Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 07 mei 2020
gepubliceerd op 15 mei 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020020948
pub.
15/05/2020
prom.
07/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/07/2020020948/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen;

Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden;

Gelet op het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 19/12/2019 pub. 27/02/2020 numac 2020030153 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001011545 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001014243 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten betreffende de Dienstcheques;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het Opleidingsfonds dienstencheques;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016027277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001011545 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001014243 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten0 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr.16 van 16 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 7 mei 2020;

Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de deelentiteiten en de bevoegde federale overheden in de Nationale Veiligheidsraad, die sinds begin maart 2020 vergadert;

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel huldigt in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op de potentialiteit van deze crisis; dat dit beginsel inhoudt dat het, wanneer een ernstig risico zich allerwaarschijnlijkst voor kan doen, de publieke overheden toekomt, dringende en voorlopige maatregelen aan te nemen;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat WHO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van het gehele land verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle reactie op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat de dienstenchequebedrijven die aan de definitie van KMO's voldoen, in het kader van hun dienstencheque-activiteiten ondersteund moeten worden, rekening houdende met de gezondheidsvoorschriften die door de Nationale Veiligheidsraad zijn vastgesteld in het kader van de geleidelijke afbouw van de lockdown;

Overwegende dat de maatregelen die ten aanzien van dienstenchequebedrijven, ten behoeve van hun werknemers, zijn genomen moeten worden versterkt om de effecten en doelstellingen nagestreefd door de aanneming van de maatregelen genomen door de door Regering op 31 maart 2020 te garanderen;

Overwegende dat de maatregelen ter ondersteuning van dienstenchequebedrijven zo spoedig mogelijk en uiterlijk begin mei moeten worden aangenomen, met het risico dat het nagestreefde doel niet wordt bereikt en dat de maatregelen ondoeltreffend worden;

Overwegende dat het, met het oog op de hervatting van de activiteiten van de dienstenchequebedrijven onder de best mogelijke omstandigheden, passend is de besmettingsrisico's van COVID-19 te beperken en ervoor te zorgen dat de werknemers in deze sector over alle nodige informatie en aanbevelingen beschikken om de besmettingsrisico's te voorkomen en zichzelf en de gebruikers van de dienstenchequebetalingen te beschermen;

Overwegende dat het belang van de opleiding m.b.t. de gezondheidsmaatregelen is dat ze vóór de hervatting van de dienstencheque-activiteiten en op zijn minst zo snel mogelijk kan worden gegeven;

Overwegende dat het, gezien de huidige situatie en de onzekerheden over de ontwikkeling van de gezondheidscrisis COVID-19, met name in het buitenland, passend is om de maatregelen die worden genomen voor studenten die beurzen voor een taalbad ontvangen, tot werkzoekenden uit te breiden om hun gezondheidsveiligheid te waarborgen en zo de opschorting van de toekenning van deze beurzen of de voorwaarden voor de toekenning ervan mogelijk te maken, afhankelijk van de ontwikkeling van de gezondheidstoestand;

Overwegende dat de modaliteiten voor de vereffening van de beurzen voor een taalbad bovendien moeten worden aangepast en dat de opschorting ervan moet worden uitgesteld om het risico op onverschuldigde betalingen te beperken indien het taalbad niet kan plaatsvinden wegens onbevredigende gezondheidstoestand in het land of de regio van bestemming of wegens aanbevelingen of veiligheidsinstructies van de Nationale Veiligheidsraad en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of van de autoriteiten van de landen waar het taalbad moet plaatsvinden;

Overwegende dat talrijke beslissingen over beurzen voor een taalbad begin mei moeten worden genomen en dat de huidige situatie, wat de regelgeving betreft, het niet mogelijk maakt de toekenning of de opschorting van beurzen te weigeren als de maatregelen van dit besluit niet worden genomen;

Overwegende dat het gebrek aan duidelijkheid over het behoud van beurzen waarschijnlijk directe financiële gevolgen zal hebben voor werkzoekenden en studenten die verbonden zijn met operatoren voor de uitvoering van hun taalbad tegen betaling;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Vorming, belast met sociale Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, wordt een artikel 12bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 12bis.In afwijking van artikel 12, tweede lid, wordt voor de periode tussen 1 mei en 31 mei 2020 de waarde "c" die van toepassing is voor de berekening van de toelage, gelijk aan 18 EUR.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 13bis.In afwijking van artikel 8, § 1, tweede lid, van bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001011545 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001014243 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten wordt het in artikel 8, § 1, eerste lid, van dit besluit, bedoelde bedrag van de tegemoetkoming voor de maand mei 2020 vastgesteld op 18 euro voor de ondernemingen met minder dan 250 werknemers.

