Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 juni 2020
gepubliceerd op 29 juni 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020041893
pub.
29/06/2020
prom.
16/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/16/2020041893/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage


VERSLAG AAN DE REGERING Naar aanleiding van de lokcdownmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van COVID-19 heeft de regering besloten maatregelen te nemen ter ondersteuning van de verschillende sectoren die onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen.

Dit besluit valt binnen dit kader en heeft met name tot doel af te wijken van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de toelage.

De bepalingen die de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de COVID-19-crisis heeft aangenomen, hebben geleid tot de volledige of gedeeltelijke uitsluiting van bepaalde activiteiten, met name vanwege de lockdownregels.

Desalniettemin kunnen er kosten zijn gemaakt voor geannuleerde of verminderde activiteiten.

Bij gebrek aan een decretale rechtsgrond kan de overheid het recht op de subsidie niet behouden in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de activiteit.

De regering is niet voornemens de begunstigden van een toelage voor een structurele activiteit met een permanent karakter die met een dergelijke situatie te maken heeft, te benadelen. Het is passend de bedragen die in het kader van terugkerende toelage zijn toegekend in verband met de werkelijk gemaakte vaste werkingskosten ter beschikking van de operatoren te laten, zelfs als het vanwege de COVID-19-crisis niet mogelijk was alle opdrachten uit te voeren.

Deze tekst voorziet dan ook in de toekenning van een toelage ter dekking van de algemene kosten, de kosten voor personeel, uitrusting, investeringen en rente, op voorwaarde dat de beslissing tot toekenning van de toelage in deze kosten en uitgaven voorziet.

De eigenlijke draagwijdte van de tekst omvat een groot aantal situaties. De Regering is van plan om een besluit van bijzondere machten met een algemene strekking aan te nemen.

Artikel 1 definieert de begrippen "begunstigde" en "algemene toelage" onder verwijzing naar het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, dat alle Waalse subsidiemechanismen moet dekken.

Hoewel het begrip "algemene subsidie" zelden expliciet wordt gebruikt in de beslissingen tot toekenning van toelage, omvat het elke vorm van financiële steun die voor een direct of indirect doel van algemeen belang wordt verleend aan een structurele activiteit - van permanente en blijvende aard - die door een derde wordt georganiseerd, ongeacht de naam van die activiteit, met uitzondering van dotaties.

Onder voorbehoud van andere regels die gunstiger zijn voor de begunstigde en zonder afbreuk te doen aan de toepassing van andere door de regering aangenomen besluiten van bijzondere machten, is het gebruik van de term "algemene toelage" bedoeld om tegemoet te komen aan de subsidies van terugkerende of gebruikelijke aard die in alle Waalse decreten, met inbegrip van het decreet houdende de uitgavenbegroting, zijn opgenomen.

Buitenkanseffecten moeten worden uitgesloten en er mogen geen speciale regels worden toegepast, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheidssteun.

Een omzendbrief van de Regering zal het besluit aanvullen. Aan de Waalse Overheidsdienst zal gevraagd worden flexibel te zijn met betrekking tot de situaties die het begrip "algemene toelage" omvat.

Dit besluit is niet van toepassing op subsidies voor projecten, in de zin van voormeld besluit van 15 december 2011, die de specifieke kosten financieren die voortvloeien uit een activiteit die zowel qua doel als qua duur beperkt is. Voor deze toelage geeft de Regering de voorkeur aan een dialoog met elke begunstigde om te bepalen welk besluit het meest geschikt is voor de situatie. De toekenning van subsidies voor projecten wordt aan het oordeel van elk lid van de regering overgelaten.

Artikel 2 bepaalt de betrokken begunstigden. Dit zijn begunstigden, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die als gevolg van de COVID-19-pandemie niet in staat zijn of zullen zijn om geheel of gedeeltelijk activiteiten uit te voeren die verband houden met de toelage waarvan zij normaal gesproken profiteren.

In artikel 2 worden de kosten en uitgaven omschreven die door de subsidie kunnen worden gedekt. Dit zijn algemene kosten en uitgaven voor personeel, uitrusting, investeringen en rente die door de begunstigde worden gemaakt, mits deze kosten en uitgaven : - zijn voorzien in een beslissing tot toekenning van toelagen die vóór 1 oktober 2020 wordt genomen; - worden gedaan tijdens de periode waarop de beslissing tot toekenning van de toelage betrekking heeft; - niet worden ten laste genomen of terugbetaald door een derde; - worden bewezen overeenkomstig de in de beslissing tot toekenning van de toelage vastgelegde bewijsmiddelen.

