Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 april 2020
gepubliceerd op 14 april 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020020783
pub.
14/04/2020
prom.
08/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/08/2020020783/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren


De Waalse Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19;

Overwegende dat de buitengewone gezondheidscrisis in verband met Covid-19 die heden België treft en dat de huidige en komende regels, genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken, van dien aard zijn dat ze iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertragen en sommige diensten zelfs lamleggen;

Overwegende dat dit van dien aard is dat de goede werking van de verschillende openbare diensten, inzonderheid de plaatselijke besturen, belemmert;

Overwegende dat de Regering, krachtens artikel 1 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, bevoegd is om alle nuttige maatregelen te nemen om iedere situatie te voorkomen en te behandelen die problemen stelt in het strikte kader van de pandemie Covid-19 en haar gevolgen en die dringend behandeld moeten worden op straffe van ernstig gevaar;

Overwegende dat het besluit van 18 maart 2020 van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen bepaalt dat "De dwingende termijnen en de beroepstermijnen, vastgesteld bij de decreten en reglementen van het Waals Gewest of krachtens deze genomen en die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waals Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 te rekenen van 18 maart 2020 worden opgeschort voor een verlengbare duur van twee maal 30 dagen voor één zelfde duur bij een besluit waarbij de Regering de noodzaak daartoe verantwoordt ten opzichte van de evolutie van de volksgezondheidsvoorwaarden.";

Overwegende dat artikel L 3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie hetgeen volgt bepaalt: "De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar door : - het gemeentecollege, voor de gemeentebelastingen; - het provinciecollege, voor de provinciebelastingen.";

Overwegende dat er gezien de ongekende gezondheidscrisis waarmee het Waalse Gewest en heel België worden geconfronteerd, niet kan worden uitgesloten dat dat de termijn van 30 juni 2020 om het kohier van een belasting 2019 uitvoerbaar te verklaren, niet zal worden nageleefd;

Overwegende dat in de huidige omstandigheden het aantal personeelsleden van de plaatselijke besturen dat nodig is voor het opmaken van de kohieren sterk verminderd is en dat er naast deze moeilijkheden ook een gebrek kan ontstaan aan overdracht van de voor deze werkzaamheden essentiële gegevens, die door andere overheden moeten worden verstrekt;

Overwegende dat deze moeilijkheden een belemmering kunnen vormen voor het opmaken van deze kohieren, voor het uitvoerbaar verklaren ervan door de bevoegde autoriteit op de datum van 30 juni 2020 en dat ze bijgevolg de inning van bepaalde belastingen voor het boekjaar 2019 onmogelijk kunnen maken;

Overwegende dat het uitstel van deze datum van 30 juni 2020 nu dringend en onverwijld moet worden behandeld; dat de inning van de ontvangsten anders waarschijnlijk in het gedrang komt, wat catastrofaal zou kunnen zijn voor de staat van de financiën van de plaatselijke besturen, die al zwaar getroffen zijn door de pandemie;

Overwegende dat in deze uitzonderlijke omstandigheden en om de staat van de financiën van de provincies en de gemeenten te vrijwaren, de in artikel L 3321-4 van het wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie vastgestelde termijn van 30 juni moet worden uitgesteld tot 30 september 2020;

Dat deze uitzonderlijke maatregel zo nodig en in geval van verlenging of verergering van de hierboven genoemde uitzonderlijke gezondheidsomstandigheden zal worden herzien of verlengd;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, dit besluit "van bijzondere machten" niet moet worden onderworpen aan het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, die de Regering in elk geval heeft verzocht om geen adviesaanvragen dringend in te dienen. Het decreet tot bevestiging van dit besluit zal worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De termijn van 30 juni bedoeld in artikel L 3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om het kohier van een belasting 2019 uitvoerbaar te verklaren, wordt tot 30 september 2020 uitgesteld.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag na de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 8 april 2020.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE

^