Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 juni 2020
gepubliceerd op 24 juni 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, tot goedkeuring van de aanpassing van de aangepaste begroting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020015038
pub.
24/06/2020
prom.
11/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/11/2020015038/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, tot goedkeuring van de aanpassing van de aangepaste begroting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd ;

Gelet op het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten betreffende het "Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)" (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap);

Gelet op het decreet van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 van 18 december 2019;

Gelet op het decreet van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, artikel 38, tweede lid;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020030573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 sluiten houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020 tot toekenning van bijzondere machten nr. 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), artikel 12 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 5 juni 2020 ;

Overwegende de hoogdringendheid ingegeven door het feit dat maatregelen snel moeten worden getroffen ter ondersteuning van de levensvatbaarheid van de actoren die activiteiten met een rechtsreeks of onrechtstreeks doel van algemeen belang verrichten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen en die steun ontvangen van de Franse Gemeenschap, ongeacht of het gaat om culturele, sportieve, associatieve of andere activiteiten, als gevolg van de maatregelen die zijn genomen in het kader van de strijd tegen de COVID-19;

Overwegende de beslissing van de Regering van 26 maart 2020 om de financiële reserves van de ION's te gebruiken voor steunmaatregelen in de strijd tegen de schadelijke gevolgen van de COVID-19-epidemie;

Overwegende de beslissingen van de Regering van 7 april 2020 betreffende de bijdrage van het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap aan COVID-19 tot een bedrag van 5.000.000€ en van 23 april 2020 betreffende de versterking van het nood- en steunfonds voor de bestrijding van de COVID-19-epidemie tot een bedrag van 2.500.000€;

Op de voordracht van de Minister van Begroting ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De boekhoudkundige toewijzing van 7.500.000 euro uit de beschikbare reserves van ETNIC is bestemd voor de algemene inkomsten van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De aangepaste begroting van het ETNIC voor het begrotingsjaar 2020 wordt goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Begroting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 juni 2020.

Vanwege de Regering : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN

^