Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 april 2020
gepubliceerd op 28 april 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 22 tot het nemen van verschillende maatregelen inzake woninghuurovereenkomst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020010365
pub.
28/04/2020
prom.
22/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/22/2020010365/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 22 tot het nemen van verschillende maatregelen inzake woninghuurovereenkomst


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Overwegende dat op 11 maart 2020 de WGO het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Gelet op de verklaring van de WGO over de kenmerken van het coronavirus COVID-19, met name de hoge besmettelijkheid, het risico van sterfte en het aantal ontdekte gevallen;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het Europese grondgebied en in België;

Gelet op het gezondheidsrisico van het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking;

Gelet op de beslissing van de federale regering van 18 maart 2020 zoals weergegeven in het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, verlengd bij de beslissing van 27 maart 2020 om de verplaatsingen te beperken en de sociale contacten te beperken;

Overwegende dat als gevolg van deze beslissingen de cursussen aan universiteiten en hogescholen zijn geschorst;

Dat de cursussen elektronisch worden gegeven en geen fysieke nabijheid met de campus vereisen;

Dat de regels voor de lockdown de studenten verplichten om te kiezen tussen hun studentenwoning of hun woonplaats voor de duur van de lockdown;

Dat veel huurders van studentenwoning (studenten of ouders) financieel worden getroffen door de lockdownmaatregelen;

Overwegende dat de bepalingen van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten geen rekening houden met gevallen van overmacht voor een herziening van de huurprijs of een vroegtijdige beëindiging van de studentenhuurovereenkomst;

Overwegende dat in haar onderzoek "Sparen of niet", de FSMA erop wijst dat één op drie Belgen niet uit voorzorg spaart omdat hij niet over de financiële mogelijkheden beschikt;

Overwegende dat de lockdownmaatregelen een rechtstreeks effect hebben op het inkomen van bepaalde werknemers-huurders ;

Dat niet dringende verhuizingen verboden zijn en dat deze maatregel directe gevolgen heeft voor huurders die financiële verplichtingen hebben ten opzichte van twee verhuurders;

Dat wordt voorgesteld om, bij wijze van overgangsmaatregel, overgangsprocedures in te voeren die niet zijn voorzien in het voornoemde decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten en die de mogelijkheid bieden om te onderhandelen over een herziening van de huurprijs van de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats of de studentenhuurovereenkomst, een verlenging van de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats of een vroegtijdige beëindiging van de studentenhuurovereenkomst;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Om redenen die voortvloeien uit de lockdownperiode en tijdens de lockdownperiode die voortvloeit uit het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de mogelijke verlengingen ervan: 1° in afwijking van artikel 56 van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst kan de verlenging van een huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats wegens uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van de onmogelijkheid om te verhuizen, tijdens de duur van de lockdownperiode per post of per e-mail gebeuren ten laatste 5 dagen voor het verstrijken van de huurovereenkomst.De verlenging wordt uiterlijk in de eerste maand na de verlenging schriftelijk meegedeeld. Dit geschrift kan bestaan in een aanhangsel of een contractueel beding van de oorspronkelijke huur, waarbij de huur wordt verlengd; 2° bij gebrek aan enig ander akkoord tussen de partijen met het oog op de vroegtijdige beëindiging van de studentenhuurovereenkomst of de vermindering van de huurprijs, kan (kunnen) de huurder(s) van wie de persoon (personen) die regelmatig de last van de betaling van de huur draagt (dragen), ten gevolge van de lockdownmaatregelen gezamenlijk een verlies van ten minste 15% van zijn (hun) inkomsten heeft (hebben) geleden, in afwijking van artikel 81 van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten te allen tijde de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en de betaling van een vergoeding van 1 maand huurprijs aan de verhuurder. Het bewijs van inkomensverlies kan bij elk middel worden geleverd.

De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging wordt gegeven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van zijn ondertekening.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 april 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE

^