Als gevolg van de COVID-19-crisis konden de dossiers in verband met de aanvragen om toelage tussen 18 maart en 22 april niet worden behandeld. Als gevolg daarvan wachten enkele honderden aanvragen nog steeds op een beslissing. Om deze achterstand in te lopen en tegelijkertijd te zorgen voor een rigoureuze behandeling en een serieuze analyse van de aanvragen, wordt in het besluit 1 oktober 2020 vastgesteld als uiterste datum voor een beslissing over de toekenning.

Er kan geen sprake van zijn dat er wordt ingegrepen voor uitgaven die op een andere manier worden gedekt (met name voor tijdelijk werkloos personeel). In het project wordt in punt 3 van de lijst zoals die in het besluit is opgenomen, expliciet het verbod op dubbele dekking vermeld, dat in grote lijnen zo is geformuleerd dat het alle situaties bestrijkt.

Naast de handhaving van het criterium "door de crisis verhinderde activiteit", dat een tijdslimiet bepaalt, geeft de regering de voorkeur aan de datum van 1 oktober 2020 voor het bepalen van de subsidiebeslissingen die van het huidige systeem kunnen profiteren.

Als gevolg van COVID-19 en de budgettaire omzendbrief is een aanzienlijk aantal begrote toelagen nog niet formeel toegekend. De inhoud van de nog goed te keuren beslissingen zal rekening houden met de situatie die het gevolg is van de huidige gezondheidscrisis.

Het doel van artikel 2, lid 2, is om hetzelfde niveau van controle te handhaven, niet meer en niet minder dan het niveau dat voor de oorspronkelijke toelage is voorzien.

Artikel 3 stelt de inwerkingtreding van het besluit vast op 1 januari 2020, om rekening te houden met alle operatoren die door de COVID-19-crisis zijn getroffen.

Als dit besluit van bijzondere machten alleen geldig zou zijn voor de toekomst, zouden de begunstigden mogelijk geen aanspraak kunnen maken op de toepassing van dit besluit. De uitsluiting van deze begunstigden zou leiden tot ongelijke behandeling van alle door de COVID-19-pandemie getroffen begunstigden en de maatregelen die in verband daarmee zijn genomen.

Door de gehele lockdownperiode als gevolg van de COVID-19-pandemie te bestrijken, kunnen alle betrokken situaties worden bestreken en kan elk risico van ongelijke behandeling worden vermeden.

Alle voorstellen ter verbetering van de tekst die door de Raad van State zijn ingediend, zijn geïntegreerd.

Advies nr. 67.538/2 van de Raad van State van 10 juni 2020 Afdeling Wetgeving

Op 4 juni 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister-President van de Waalse Regering verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp-besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. XX `betreffende de algemene toelagen'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 10 juni 2020. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt, assessor, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Marc Oswald, eerste auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 juni 2020.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

De motivering in de brief luidt als volgt: "De dringendheid wordt ingegeven door de grote onzekerheid waarin de begunstigden van de algemene toelagen zijn ondergedompeld: de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de COVID-crisis heeft genomen, beletten hen om hun verplichtingen volledig na te komen; zij weten niet of zij de bedragen van de toelagen al dan niet zullen behouden, in welke mate en onder welke voorwaarden; de Regering is van plan om op de geuite vrees te reageren".

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 1. De regering zal niet uit het oog verliezen dat overeenkomstig artikel 3, § 2, van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten `tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de sanitaire crisis COVID-19', het ontwerpbesluit aan de voorzitter van het Waalse parlement zal worden meegedeeld vóór de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. In alle opzichten en gezien de datum waarop dit advies wordt uitgebracht, wordt de aandacht van de auteur van het ontwerp ook gevestigd op de noodzaak om het ontwerp, indien het gebaseerd is op voormeld decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten, uiterlijk op 17 juni 2020 goed te keuren, aangezien de aan de regering verleende machtiging, overeenkomstig artikel 5 van datzelfde decreet, "geldig is gedurende drie maanden na de inwerkingtreding ervan", die plaatsvond op 18 maart 2020 krachtens artikel 6 van datzelfde decreet. 2. Volgens artikel 3bis, § 1, van de gecoördineerde wetten "op de Raad van State". "de ontwerpen van koninklijke besluiten die de geldende wettelijke bepalingen kunnen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, worden aan de afdeling Wetgeving voorgelegd voor een met redenen omkleed advies. Dit advies wordt tegelijk met het verslag aan de Koning en het koninklijk besluit waarop het betrekking heeft, gepubliceerd. De decreten, het advies, het verslag aan de Koning en de tekst van de voor advies aan de afdeling Wetgeving voorgelegde ontwerpdecreten worden vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad aan de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat meegedeeld".

