarrekening van skeyes voor het jaar 2019 ten gevolge van de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19-crisis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020020898 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030865 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030866 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische infectiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het Ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 27/05/2022 numac 2022040724 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 12/09/2022 numac 2022020966 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische infectiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 07/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie type arrest prom. 07/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030857 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020866 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020868 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 8 betreffende de steun aan universitaire ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020020876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 37 tot wijziging van artikel 109 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020908 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020948 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020947 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030863 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030864 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs van 3 maart 2020 tot vaststelling van het sollicitatieformulier om voorrang te verlenen aan een personeelslid dat kan aantonen dat hij of zij een anciënniteit van 10 jaar in het gespecialiseerd onderwijs geniet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020030871 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen van « Meubelmaker », « Verwerker van hout- en aanverwante producten », « Grootdistributeslager », « Bestellingenverwerker », « Slager », « Slagerstoonbankbediende », « Versnijder », en voor « Vleesbereider », « Slachter », « Verpakker », « Chef de partie », « eerste commis », « Hoeksoldeerder », « Plaatsoldeerder », « Buizensoldeerder », « Steenhouwer-marberhouwer », « Charterer » en « Dispatcher » en voor « « Slager-beenhouwer » opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"( Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificaties)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 36 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de handicapsector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/016 betreffende steun tot vergoeding van de exploitanten van het bezoldigd personenvervoer die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041452 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van artikel 110, § 1, 9° van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041334 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad

document

type document prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020202245 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een contactcentrum dat belast is met het contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de gezondheidscrisis die door het coronavirus is ontstaan type document prom. 07/05/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020202737 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 maart 2017 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030862 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs van 3 maart 2020 betreffende de mededeling van vacante betrekkingen aan Zonale Affectatiecommissies met toepassing van artikel 34quater, § 3, van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs
^