Het eerste lid is van toepassing op voorwaarde dat de werkgever zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques de nodige uitrusting voor hun gezondheidsveiligheid ter beschikking stelt.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt in de afdeling 19 "Maatregel betreffende het opleidingsfonds dienstencheques" een artikel 34bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 34bis.§ 1. De "Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) ontwikkelt een opleidingsmodule over de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn om de risico's van besmetting bij het uitvoeren van activiteiten van huishoudhulp te voorkomen.

Deze module wordt gegeven aan de interne opleiders van de ondernemingen bedoeld in artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, om hen in staat te stellen opleidingen te organiseren en te verstrekken aan werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques. § 2. De " Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi " stuurt een aanvraag tot goedkeuring van de opleidingsmodule aan de Administratie bedoeld in artikel 1, 6°, van bovenvermeld koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten.

De aanvraag gaat vergezeld van een dossier met een nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de voorziene opleiding. § 3. De Administratie bevestigt ontvangst van de aanvraag en stuurt het volledige dossier door naar de Minister van Werk. § 4. De Minister van Werk stuurt haar beslissing naar de Administratie, die ze ter kennis brengt van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" en ter informatie een kopie ervan langs elektronische weg stuurt naar de Commissie opgericht bij artikel 4 van voormeld koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 34ter ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 34ter.De onderneming kan bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van de opleidingskosten in verband met de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn om het risico van besmetting bij het verrichten van activiteiten van huishoudhulp te beperken, mits aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 1° de opleiding wordt uiterlijk op 30 juni 2020, met inachtneming van de gezondheidsregels, georganiseerd op basis van fysieke aanwezigheid van de werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques, uiterlijk op 30 juni 2020;2° de opleiding wordt gegeven door een interne opleider die de opleidingsmodule bedoeld in artikel 34ter, § 1, tweede lid, heeft gevolgd;3° de opleiding wordt gegeven met behulp van een beelddrager die de instructies of aanbevelingen met betrekking tot de gezondheidsveiligheid bevat en die aan het einde van de opleiding aan de werknemer wordt gegeven;4° de onderneming informeert de gebruikers van dienstencheques over de gezondheidsregels die tijdens dienstencheque-prestaties nageleefd moeten worden. Deze opleiding wordt gelijkgesteld met een interne opleiding in de zin van artikel 2, § 2, derde lid, van voormeld besluit van 7 juni 2007 en geeft recht op dezelfde terugbetaling, onverminderd de voorwaarden vermeld in het vorige lid.

De onderneming kan de terugbetaling van de opleiding slechts één keer per werknemer verkrijgen.".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 34quater ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 34quater.In afwijking van artikel 6, § 1, van voormeld besluit wordt na afloop van de in artikel 34ter bedoelde opleiding de aanvraag tot terugbetaling naar de Forem gestuurd en vergezeld van een dossier met : 1° het unieke ondernemingsnummer, de identiteit/bedrijfsnaam, het erkenningsnummer, de woonplaats/maatschappelijke zetel en het financiële rekeningnummer van de onderneming;2° een verklaring op erewoord waarvan het model door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" wordt vastgesteld;3° de naam van de interne opleider die de opleiding heeft gegeven;4° een aanwezigheidslijst, ondertekend door elke werknemer die de opleiding heeft gevolgd;5° een kopie van de beelddrager van de opleiding die aan de werknemer wordt gegeven;6° een kopie van de informatiebrief bestemd voor de gebruiker, waarin de instructies of aanbevelingen zijn opgenomen die moeten worden opgevolgd bij het uitvoeren van buurtwerken of -diensten.