Deze bepaling is niet van toepassing op de besluiten van de Waalse regering.

Zij beveelt echter aan dat het ontwerpbesluit vergezeld gaat van een verslag aan de Regering waarin de reikwijdte en de praktische gevolgen van de in het ontwerp vervatte regelgeving worden toegelicht.

Dergelijke toelichtingen zullen zeker ten goede komen aan de begunstigden van het ontwerp, aan de verschillende diensten van de uitvoerende macht en aan het Parlement wanneer dit laatste, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van voormeld decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten, moet beslissen over de bevestiging van de bepalingen die in het ontwerpbesluit zijn opgenomen.

De toelichting in de nota aan de regering die bij het aan de afdeling Wetgeving toegezonden dossier is gevoegd, zou als basis voor dit verslag kunnen dienen.

Tot slot zal het verslag aan de regering antwoorden op de opmerkingen die in dit advies worden gemaakt (1).

BIJZONDERE OPMERKINGEN AANHEF Er moet specifiek worden verwezen naar paragraaf 1 van artikel 1, van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten, dat de Waalse regering machtigt "om alle nuttige maatregelen te nemen om iedere situatie te voorkomen en te behandelen die problemen stelt in het strikte kader van de pandemie COVID-19 en haar gevolgen en die dringend behandeld moeten worden op straffe van ernstig gevaar".

DISPOSITIEF Artikel 1. 1.1. De termen "begunstigde" en "algemene toelage", gedefinieerd in artikel 1, 2° en 3°, worden ook gedefinieerd in respectievelijk artikel 59, § 2, en 60, § 1, 1°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten " houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden", zonder dat de definities elkaar echter precies overlappen.

In dit verband wordt eraan herinnerd dat, overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten, de besluiten van bijzondere machten door de wetgever moeten worden bevestigd en kracht van wet zullen krijgen. Het is dan ook niet gepast om in teksten met dezelfde waarde die op hetzelfde gebied worden aangenomen, namelijk dat van het begrotings- en boekhoudrecht dat van toepassing is op de toekenning van toelagen, enigszins verschillende definities te geven.

Indien de auteur van het ontwerp deze definities in het decreet wenst te vervangen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

Indien de definities daarentegen niet worden gewijzigd, zoals in de onderhavige tekst het geval lijkt te zijn, wordt aanbevolen zich te beperken tot een verwijzing naar de desbetreffende bepalingen van het decreet of, indien de auteur voornemens is deze definities over te nemen, de termen van het decreet getrouw te citeren en aan te geven dat zij in overeenstemming zijn met het decreet.

In het laatste geval wordt de datum waarop de beslissing tot toekenning van de toelage moet zijn genomen om de begunstigde in aanmerking te laten komen voor de geplande regeling, in een afzonderlijke zin vermeld. 1.2. Wat betreft de definitie van het begrip "subsidiërende instantie" in artikel 1, 1°, waarvan het nut bovendien twijfelachtig is, is het niet aangewezen om te verwijzen naar "de instantie die geldig gemachtigd is krachtens het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden", aangezien artikel 57 van dat decreet geen juiste definitie van dat begrip bevat. Deze laatste bepaling, om het begrip "subsidiërende instantie" te kwalificeren, beperkt zich tot een verwijzing naar het begrip "eenheid", die met name wordt gebruikt in artikel 3, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, op grond waarvan "De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op de openbare beheerseenheden die verdeeld worden volgens de volgende categorieën : 1° de diensten van algemeen bestuur, de ministeriële kabinetten en de voor hun werking ermee gelijkgestelde diensten die samen een enige eenheid vormen". Bovendien bevat het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten weliswaar algemene bepalingen met betrekking tot de toekenning, het gebruik en de controle van toelagen (2), maar het bevat geen bepaling met een machtiging "om een subsidie toe te kennen", in zijn artikel 58, eerste zin, wordt trouwens bepaald dat "Een toelage kan slechts worden toegekend op grond van een decreet of van een bijzondere bepaling die in de uitgavenbegroting voorkomen".