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 34quinquies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 34quinquies.De terugbetaling van de kosten van de opleiding met betrekking tot de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn om het risico van besmetting bij de uitvoering van de activiteiten van huishoudhulp te verminderen, ten laste van het opleidingsfonds dienstencheques, wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening bedoeld in artikel 8, § 2, van voormeld besluit.".

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 34sexies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 34sexies.Indien de onderneming op frauduleuze wijze een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten verkrijgt, vordert de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" het bedrag dat via alle rechtsmiddelen wordt terugbetaald, terug.".

Art. 8.Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "De in artikel 34quater bedoelde terugbetalingsaanvraag wordt uiterlijk op 20 september 2020 ingediend.".

Art. 9.Artikel 35quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 van 16 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt: "In afwijking van artikel 13, §§ 2 en 3, 1°, wordt de beurs voor het taalbad georganiseerd bij de afdelingen 5 tot 8 van hetzelfde besluit, tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2021, toegekend onder de ontbindende voorwaarden die verband houden met de evolutie van de COVID-19- epidemie, de maatregelen en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de overheden van de landen waar het taalbad zal plaatsvinden.".

Art. 10.Artikel 35sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij bovengenoemd besluit van bijzondere machten nr. 16 van 16 april 2020, wordt aangevuld als volgt: "In afwijking van artikel 14, §§ 1 en 2, van hetzelfde besluit wordt de beurs voor het taalbad, georganiseerd bij artikel 17, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit tijdens het schooljaar 2020-202, in drie tranches uitbetaald als volgt: 1° de eerste tranche, die overeenkomt met 75% van de helft van de beurs, wordt uitbetaald tussen de 30ste en de 15 dag vóór de effectieve vertrekdatum;2° de tweede tranche, die overeenkomt met 75% van de andere helft van de beurs, wordt aan het einde van het eerste halfjaar uitbetaald, onder de ontbindende voorwaarde dat het tweede halfjaar wordt gehandhaafd;3° het saldo van de beurs wordt uitbetaald overeenkomstig artikel 14, §§ 3 tot 7 van hetzelfde besluit. In afwijking van artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit wordt de uitbetaling van de eerste schijf van de beurs voor het taalbad georganiseerd bij artikel 17, eerste lid, 1° en 2°, van hetzelfde besluit tijdens het schooljaar 2020-2021 of een van de semesters ervan, uitbetaald tussen de 30ste en de 15de dag vóór de effectieve vertrekdatum.

In afwijking van artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit wordt de uitbetaling van de eerste schijf van de beurs voor het taalbad, georganiseerd in de afdelingen 5 tot 8 van dit besluit, tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2021, uitgevoerd tussen de 30ste en de 15de dag vóór de effectieve vertrekdatum." .

Art. 11.Artikel 35octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij voormeld besluit van de Waalse Regering nr. 16 van 16 april 2020, wordt aangevuld met de volgende leden, luidend als volgt: "De persoon die een beurs heeft aangevraagd waarvoor de toekenning overeenkomstig lid 1 is opgeschort, kan in voorkomend geval zijn aanvraag binnen de door de Minister van Vorming gestelde termijnen zodanig wijzigen dat zijn aanvraag overeenkomt met een beurs waarvoor de subsidie niet is opgeschort.

In geval van opschorting overeenkomstig lid 1 en indien er geen aanvraag tot wijziging wordt ingediend binnen de overeenkomstig lid 2 vastgestelde termijnen, krijgt de beursaanvraag geen gevolg.

De Minister van Vorming kan, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand in verband met de COVID-19, beslissen om de toekenning van de beurs voor het taalbad georganiseerd bij de afdelingen 5 tot 8 van hetzelfde besluit, tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2021 op te schorten.

In geval van opschorting overeenkomstig lid 4 krijgt de beursaanvraag geen gevolg.".

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking op 1 maart 2020.

Art. 13.Na afloop van de bijzondere machten, door het Waals Parlement toegekend, zullen de bevestigde bepalingen opnieuw, opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen kunnen worden door de Waalse Regering indien tenminste daartoe een materiële rechtsgrond voorhanden is.

Art. 14.De Minister van Werk en Vorming, belast met de Sociale Economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 mei 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^