Het lijkt voldoende om in artikel 1, 1°, het begrip "subsidiërende instantie" in de zin van het ontwerp als volgt te definiëren: "de instantie die op grond van een specifieke wetgeving geldig gemachtigd is om een subsidie toe te kennen". 2. Artikel 1, 3°, behoudt de datum van 1 oktober 2020 als datum waarop de beslissing tot toekenning van de toelage moet zijn genomen om in aanmerking te komen voor het geplande mechanisme. Bijgevolg zal het ontwerp betrekking hebben op de toelagen die worden toegekend na de eerste lockdownmaatregelen, als gevolg van het ministerieel besluit van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten `houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken', dat op dezelfde dag in werking is getreden. In zijn advies heeft de Inspecteur van Financiën hier vraagtekens bij gezet.

Het verslag aan de Regering zal dit moeten toelichten.

De toelichting in de nota aan de regering dat "de Regering voorstander is van de datum van 1 oktober 2020, aangezien als gevolg van COVID-19 en de begrotingsomzendbrief een aanzienlijk aantal in de begroting voorziene toelagen nog niet formeel zijn toegekend" lijkt in dit opzicht ontoereikend, aangezien vanaf 18 maart 2020 de effecten van de lockdown waarop het project moet inspelen, overwogen konden zijn.

Artikel 2. 1. Artikel 11, derde lid, van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof' voorziet dat "Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij het decreet of de ordonnantie hem daarvan vrijstelling verleent". Met het oog hierop is artikel 2 bedoeld om de algemene toelage toe te staan die overeenkomt met de algemene kosten en de uitgaven voor personeel, uitrusting, investeringen en rente, zelfs als de begunstigde niet alle of een deel van de activiteiten kan uitvoeren die verband houden met de toelage die hij ontvangt als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Het voorgestelde mechanisme, dat het mogelijk maakt de toelage toe te kennen, zelfs als niet aan alle voorwaarden voor de betaling ervan is voldaan, wijkt af van de artikelen 61 en 62 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, dat met name tot doel heeft artikel 11, lid 3, van de wet van 16 maart 2003 ten uitvoer te leggen.

Dit wordt duidelijk gemaakt in artikel 2. 2. Artikel 60, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten maakt een onderscheid tussen twee soorten toelagen: de algemene toelage en de projectsubsidie. Alleen de eerste wordt gedekt door het ontwerp en in het dossier dat aan de afdeling Wetgeving wordt voorgelegd, staat niets om uit te leggen waarom de tweede, die "voor de financiering is van specifieke kosten voortvloeiend uit een activiteit die zowel qua doelstelling als in tijd moet worden afgebakend", wordt uitgesloten.

De auteur van het ontwerp moet een dergelijk verschil in behandeling kunnen rechtvaardigen in het licht van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie, dat met name in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is vastgelegd.

Artikel 3.

De laatste overweging van de preambule luidt als volgt: "Overwegende dat het bestrijken van de gehele lockdownperiode als gevolg van de COVID-19-pandemie het mogelijk maakt om alle betrokken situaties te bestrijken en elk risico van ongelijke behandeling te voorkomen, moet de tekst met terugwerkende kracht tot 18 maart 2020 gelden".

Artikel 3 bepaalt echter dat " Dit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020".

De auteur van het ontwerp wordt uitgenodigd om deze tegenstrijdigheid op te lossen.

Het lijkt echter moeilijk om de datum van 1 januari 2020, die ook in de nota aan de Regering is opgenomen, te rechtvaardigen.

Zoals in de preambule wordt uitgelegd, is het voorgestelde mechanisme bedoeld om begunstigden van algemene toelagen te helpen die niet in staat zijn geweest om alle of een deel van de activiteiten in verband met de toelage uit te voeren vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus onder de bevolking te beperken. De eersten onder hen met een verplicht karakter zijn pas van kracht geworden met het ministerieel besluit van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten `houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken', dat op dezelfde dag in werking is getreden.

SLOTOPMERKING De auteur zal het project zorgvuldig nalezen om typefouten, spelfouten en grammaticafouten te verbeteren.

De Griffier, Béatrice Drapier De Voorzitter, Pierre Vandernoot _______ Nota's 1 Zie in dezelfde zin, met name advies nr. 67.173/2 van 1 april 2020 over een ontwerp dat het besluit van bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap is geworden "afgegeven ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus met betrekking tot de oprichting van een nood- en ondersteuningsfonds", (http://www. raadvst consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), advies nr. 67.175/4 uitgebracht op 2 april 2020 over een ontwerp dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 is geworden `tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), advies nr. 67.227/2 uitgebracht op 16 april 2020 over een ontwerp dat het besluit nr. 5 van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten van 23 april 2020 is geworden `waarbij wordt toegestaan dat in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 wordt afgeweken van het voorschrift van bepaalde statutaire bepalingen inzake onderwijzend personeel en psycho-medisch-sociale centra'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) en advies nr. 67.416/2 van 20 mei 2020 over een ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. XX. `betreffende de sanctionering van studies in het gewone middelbaar onderwijs in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19'. 2 Boek II, titel VII, hoofdstuk I van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten.

16 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 1, § 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 mei 2020;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 4 juni 2020;

Gelet op het genderverslag van 11 mei 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 67.538/2 van de Raad van State, gegeven op 10 juni 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die wordt ingegeven door de bereidheid van de Regering om te reageren op de situatie van grote onzekerheid waarin de begunstigden van algemene subsidies zich bevinden na de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de crisis COVID-19 heeft genomen, waardoor zij hun verplichtingen niet volledig kunnen nakomen;

Overwegende dat deze maatregelen, die zijn genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, financiële problemen kunnen veroorzaken voor deze begunstigden;

Overwegende dat zij met volledige kennis van zaken de financiële besluiten moeten kunnen nemen die op zeer korte termijn nodig zijn en dat hun de bedragen moeten worden toegekend die overeenkomen met de kosten die deze begunstigden hebben of zullen moeten maken om onverwijld aan hun verplichtingen te voldoen ten opzichte van het oorspronkelijk geplande betalingsschema;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2013 en 17 december 2015 en bij het besluit van bijzondere machten nr. 1;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen en de instellingen in het Waalse Gewest sluiten houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen en de instellingen in het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen en de instellingen in het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen en de instellingen in het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Op de voordracht van de Minister-President en de Minister van Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit van bijzondere machten wordt verstaan onder : 1° subsidiërende instantie: de instantie die op grond van een specifieke wetgeving geldig gemachtigd is om een subsidie toe te kennen;2° begunstigde: de begunstigde bedoeld in artikel 59, § 2, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, hierna, "het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten" genoemd;3° algemene toelage: de toelage bedoeld in artikel 60, § 1, 1°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten.

Art. 2.In afwijking van de artikelen 61 en 62 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, onder voorbehoud van andere regels die gunstiger zijn voor de begunstigde en onverminderd de toepassing van andere besluiten van de Waalse regering van bijzondere machten, wanneer de begunstigde van een algemene toelage, toegekend bij een besluit vóór 1 oktober 2020, niet alle of een deel van de activiteiten kan uitvoeren die verband houden met de toelage waarvan hij als gevolg van de COVID-19-pandemie profiteert, kent de subsidiërende instantie niettemin het bedrag van de toelage toe dat overeenkomt met de algemene kosten en de uitgaven voor personeel, uitrusting, investeringen en rente die door de begunstigde zijn gemaakt, op voorwaarde dat deze kosten en uitgaven : 1. zijn voorzien in de beslissing tot toekenning van de toelage;2. worden gedaan tijdens de periode waarop de beslissing tot toekenning van de toelage betrekking heeft;3. niet worden ten laste genomen of terugbetaald door een derde;4. worden bewezen overeenkomstig de in de beslissing tot toekenning van de toelage vastgelegde bewijsmiddelen. Het bovengenoemde bedrag wordt betaald overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de beslissing tot toekenning van de genoemde toelage.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2020.

Art. 4.De Ministers zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 juni 2020.

Voor de Waalse Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^